Skogeiendommen Torp Østre. Skog med mye tømmer. Gode jakt muligheter i et idyllisk rekreasjonsområde sentralt i Østfold!

Brattfossveien 229, 1880 Eidsberg
Prisantydning:
3 950 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 1 228 052 kvm
 • Byggeår: 1900
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Skogeiendommen Torp Østre i Indre Østfold. Eiendommen ligger i Trømborgfjella syd i Eidsberg nær grensen til Rakkestad kommune. Skogen ligger samlet i to nærliggende teiger med en liten innsjø ved navn Langard mellom seg. Av totalarealet på ca. 1 228 dekar er ca. 889 dekar produktiv skog. Det er både rikelig med stående tømmer og gode jaktmuligheter på eiendommen. Trømborgfjella er nærmest et "begrep" i området Indre Østfold med omegn. Til dere som kommer fra mer høyereliggende deler av landet; ikke la dere forlede av navnet; "Trømborgfjella". Torp Østre ligger på ca. 220 til 240 h.m.o.h. og kan hverken vise til høye åser eller fjelltopper. Det er derimot mye skog, noe myr, flotte tjern, godt fiske og fine badevann. Området er et kjent og kjært, idyllisk rekrasjonsområde, sommer som vinter.

Eiendommen kan fritt besiktiges på egenhånd. Bud må innleveres skriftlig innen torsdag 27. januar kl. 12.00, og ha akseptfrist tidligst samme tidspunkt. Selger vil da ta standpunkt til innkomne bud. Det er mulighet for forhøyning av egne bud underveis og interessenter vil bli holdt oppdatert ved nye bud frem til oppgitte frist for budgivning.

Beliggenhet

Skogeiendommen ligger mellom Mysen og Rakkestad sentrum, nærmere bestemt i Trømborgfjella. Hele skogen ligger i Indre Østfold kommune, men grenser til Rakkestad kommune i syd. Avstand til Mysen sentrum er ca. 12 km.

Trømborgfjella er et stort tur -og skogsområde hvor det finnes masser av større og mindre vann og tjern, og mange flotte turstier. I indre Østfold er det mange som legger turen sin til Trømborgfjella når de vil nyte vakker natur.

Adkomst

Fra E18 ved Mysen:

Kjør gjennom Mysen og videre inn på riksvei 22 sydover. Følg veien sydover mot Rakkestad. Etter passering av Trømborg kirke på høyre hånd, følg veien i ytterligere ca. 2,1 km. og ta til venstre inn i Brattfossveien. Følg Brattfossveien helt til enden. Herfra går det traktorveier videre som svinger rundt nordsiden av Igletjern og inn på den nordvestre del av skogteigen.

Skogeiendommen Torp Østre

Arealet ligger så å si samlet i to nærliggende hovedteiger. Mellom teigene ligger innsjøen Langard som deler eiendommen i to. Siste avvirkning i skogen ble foretatt i 2006. Skogen har bra med tømmerkapital i hogstmoden skog og det er vesentlig overvekt av gammel skog. Anslagsvis er det mellom 9000 - 10 000 kubikk med nyttbart volum i hogstklasse 5. Det foreligger en skogbruksplan utarbeidet av Viken skog i 2012 som gir utgangspunkt for beregninger. Det meste av eiendommen er aktuell for naturlig foryngelse - lav til middels bonitet.

Ved et tidligere salg av eiendommen i år 2018 er det beregnet et brutto volum på ca. 13 653 kubikk. Beregnet nyttbart volum var rundet av til ca. 10 900 kubikk. Det er beregnet en årlig tilvekst på 212 kubikk, og nyttbar tilvekst er beregnet til 170 kubikk pr. år. Dette tilsier at et beregnet nyttbar volum per d.d. er ca. 11 500 kubikk.

Furu utgjør hovedtreslaget. Det står bra med volum i vestre del av teigen samt nordøst for Langard. Østre del av teigen ble gjennomhogd i 2006, der er det lite volum. Skogen har varierte driftsforhold med vekslende kupiering og til del lange driftsveilengder.

Av stående skog er det ca. 29% gran, ca. 67% furu og ca. 3% løvtrær.

Eiendommens areal er kategorisert som følger:

Skog av høy bonitet: ca. 3 dekar.

Skog av middels bonitet: ca. 52,7 dekar.

Skog av lav bonitet: ca. 833,2 dekar.

Uproduktiv skog: ca. 105,1 dekar.

Myr: ca. 204 dekar.

Annet: ca. 30 dekar.

Totalareal ca. 1 228 dekar.

I området er det flere innlandshytter og deriblant en hytte ved Lomtjern som er utskilt fra eiendommen og som ikke tilhører Torp Østre.

Det er ingen ligningsverdi for eiendommen pr. d.d.

Jakt

Til eiendommen hører rett til å ta del i jaktlaget for elg. Jaktrett på 3 rådyr på egen grunn og fiskerett i flere vann. Eiendommen er med i et jaktfelt for elg, Lindtjernlaget jaktlag. Laget har en kvote på 10 elg fordelt på 3 år. Eiendommens areal er ikke stort nok til å kunne ta elg alene. For småvilt inngår eiendommen i Trømborg Hærland grunneierlag. Det har vært registrert ulv i området.

Innhold og standard

Eiendommen er ubebygget.

Reguleringsforhold

Det foreligger ingen reguleringsplan for eiendommen. Kommuneplanens arealdel for Indre Østfold kommune viser at eiendommen er avsatt til LNF1 (landbruks-, natur- og friluftsformål. Eiendommen er berørt av hensynsområde: Fjella - innenfor områder vist som hensynssone friluftsliv skal det ikke igangsettes tiltak som kan svekke eksisterende og fremtidig tilrettelegging og bruk av områdene til friluftsliv og rekreasjon.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel ligger vedlagt i salgsoppgaven. Kommuneplanens arealdel kan fås av eiendomsmegler.

Diverse

[Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra offentlige kart.

Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av eventuelle løse gjenstander som ikke er den del av den faste eiendommen.

Innsjøen Langard, som deler eiendommen i to, er kunstig oppdemt med en nåledam.

Odel - Konsesjon

Eiendommen er odelsfri. Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.
Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Rett til fritt å velge megler

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Eiendommen kan fritt besiktiges på egenhånd. Bud må innleveres skriftlig innen torsdag 27. januar kl. 12.00, og ha akseptfrist tidligst samme tidspunkt. Selger vil da ta standpunkt til innkomne bud. Det er mulighet for forhøyning av egne bud underveis og interessenter vil bli holdt oppdatert ved nye bud frem til oppgitte frist for budgivning.
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.

Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 244
 • Bruksnummer: 2
 • Fylkesnummer: 30
 • Fylkesnavn: Viken
 • Kommunenummer: 3014
 • Kommuneområde: Indre Østfold - Eidsberg