Meglerinformasjon
Sigdal - Eggedal
Landbrukseiendom

Jakt- og skogeiendom på 883 daa med 11 ferdig regulert fritidstomter og festetomt i Eggedal i Sigdal kommune.

Snårsveien, 3357 Eggedal
Prisantydning:
2 500 000 kr
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Egenbefaring uten megler. Bud må inngis med akspetfrist tidligst onsdag 18. mai kl 12.00

Adresse:

Snårsveien, Eggedal 3357

Velkommen

Jakt- og skogeiendom med 11 ferdigregulert fritidstomter i Eggedal i Sigdal kommune.

Beliggenhet

Det er 11 ferdig regulerte tomter.  Hyttefeltet strekker seg fra ca. 740 opp til 780 m.o.h. og har syd-vestvendt beliggenhet med gode solforhold og bra utsyn. Terrenget er skrånet og har grunnfjell i dagen med naturlig innslag av fjellskog og vegetasjon.
Fjellområde nord for hyttefeltet har et godt utbygd skiløypenett som er tilgjengelig via en løype fra hyttefeltet. Eventuelt er det mulighet for å kjøre inn til løypenettet ved Sandvasseter. Sommertid er det god mulighet for fjellturer på merkede turstier. Avstand til Eggedal sentrum med butikker og bensinstasjon er ca. 12 km. og avstand til Haglebu skisenter er ca. 11 km. Det er 45 min. til Norefjell.

10 av tomtene ligger samlet og den ellevte ligger litt lenger syd. De 10 tomtene ligger på gnr. 164, bnr. 1. Den ellevte har gnr. 164 bnr. 65. Terrenget er skrående og har grunnfjell i dagen med naturlig innslag av fjellskog og vegetasjon.

Fjellområde nord for hyttefeltet har et godt utbygd skiløypenett som er tilgjengelig vie en løype fra hyttefeltet. Eventuelt er det mulighet for å kjøre inn til løypenettet ved Sandvasseter. Sommertid er det god mulighet for fjellturer på merkede turstier. Avstand til Eggedal sentrum med butikker og bensinstasjon er ca. 12 km. og avstand til Haglebu skisenter er ca. 11 km.

Området ligger midt i smørøyet hva gjelder turområder sommer som vinter. På sommerstid er det blant annet fine turmuligheter til Gråfjell (1466 m.o.h.), Drotninggutunatten ( 1233 m.o.h.) og Fiskeløysninga for å nevne noen. I området er det flere gode fiskevann.

Tomteplassering fremkommer av  reguleringsplan for Råmanset. Det er ikke gårds- og bruksnummer eller matrikellbrev på tomtene. Ny eier må selv foreta matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning, jf. Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 20 m.

Du finner tomt nr 11 ved å legge inn på GPS Snårsveien 149, 3359 Eggedal. Tomtene 1 til 10 ligger like ovenfor. Disse tomtene har ikke nummer, kun veinavn Snårsveien.
Du kan også benytte appen Navida. Når du står på eiendommen vil grenser og gnr/bnr 164/1 vises.

Befaring gjøres ved egenbefaring, uten megler.

Jord, skog og tun

Eiendommen er på totalt 886 daa. fordelt på 2 teiger. Produktivt arealer er for teigene er 233 daa. og produksjonsevnen er 74 m2/år. Tallene er hentet fra Skogbruksplan som er ajourført og framskrevet til 2020. Siste hogst var ifølge kommunen 2019.
Skogbruksplan fås av megler.

Skogareal over verneskog grensen er 310 daa. Det er registert rødlistede arter på teigen i nord.

Festekontrakt
Det er en festekontrakt som følger eiendommen og har betegnelse gnr 4, bnr. 1, fnr. 4, adresse Snårsveien 25.  Leie er kr.  3 560 pr. år. Festkontrakt er tinglyst 06.02.1986 og følger vedlagt.

Jakt

Det er sedvanlig jaktrett på småvilt.  For elg er eiendommen del av et større elgjaktlag. Det er ikke automatikk at ny eier kan delta i jaktlaget da det er opp til jaktlaget å bestemme hvem som kan være med.

Reguleringsforhold

Reguleringsbestemmelser for Råmanset er vedtatt 11.09.2003,  reguleringsplan og kart følger vedlagt. Det er regulert 10 tomter fra 1139 til 1598 kvm. store samt en tomt på ca. 800 kvm.  Møtebok fra kommunestyret datert 11.09.2003 følger også vedlagt.
Kommuneplanens arealdel 2015 - 2030 kan du laste ned her: http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3045/20171000/Dokumenter/Bestemmelser%20og%20retningslinjer_kommuneplan.pdf

Eiendommene har betegnelse gnr. 164, bnr. 1 (10 tomter)  og gnr. 164 bnr. 65 (1 tomt) Det er ikke opprettet gårds- og bruksnummer eller matrikkelbrev.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Eiendommens type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes.Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 164
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 30
 • Fylkesnavn: Viken
 • Kommunenummer: 3045
 • Kommuneområde: Sigdal - Eggedal
Les mer