Koselig, mindre landbrukseiendom med god beliggenhet i Gjerstad i Agder. Jorda er egnet for småskala-/hobbyproduksjon.

Åsbø 16, 4980 Gjerstad
Prisantydning:
3 400 000,–
 • Primærrom: 194 kvm
 • Bruksareal: 216 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 9900
 • Tomteareal: 473 235 kvm
 • Byggeår: 1814
 • Energimerking: Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Velkommen

Mindre gårdsbruk i Gjerstad kommune ideelt for småskalalandbruk, barnevennlig og solrikt.

Beliggenhet

Tunet ligger ca. 4,5 km vest for Gjerstad sentrum.
Til Abel skole (1-10 kl.) er det 15 min., til Risør videregåendeskole 37 min.
Den nærmeste barnehagen er det 7 min., Visedal bhg.

Adkomst

Eiendommen ligger med avkjøring fra offentlig vei og inn på privat fellesvei til flere naboeiendommer.

Jord, skog og tun

Skog:
433 daa skog hvorav 40 daa er uproduktiv.
Gårdens utmark er fordelt på fire teiger, hvor største teigen av skogen i all hovedsak ligger i området rundt Baskotknuten. Ellers ligger skogarealet fordelt på mindre teiger i kort av avstand fra gårdstunet, også her med stedvis bratt terreng. Skogen er begrenset befart fra veien og stedvis fra besiktigelse i terreng. Skogsarealet er ellers vurdert på bakgrunn av flyfoto og opplysninger fra Gårdskart.
Betydelig deler av skogarealer vurderes som god, både med større skogsmaskiner og med traktor og kjøring i terrenget. Deler av har ellers bratt stigning og noe begrenset tilgjengelighet. Det er mye gammel skog. Uttak av tømmer gjøres gjerne av skogentreprenører.
Det foreligger ikke skogbruksplan eller andre tall for skogen og derfor vurdert skjønnsmessig basert på observasjoner av takstmann.

Jord:
Totalt 15,1 daa jord som benyttes til grasproduksjon. Oppdelt i tre teiger og er i tilknytning til gårdstunet. To av det største teigene ligger på hver sin side av tilkomstveien til eiendommen. Jorda ligger i lett skrånende terreng og er i god hevd.
Jorda lånes/leie av naboeiendommen vederlagsfritt mot at jorda holdes i hevd.

Jakt

Det kan jaktes storvilt og småvilt. Jakta er organisert i storvald som består av mange lokale jaktlag.
Eiendommen tilhører felles jaktlag for elg og det felles 1-2 elg pr. år. totalt.
Jakt på småvilt utøves på egen grunn.

Ovennevnte tekst er hentet fra vedlagt takstdokument.

Innhold og standard

Våningshus:
Oppført i 1814 og tilbygg og opprustning i 1919 og 1995.
Romslig bolig over to etasjer.

P-rom 194 kvm, BRA 216 kvm

1. etasje inneholder gang, kjøkken, tre stuer, vaskerom, toalett, og kjellernedgang
2. etasje inneholder 2 ganger og fem soverom og bad.
Det er også kjeller med to rom.

Bygningen har høy alder og det er utført opprustning og tilbygg ca. 1919 og 1995. Generelt opplyses det å være godt vedlikehold. Likevel er det bygningsdeler som har oppnådd høy alder og slitasje som gjør at tiltak vil være aktuelt og nødvendig. Se mer om dette i vedlagt tilstandsrapport.

Kjøkkenet har furugulv, malte plater på vegger og panel i himling. Heltre kjøkkeninnredning fra byggeåret 1995. Kjøkkenventilator over komfyr.
Bad har belegg m/oppkant på gulvflate, plater på vegg og panel i himling. Det er badekar og gulvmontert klosett og foliert baderomsinnredning med servant. Det er naturlig avtrekk, begrenset tilluft fra tilstøtende rom. Badet har bruksslitasje.
Vaskerommet har belegg m/oppkant på gulv, tapet/malt veggflater og panel i himling. Gulvsluk i dusjsone. Mekanisk avtrekk fra rommet via vifte i yttervegg. Avløp og vannforsyning til vaskemaskin er montert i rommet.
Det er tre stuer hvor den ene er fra den eldste delen og er sjarmerende, kosleig stue med gammel peisgruve, takbelker og etasjeovn.

Det elektriske anlegget er fra 1995. Det er automatsikringer i skap. I hht kursoversikt er det fordelt slik: 3x10A, 1x13A, 5x16A. Inntakssikring på loftet.

Garasje:
BTA ca. 25 kvm.
Frittstående garasje som har betonggulv, ringmur, yttervegger av bindingsverk med utvendig stående kledning, sperretak tekket med beongtaksten.
Noe vedlikehold må påregnes.

Uthus/låve
BTA 150 kvm. oppført i 1814.

1. etasje har gjødselkjeller
2. etasje har gang, vedbod, løe/lagerrom, utedo og to rom som benyttes til snekkerverksted. Snekkerverkstedet skal være isolert.
3. etasje: låve/lagerrom med adkomst via låvebro i betong.

Bygget er oppført i tre og betong, grunnmur av naturstein. Yttervegger av reisverk kledd med stående kledning. Takkonstruksjon med sperrebukker og åser tekket med bølgeblikkplater og delvis takstein.

Det gjøres spesielt oppmerksomt på at selger er et dødsbo og arvinger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndsinformasjon om objektet, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne sammen med bestand fra tekniske fagkyndige. Det henvises også til vedlagt tilstandsrapport.

Oppvarming, piper og ildsteder

Det er oppvarming med vedfyr, elektriske varmekabler og luft/luft varmepumpe.
Varmekabler i gang, wc og vaskerom.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligge i område for landbruk-, natur- og fritidsformål, LNF.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. NB! Det er ikke underlagt priskontroll. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er ikke odelseiendom på grunn av areal på jord og skog.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 23
 • Bruksnummer: 3
 • Fylkesnummer: 42
 • Fylkesnavn: Agder
 • Kommunenummer: 4211
 • Kommuneområde: Gjerstad