VISININGSPÅMELDING 27. og 28/11, Jakt- og skogeiendom på 1922 daa. i Birkenes kommune i Agder.

Fidjelandsveien 310 og 312, 4768 Engesland
Prisantydning:
6 900 000,–
 • Primærrom: 122 kvm
 • Bruksareal: 124 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:
 • Byggeår: 1985
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til jakt- og skogeiendom uten boplikt i Vestre Fidjeland i Vegusdal i Birkenes kommune, 63 km til Kristiansand og 76 km til Arendal.

Beliggenhet

Tunet ligger  ligger høyt, fritt og solrikt.
Eiendommen ligger i Vegusdal, 63 km til Kristiansand og 76 km til Arendal. Det er ca. 9 km. til sentrum i Engesland i Birknes.

Adkomst

Det er kommunal veg i 1. del av Fidjelandsveien, denne går over grønn bru ved Dovlandsvatn. Deretter er Fidjelandsveien felles privat skogsbilvei klasse 3 med normal standard frem til eiendomsgrensen. Eiendommen har en andel av vedlikehold på 25%

Jord, skog og tun

Eiendommen ligger samlet i en godt arrondert enhet som er delt av Fidjelandsveien og består av to teiger.
Fulldyrka jord 2,2 daa., innmarksbeite 24,3 daa., produktiv skog 1547,7 daa., totalt 1922,9. I tillegg kommer Fidjelandsveien 310, som er 1,6 daa. stor.

Skogdata
Skogen har et produktiv areal på 1 435 daa (skogbruksplan).
Det er innhentet skogdata fra Birkenes kommune, se vedlagt takst. Det er ikke registrert skogkulturtiltak siden 1997, etter at det ble satt ut 2 850 panter. Det er utført ungskogpleie og stammekvisting som ikke er registrert i skogfondssystemet.

Deler av skog er typisk heieskog hvor det er grunnlendt og magert på kollene og myrlendt. Det er ellers bra vekst i skogen med markante vekstskiller nå det er mer jord og vanntilgang. Dette er godt synlig i bestanden som går ned mot Fidjelandsveien på sørsiden.
Hovedtyngden av skogen har middels bonitet, 63 % og det er generelt gode forhold for naturlig foryngelse.

Volum og tilvekst
Tilveksten ble i 1996 beregnet til 250 m3/år. Produksjonsevnen er beregnet til 484 m3/år. Fradrag for topp og avfall, miljøhensyn og ikke drivbare arealer settes til 20%. Nyttbar tilvekst 200 m3/år. Totalt brutto volum på drivbart arealer er 8639 m3. I tillegg kommer 24 år med tilvekst, 6 000 m3som gir 14639 m3. Fradrag for topp og avfall samt miljøhensyn sette til 20%, 11 711 m3. Med fradrag for avvirkning 2 305 m3 så er det et beregnet stående nyttbart volum pr. juni 2021 på ca. 9 400 m3.
Ut fra hogstklassefordeling i 1996 og med hensyn til avvirket volum er det mulig å avvirke et jevnt volum. Tilveksten er større i dag enn i 1996 som følge av bedre hogstklassefordeling og bestand som har kommet inn i hogstklasse 3. Ut fra tømmerkapital settes årlig nyttbart volum til 300 m3/år. Dette tilsvarer 62% av produksjonsevnen.

Avvirkningsplan: Det legges inn en langsiktig avvirkning på 300m3/år.
Skjema for utregning av rotnett følger i taksten. Verdien av skogen er beregnet til kr. 3 310 000,-.

Følgende er tabeller hentet fra skogbruksplan fra AT skog, registreringsår 1996, finner du også i taksten.
 • Hovedtall
 • Markslagfordeling
 • Hogstklassefordeling
 • Stående kubikkmasse fordelt på boniteter og hogsklasse
 • Tilvekst fordelt på boniteter og hogstklasser

Skogen har bra vegdekning og gjennomsnittlig driftveglengde er vurdert til 700 m. Område nord for bebyggelsen, Revemyr og Djupedal består av myrer og heiemark. Her er det behov for tilrettelegging av driftsveger, alternativ vinterdrift. I teigen som ligger på sørsiden av Fidjelandsveien er det mer skogmark med enkelte myrer.

Saldo på skogfondet pr. 21.05.21 er kr. 27 440,42.

Det er utarbeidet miljøplan 2008 fra AT skog. 43,2 daa med MIS (miljøregistering i skog). Det er opplyst at bestand 45 kan gjennomhogst, med spare eldre eik og osp.
Vedlegg til taksten finner du gårdskart med figurer fra MIS registeringer, eller du kan laste ned kart et fra https://www.nibio.no/tjenester/gardskart.

Jord
Eiendommen har 2,2 daa. fulldyrka jord og 24,3 daa. innmarksbeite, NIBIO. Arealet brukes ikke til beite eller grasproduksjon. Eier har fått innvilget (08.07.21) omdisponering av 2,2 daa. fulldyrka jord og 24,3 daa. fra innmarksbeite til skogproduksjon.

Tunet
Det er bygd ny vei opp til tunet på ca. 600 m. Det ble sprengt ca. 7 100 kubikk som i tillegg til veien ble benyttet til tunet og rundkjøringen. Vegprosjektet er beregnet til en kostand på ca. kr.1.250.000,- ifølge eier.

Jakt

Elgjakta opplyses å være organisert i Vegusdal viltlag. Det er eget jaktfelt sammen med naboeiendom. Areal i jaktfelt ca. 4300 daa. Tildeling er i 2021- 25 gram/daa.

Hjortejakt: Det har ikke vært jaktet særskilt etter hjort. Det er kvote på hjort. Det settes ikke verdi på dette.

Småviltjakt: Eiendommen har kvotefri jakt på rådyr.

Fiske: Selger opplyser at det ikke er fisk i Solåstjønn.

Vei, vann og avløp
Vei: Fidjelandsveien er kommunal til og med brua Dovlandsvatn (grønn bru), deretter er veien privat skogsbilveien klasse 3 med normal standard. På felles vei har denne eiendommen på 25% av vedlikehold. Snøbrøyting er gjennomført av den enkelte eier etter behov.

Vann/brønn/avløp: Det er sprengt fjellbrønn som er 2,60 m diamanter og ca. 4 m dyp. Selger opplyser at det er lagt ned sandfilter og vannet kommer fra fjellet. Det er satt opp brønnhus med trykktank og pumpe. Det er to tanker på tilsammen 12 kubikk til avløp.

Innhold og standard

Eiendommen består av to enheter, Fidjelandsveien 312, som er hovedeiendommen på 1922,9 daa og Fidjelandsveien 312, som er ca. 1,6 daa og ligger på samme tun som hovedeiendommen.

Fidjelandsveien 312, (gnr. 146, bnr. 3 og 4)
Skogshusvære, BRA 124 kvm. opprinnelig moduler fra 1985, montert på eiendommen i 2007 og påbygd, renovert og ferdigstilt i 2019. Bygget er oppført i mur og tre, og det er innlagt vann, kloakk og strøm.

1. etasje inneholder stuen med kjøkken, gang, to soverom, bad med wc og dusjhjørne samt separat inngang til soverom og bad nr. II som ikke er ferdigstilt. Det er kaldt loft med trapp fra gang. El-anlegget er nytt. Det er gulvarme i gang og bad. Det er montert tappekraner og stoppekraner i tilfelle vannet skal stenges av for vinteren.

Takstmann opplyser at bygningen vurderes generelt å ha normal god stand, dog med noen merknader og forhold som bemerkes under.
Utvendige bygningsdeler som bør få fokus vurderes å være:

- eldre vinduer med koblede glass har behov for vedlikehold.
- strømforsyning opplyses tidvis ha spenningsfall, noe som medvirker til at belysning kan blinke/slå seg av. Spenningsfallet gjelder for hele eiendommen/alle bygg.
- mulighet for at det kan forekomme vanninntrekk i krypkjeller ved spesielle/store nedbørsmengder, men det er etablert gode avrenningsmuligheter slik at dette kan trekke ut av krypkjelleren igjen.

Innvendige bygningsdeler som bør få fokus/bemerkes vurderes å være:

- bad og soverom i tilbygd del er ikke ferdig innredet, og varmekabler ikke tilkoblet.
- stedvis riss/mindre sprekkdannelser på innvendige veggoverflater, da spesielt over vinduer.
- i trappeløp til loft er det ikke montert håndleder/rekkverk.
- rennemerker etter sotvann på pipestokk, gjelder ved sotluke som er montert i stue. Eier opplyser at det kan forekomme snøinndriv i pipen og det er smeltevannet som har forårsaket rennemerkene.

Forøvrig fremkommer det av vedlagt tilstandsrapport at alle punktene har TG1, altså den beste tilstandsgraden. Spørsmål vedrørende tilstandsrapporten kan rettes direkte til takstingeniør Finn Stedjan tlf: 90929938.

Lagerbygg:
Oppført i moduler fra ca.1985, flyttet til tunet og ferdigstilt i 2017. 
BTA grunnflate 74 kvm.
Bygningen er fundamentert på Leca og pilarer på fjell. Bygget er i bindingsverk med stående utvendig kledning. Taket er tekket med takplater og utstyrt med renner og nedløp. Bygget er i dag innredet som to isolerte lagerrom. Selger opplyser at det er ført frem kabler og ledningsnett for strøm, vann og avløp i kum ca. 10 m fra hjørnet på bygningen.

Redskapshus:
Oppført i 2011/2012, BTA: 65 kvm.
Fundamentert på støpt mur, betongblokker og Leca. Singel på gulv.  Uisolert bindingsverk med liggende kledning og takk tekket med plater og takrenner. Benyttes til parkering av traktor og redskap.

Lager:
Byggeår 2004/2005, BTA 52 kvm.
Fundamentert  på betongblokker, oppført med uisolert bindingsverk med stående kledning. Taket er tekket med takplater. Det er også støpt ringmur for utvidelser av arealer til redskapshus. Bygningen brukes til lager av materialer og redskap.

Carport med to lagerrom, modulbygg fra 1985, oppført 2011/2012, BTA 44 kvm.
Plass til oppstilling av traktor.
Inntaksskap strøm står i car-porten.

Eldre vannsag som benyttes til lager.

Anneks, oppført i stabbursform, byggeår 2005. Arealet BRA 35.

Bygget har 1. etg. Yttervegger er av lafteverk dels reisverk. 2. etg. Reisverk med utvendig kledning, vinduer og dører av tre med isolerglass, taksperrer og taktekking av bølgeplater.

Fungerer i dag sammen med hovedeiendommen 146/3 og 4 med strøm(samme inntaksskap), eventuelt fremtidig tilkobling vvs ,men har eget matrikkelnummer(gnr.146 bnr.5).
Strøm er frakoblet inntaksskap grunnet etablering av grøftetrase. Ligger trekkerør fra inntaksskap mot bygg, men siste del ikke ferdigstilt samt kabel må påskjøtes noe. Vann og avløp er ikke ført frem til bygg da bygget er registrert med kode 182- garageuth.anneks for fritidsb i matrikkelen.

Bygget fungerer som lager, men er innredet i gjennomført stabbursstil  som loftsstue m/liten kjøkkenkrok(ikke tilkoblet vvs/strøm),sovealkove(uten seng), men er ikke godkjent til denne bruken. For annen bruk må det søkes om bruksendring som vil kunne utløse utgifter/avgifter for renovasjon, vei, søknad om utslippstillatelse og eventuelle andre krav som vil følge en selvstendig enhet.

Det ble støpt en inntaksdam for vannsaga på 1950-tallet som ligge på tunet. I dag fungerer den som brannsikring av bebyggelsen og som vannreservoar ved skogbrann.

Oppvarming, piper og ildsteder

Ved og strøm.

Reguleringsforhold

Område er regulert til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
Du finner Kommuneplanens arealdel 2020-2032 på kommunens hjemmesider eller den kan bestilles fra megler.
I Vegusdalen tillates det ikke fradeling av nye tomter eller oppføring av nye boenheter.
Det er gitt tillatelse til fradeling av gnr. 146 bnr. 5 til hytte/fritidseiendom. Det er oppført anneks på tomten men det må søkes om bruksendring fra anneks til hytte-/fritidseiendom for et slikt formål.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven for Fidjelandsveien 312 . Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven. Det er viktig å merke seg at Fidjelandsveien 312 er bebygd og har under 35 daa fulldyrka jord er det ikke gjenstand for priskontroll.
Kommunen kan ut fra arealstørrelse stille krav til boplikt. Mer informasjon ved megler.

Det er ingen odelsberettigede til Fidjelandsveien 312. Eiendommen Fidjelandsveien 310 er under størrelse for odlingsjord.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper IKKE har anledning til å tegne boligkjøperforsikring.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 146
 • Bruksnummer: 3
 • Fylkesnummer: 42
 • Fylkesnavn: Agder
 • Kommunenummer: 4216
 • Kommuneområde: Evje og hornnes - Engesland