Småbruk i Vestby med bolighus og låve vestvent med tomt på 11 264 kvm.

Vestliveien 4, 1540 Vestby
Prisantydning:
5 200 000,–
 • Primærrom: 111 kvm
 • Bruksareal: 111 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 3900
 • Tomteareal: 11 264 kvm
 • Byggeår: 1765
 • Energimerking: Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til småbruk i Vestby ved Deli skog, 11 264,5 m2, beliggende solrikt og vestvendt.

Beliggenhet

Eiendommen har en landlig beliggenhet i et etablert område i Vestby kommune ved Deli skog. Tunet ligger vestvendt med normalt gode sol- og lysforhold og er opparbeidet med plenarealer, busker samt biloppstillingsplasser som er gruset. Forøvrige er det naturtomt.
Eiendommen ligger inn til Osloveien, noe veistøy må påregnes.
Det er 4 min til Vestby jernbanestasjon. Det er 5 min til Vestby skole og 4 min til Vestby ungdomsskole. Det er 4-5 min til Støttumveien barnehage, Østbydammen barnehage og Sole Skog barnehage.

Jord, skog og tun

Eiendommen er på tilsammen 11 264,5 kvm. og består av 2 gårds- og bruksnummer, gnr. 3 og bnr. 2 (Arne Sveum) og gnr. 3, bnr 7 (Kerstin Alice Nordby, tomt)
I følge NIBIO's kartverk er produktiv skog ca.4 500 kvm og annet markslag ca. 6,4 daa., samlet for begge eiendommene.

Innhold og standard

Enebolig.
Opprinnelig byggeår er antatt 1765, tilbygg øst antatt oppført 1970, tilbygg syd antatt 1850. Bolig over 2-plan med 1. etasje og 2. etasje. Kryp-/blindkjeller og kaldt loft. Det er levegg med port ved adkomst. Rivningsklar
terrasse med levegg mot syd.

Arealer
P-rom og BRA: 111 kvm, 1. etasje 58, 2. etasje 53
1. etasje inneholder entré/trapp, bad/vaskerom/wc, kjøkken, stuen og spisestue.
2. etasje inneholder trapperom/gang, gang/soverom, alkove og to soverom.
Terrasse ved inngangspartiet med levegger..

Det må påregnes utbedringer og oppgradering/moderniseringsbehov for å tilfredsstille dagens krav til standard må påregnes mtp. alder og som en naturlig del av en bygnings aldringsprosess.
 
Takstmann skriver :
"Basert på en visuell befaring, stikktakinger, enkle fuktmålinger, nivellering, opplysninger fra rekvirent og offentlige registre, vil undertegnede bemerke følgende konstruksjonsdeler hvor oppgraderinger/vedlikehold kan/må forventes på sikt, med tanke på alder og forventet levetid, slitasje, og det undertegnede observerte befaringsdag. Forhøyet alder på bygningsdeler øker risikoen for funksjonssvikt og det kan være behov for utskiftning som et forebyggende tiltak eller av estetiske grunner. Bygningsdeler med forhøyet alder kan derfor være tildelt lavere vurdering enn Tilstandsgrad TG 1, selv om det ikke er påvist konkrete feil eller mangler. Enkelte konstruksjonsdeler er gitt en TG grunnet erfaringsmessig risikokonstruksjon. Det gjengis hovedsakelig TG 3, hvor en umiddelbar utbedring kan være/er nødvendig, og TG 2, hvor det kan/må påregnes påkostninger på sikt. TG 1 gjengis ikke. For detaljer og ytterligere informasjon må det leses i konstruksjoner/bygningsdeler.
Takstmann skriver: (kun utdrag fra rapporten)
TG 3:
TG 3 er gitt kryp/blindkjeller med tanke på erfaringsmessig risikokonstruksjon. Høy luftfuktighet i rommet og tiltak anbefales.
TG 3 er gitt yttervegger med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid.
TG 3 er gitt vinduer med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid.
TG 3 er gitt takkonstruksjon med tanke på alder og observasjoner.
TG 3 er gitt terrasse mot syd med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid.
TG 2:
TG 2 er gitt bygningens grunnmur med tanke på observasjoner.
TG 2 er gitt innvendige dører med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid.
TG 2 er gitt taktekking med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid.
TG 2 er gitt renner nedløp og beslag med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid.
TG 2 er gitt innvendig trapp med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid.
TG 2 er gitt piper og ildsteder med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid.
TG 2 er gitt innvendige overflater med tanke på ovennevnte visuelle observasjoner.
TG 2 er gitt VVS generelt med tanke på alder og normalt forventet brukstid.
TG 2 er gitt luftbehandling med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid.
TG 2 er gitt bad med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid. Det bemerkes at yttervegg på bad med
omfattende råteskader sett fra utsiden. Dusjkabinett hindret inspeksjon av vegg på innsiden. Ytterligere undersøkelser anbefales.

Det bemerkes at ovennevnte er et utdrag av det inntrykket undertegnede fikk befaringsdag. Rapporten må leses i sin helhet da det er flere detaljer undertegnede har påpekt som ikke er nevnt ovenfor.
Bygninger som er av eldre dato kan ha skjulte feil og mangler som ikke er mulig å oppdage ved visuell befaring. Særlig kritiske punkter som kryp/blindkjeller, membraner i våtrom, utvendig vann - og avløpsledninger, isolasjon i gulv, vegger og tak. Ved event. salg av eiendommen er det viktig å gi kjøperen informasjon om at eldre bygninger er bygget iht. andre krav og byggeskikker enn de som gjelder i dag. Endring i bruk, kombinert med elde og tidsmessighet, kan føre til at det over tid kan dukke opp skjulte feil og mangler som en ikke kan se ved en visuell befaring."
Det er viktig at hele tilstandsrapporten gjennomgås før budgivning."

Låve
Byggeår antatt 1930. Areal BRA 190 kvm.
Låve fremstår med etterslep av vedlikehold og med større oppgraderingsbehov. TG 3 er gitt ut ifra en helhetsvurdering av bygningen hensyntatt alder, observasjoner og normal forventet levetid.
Låven har ikke innlagt strøm.

Det gjøres spesielt oppmerksomt på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndsinformasjon om objektet, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne sammen med bestand fra tekniske fagkyndige.

Oppvarming, piper og ildsteder

Vedfyring og elektrisk oppvarming. Gulvvarme på bad og varmepumpe i spisestue fra 2016, siste service er tatt i 2020.

Annet fast innventar (TG3):
- Røykvarsler.
- Brannslukningsapparat.
- Utestikk.
- Utekran.
- Utelys.
- Panelovner.

Det er gatelys ved postkasse / innkjøring til eiendommen som tilhører Vestlivn. 4 med sine utgifter til eget strømabonnement.

Reguleringsforhold

Delareal 2 855 kvm
Arealbruk LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse.
Se vedlagt kommuneplankart. Du finner detaljerte informasjon i kommuneplan på hjemmesidene til Vestby kommune.

Delareal 7 476 kvm
Arealbruk LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag. Nåværende
Se vedlagt kommuneplankart (grønt)

For gnr. 3 og bnr. 7 som er ubebygde tomt som ikke er landbrukseiendom tillates det ikke utført tiltak.
Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven, også midlertidige
bygninger, konstruksjoner og anlegg, herunder anleggsbrakker, campingvogner,
båtopplag og lignende.

Bestemmelser til Vestby kommuneplan § 14 Landbruks-, natur- og friluftsområder (PBL §§ 11-9 nr. 6 og 11-
11 nr. 1 og 2)
Tiltak skal plasseres slik at de ikke forringer dyrket eller dyrkbar mark, passer best
mulig inn i kulturlandskap og bygningsmiljø, ikke hindrer allmenn ferdsel og ikke
skader viktige områder for naturmangfold. Teknisk infrastruktur for vann og avløp
tillates i samsvar med lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg samt
stikkledninger for vann og avløp som knyttes til offentlig anlegg.
På ubebygde tomter som ikke er landbrukseiendom tillates det ikke utført tiltak.
Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven, også midlertidige
bygninger, konstruksjoner og anlegg, herunder anleggsbrakker, campingvogner,
båtopplag og lignende.
På eiendom med eksisterende boligbebyggelse tillates tiltak for boliger med
tilhørende anlegg. Deling av eiendom og oppdeling av bolig til flere bruksenheter
tillates ikke. For den enkelte tomt er tillatt prosent bebygd areal %-BYA=30 % og
tillatt bruksareal BRA=50

For den ubebygde tomter som ikke er landbrukseiendom tillates det ikke utført tiltak.
Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven, også midlertidige
bygninger, konstruksjoner og anlegg, herunder anleggsbrakker, campingvogner,
båtopplag og lignende

Byggelinje

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.

Odel - Konsesjon

Eiendommen er under grense for konsesjonssøknad.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 3
 • Bruksnummer: 2
 • Fylkesnummer: 30
 • Fylkesnavn: Viken
 • Kommunenummer: 3019
 • Kommuneområde: Vestby