Moen skog, 281 daa - Gransherad - skogeiendom med laftet hytte og låve i Notodden kommune

Liengrenda 431, 3691 Gransherad
Prisantydning:
1 400 000,– Solgt
 • Primærrom: 33 kvm
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 280 963 kvm
 • Byggeår: 1850
 • Energimerking: Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Moen skog, koselig tun med laftet hytte og låve.

Kort fortalt:
- Idyllisk og koselig tun i rolige omgivelser.
- Sjarmerende laftet hytte og låve.
- Hytte og låve ligger fint plassert på tunet.
- Innlagt strøm.
- Småviltjakt på egen eiendom.
- Solrik plass fra starten av februar til slutten av november.
- Tinnelva (også kalt Tinnåa) sies å være en av de beste ørretelvene i Sør-Norge.
- I barmarksperioden er det ypperlige muligheter for flotte turer i fjellet enten om du vil på topptur, fisketur, bærtur eller bare nyte stillhet og ro.
- Kort vei til store og små innsjøer med fine badeplasser, kanopadling og fiskemuligheter.
- Kort vei til både mindre og større fjellområder.
- Relativ kort vei til milevis med fine maskinpreparerte skiløyper.

Beliggenhet

Moen er en skogeiendom med våningshus/hytte og låve i Gransherad som er en bygd i Notodden kommune i Telemark. Fra eiendommen er det ca. 4 km. til Gransherad og ca. 21 km til Notodden.

I løpet av 1 times kjøring fra Moen er du ca. kommet til:
- Flesberg (Numedal) - (nordøst)
- Rjukan/Møsvatn (nordvest)
- Kongsberg (østover)
- Morgedal/Brunkeberg (vestover)
- Ulefoss (sør)
- Bø (sørover)

Jord, skog og tun

Moen grenser til Tinnelva i nord og skogen ligger i en smal stripe opp i lia i sør.
Eiendommen har et areal på 281 daa. I tillegg er det en eierandel på 1/3 i en liten skogteig på Bøenøya.

Produktiv skogareal 249 daa. Nyttbart stående volum april 2020 er ca. 2400 kubikk. Nyttbar tilvekst er 61 kubikk/år, redusert med 20% for topp/avfall og miljøhensyn.
Det er lagt opp til en løpende avvirkning på 61 kubikk/år.
Liengrendveien (ca. 7 km.) eies av grunneierne. Fram til i dag har transportavgiften for tømmeret samt årsavgift om bomavgift dekket alle utgifter til vedlikehold. Notodden kommune har brøyta veien vederlagsfritt i ca. 30 år. De siste 3 åra har hovedsakelig 3 grunneiere sørget for vedlikehold på dugnad.

Tømmer i den nedre delen blir kjørt ut til Liengrendveien, transportavgift kr. 7 kr/m3, mens den øvre delen har blitt kjørt til skogsbilvei som går til Bøengrenda. Det har tidligere vært betalt transportavgift på 10kr/m3 (1995)

Det foreligger skogbruksplan utarbeidet av Viken skog (oppdatert 1.1.2010, forutsatt av takstmann)  Selger opplyser at det ble hogd i 1994/1995 og at det ble plantet etterpå. Det er ikke utført ungskogpleie.

Innestående på skogbrukskonto pr. 07.10.2019 var kr. 17 656.

Havn/beite:
Eiendommen har et registrert innmarksbeite på 7,7 daa. hvor tunet ligger.

Bøen sameie:
Eiendommen har 1/3 andel av en liten skogteig som ligger på Bøenøya, totalt 15,5 daa. Omregnet etter andel tilsvarer det ca. 5 daa. I forhold til skogbruk er den vanskelig å drive samtidig som det er restriksjoner på hogst i kantsoner mot elva.

Beite:
Det skal være en eldre beiterett i lia ovenfor, men dette lar seg ikke gjøre å dokumentere, og er derfor ikke tillagt verdi i taksten.

Noen hundre meter opp i lia ligger en gammel husmannsplass. Den ble beplantet med gran i starten av 1970 åra. Her ligger tuftene og en del av tømmere fra koia og fjøset. Det ligger bølgeblikkplater over deler av det gamle fjøst. Det er tykk granskog der, så platene bør ligge fram til tømmeret blir hogd. Eventuelt rydding foretas av ny eier.

Jakt

Eiendommen er ikke stor nok til å være egen jakteiendom for storviltjakt På grunn av dens arrondering og størrelse må jakt skje i samarbeid med naboeiendommer.
Elg: Moen inngår i et jaktfelt for elg (Tråer jaktlag). Selger opplyser at de betaler 500 kr/år. Selger opplyser videre at eiendommen heller ikke er stor nok til å kunne stille med egen jeger i elgjaktlaget da grensen her er 1000 daa.
Det fins ingen vedtekter for dette, men reglen er praktisert i mange år.
Det er småviltjakt på egen eiendom.
Fiske: Eiendommen grenser til Tinneelva/Tonnåa.  Det selges fiskekort i Nedre Tinnsjå utmarkslag.

I taksten er jaktretten skjønnsmessig satt til 37 466,-.

Innhold og standard

Bygningsmassen består av uisolert hytte og låve.

Våningshus/hytta:
Antatt oppført ca.1850.
Inneholder gang, kjøkken/stue og et soverom.
P-rom 33 kvm og BRA 36 BTA. Huset har en normal planløsning ut fra byggeåret, og har lav takhøyde ut fra dagens krav.

Fundamentert med steinmur, bjelkelag i håndlaftet tømmer, saltak med sperrer i tre og loft uten adkomst. Taket er tekket med bølgeblikkplater.
Det ble lagt inn strøm i 2009. Det er sikringsskap med automatsikringer og 32 A hovedbryter. Det har ikke vært el-tilsyn.  Det er byttet vinduer i 2007.

Innvendig har overflater som fremstår i god stand og har ikke mer slitasje enn det man kan forvente.

Du finner mer informasjon om bygget i vedlagt tilstandsrapport og forutsettes gjennomgått før budgivning.
 
Låve:
Byggeåret er ukjent. BTA 78 kvm.
Laftet bygg oppført på stein, taket er tekket med bølgeblikkplater. Noe skjev konstruksjon. Inneholder utedo, vedskål og stall. Bygget mangler låvebru. Det er behov for vedlikehold.

Oppvarming, piper og ildsteder

Oppvarming med strøm og ved. Vedovn i stue/kjøkken.
Teglsteinspipe antatt oppført byggeåret. Pipen anbefales kontrollert av fagkyndig på piper og ildsted.

Reguleringsforhold

I kommunens arealdel er eiendommen avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven, men eiendommen er ikke underlagt bestemmelse om prisregulering.
Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Det er lite sannsynlig at kommunen vil sette krav om boplikt. Kommunen ved daværende skogbrukssjef Jørn Ingar Sanda opplyser følgende: "Når det gjelder spørsmålet om boplikt så må jeg svarer på generelt grunnlag siden det ikke foreligger en konkret søknad. Det er nok lite sannsynlig at det vil bli satt vilkår om boplikt på en eiendom dersom det ikke har noe våningshus/bolig på eiendommen eller gitt tillatelse til oppføring av dette. Forøvrig blir konsesjonssaker ofte behandlet i et politisk utvalg.

Det er ikke odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 104
 • Bruksnummer: 12
 • Fylkesnummer: 38
 • Fylkesnavn: Vestfold og Telemark
 • Kommunenummer: 3808
 • Kommuneområde: Notodden - Gransherad