Meglerinformasjon
Hægebostad
Landbrukseiendom

Nøklandsheia fjellsameie. Et fantastisk fjell, jakt og utmarksområdet på nærmere 50 kvadratkilometer!

Nøklandsheia, Homstølveien 160, 4596 Eiken
Prisantydning:
21 300 000 kr
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:47300 dekar
 • Byggeår:1977
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Mulighet for befaring med snøscooter! Kontakt med megler.

Adresse:

Nøklandsheia, Homstølveien 160, Eiken 4596

Velkommen

Velkommen til jakt og utmarksområdet Nøklandsheia. Eiendommen ligger på Sørlandet i Hægebostad kommune. Nøklandheia er et fjellsameie med en tilhørende halvpart av et enormt utmarksområde. Nøklandsheia har en meget god arrondering hvor hele eiendommen ligger samlet i en teig. Her er det  skogkledte dalfører, høydedrag og fjelltopper. Flere utsiktspunkt med fantastisk utsikt og kveldssol. Nydelige fiskevann og mye vilt. Rype, elg, hjort. Det kan forekomme rein og mye annet småvilt. Oppgitt areal på jordsameiet er ca. 47 300 daa., altså nærmere 50 kvadratkilometer. Eiendommen består foruten det store utmarksområdet av en privat koselig liten hytte "Lykkje".  I tillegg er det ytterligere 3 jaktkoier inne i utmarksområdet. Eiendommen er et eldorado for jakt, fiske og friluftsliv.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Agder i Hægebostad kommune med adresse Homstølveien 160, 4596 Eiken. Eiendommen er en Sørlandsperle. Innenfor den kjente og kjære Sørlandskysten kysten preges Agder av områder med skog, dal og hei, som i nord går over i høyfjellsområder. Nøklandsheia ligger i sydenden av dette høyfjellsområde med en topografi i sjiktet fra ca. 600 m.o.h. opp mot ca. 1 000 m. o.h. Hytta "Lykkje" ligger ved Lykkjevatn i det sørlige området av Nøklandsheia sameie. Nøklandsheia ligger like syd-vest for Åseralsheiene som er kjent for Lordehytta. Lordehytta er et jaktslott som Lord Edward T. Salvesen fikk bygd i årene 1910-1912. Det gikk med ca. 100 årsverk inklusiv den formidable oppgaven med frakt av materialer for å bygge dette jaktslottet i treverk med en grunnflate på 200 kvm. og i tillegg tjenerbolig, stall, båthus og et eget hus til å henge rypefangsten i. Valget av denne plasseringen var neppe på grunn av sin sentralitet, men derimot sin beliggenhet midt i en villmark, et fenomenalt jakt, fiske og friluftsområde. Hægebostad ligger nord for Lyngdal kommune og øst for Kvinesdal kommune. Nøklandsheia ligger rett nord for og ca. 1 times kjøring opp i fra Lyngdal sentrum ved E18. Det er ca. 100 km og 1,5 times kjøring fra Kristiansand og ca. 175 km og 2,5 times kjøring fra Stavanger.

Adkomst

Fra Lyngdal ved E18 kjører man nordover langs dalføret og elven Lygna opp og forbi innsjøen Lygne. Fortsett videre forbi Tveitoset langs Eikenveien i ca. 4 km og ta så til høyre inn på Rossevatnveien. Fortsett på denne veien i ca. 4 km og ta så til høyre inn på Espeskarveien og fortsett ca. 700 m. Her er det parkeringsplass og herfra starter Homstølveien. Fra Stavanger kan man alternativt kjøre Sirdalsveien til Tonstad og deretter følge Fv. 42 til man ankommer Rossevatnveien. Fra Kristiansand kan man kjøre nordover mot Evje til Hægeland og fortsette på FV 462 til Bjelland. Fortsett på Fv. 455 herfra til avkjørsel til venstre inn på Fv. 4026 Selandsdalveien, via Fv. 460 Audnedalsveien og så til venstre inn på Fv. 42 ved Hålandstjønn. Følg så denne veien til Rossevatnveien. Fra Espeskaret hvor eier har parkeringsplass er ca. 1 times gange inn til Lykkjevatn. Det er enda en parkeringsplass ca. 3 km lengre inn i terrenget ved Hadrebergan som kan benyttes på sommerføre. Det er begrenset motorisert ferdsel inne i landskapsvernområdet nord for Lykkje. Det har blitt gitt løyve for helikopter for henting av elg- vilt som er felt inne i området. Eier har også vært gitt løyve til bruk av snø scooter 6 -8 turer årlig.

Nøklandsheia, skog, fjell og skogskoier

Nøklandsheia Fjellsameie er et stort fjell og utmarksområde med fjelltopper, dalfører, mange fiskevann og et rikt dyreliv. Dette er stedet for de store naturopplevelser i den sørlige delen av Norge. Området kan karakteriseres som villmark og er del av Setesdal/ Vesthei/Ryfylkeheiane verneområde. Dette vernede område er et verdifullt villmarksområde hvor planter, dyreliv, natur- og kulturminner blir bevart til nytte av naturvennlig friluftsliv og naturopplevelser med jakt og fiske. Her blir det ingen vindmøller eller storstilt hytteutbygging!.

Nøklandsheia er et realsameie som eies av Gnr. 101, Bnr. 7, 9 og 28. Eiendommen som her selges er Gnr 101 Bnr. 28. Denne matrikkelen eier 50 % av Nøklandsheia fjellsameie. De 2 øvrige matriklene eier 25 % hver av Nøklandsheia. Dette er et såkalt real sameie som betyr at eierforholdet er knyttet til en annen eiendom (matrikkelenhet). Her kan ikke eieren selge sin sameieandel til en annen uten samtidig å overdra den eiendom sameieandelen er knyttet til. De 2 øvrige bruksnumrene 7 og 9 er tilknyttet landbrukseiendommer i nærområdet. Selger opplyser at sameiedynamikken har vært uproblematisk og at det er opparbeidet et nært vennskap og samarbeid med de lokale sameierne.

Gnr. 101 Bnr. 28 er tilknyttet "Lykke" som kun består av hytta ved Lykkevatn. Hytta ble fradelt sammen med eiendomsretten til Nøklandsheia Fjellsameie fra Gnr. 101 Bnr. 4 i år 2012. Bruksnummer 4 som eiendomsretten er fradelt fra er også en landbrukseiendom i nærområdet. Til den "nye" matrikkelen medfølger rettigheter og forpliktelser slik de tidligere har vært tilknyttet bruksnummer 4. Eiendommen er konsesjonspliktig men det er ingen boplikt eller priskontroll.

Dagens eier har konsesjon med vilkår om at sauebeite skal bestå. Selger formidler at det er god dialog med sauebonden som benytter området til sauebeite og at han gjerne kontakter selger for å rapportere om observasjoner av klynger med elg eller annet vilt i utmarka. Sankingen av beitedyrene skal forekomme før småviltjakta starter slik at man ikke kommer i konflikt med skyte hungrige jegere. Ellers representerer utleie av disse beiterettighetene liten kommersiell verdi.

Hytta "Lykkje" betegnes som en jakt og utmarkskoie. Hytta som er bygget i år 1977 er oppgradert i selgers eiertid. Jakt og utmarkskoia har en enkel standard. Hytta har utedo og man henter skinnende rent vann i bekken. Hytta er opplyst å være ca. 25 kvm. Lykkje er en del av et lite og særdeles koselig hyttetun og ligger med det sammen med 2 andre hytter, som eies av de andre sameierne. Eier disponerer og eier 50 % av de 3 øvrige koiene inne i utmarksområdet i Nøklandsheia. Disse betegnes som Storevasshytta, Hytta ved Rone og Oddevassbu.

Det finnes dalfører med flott gammel skog. Dette er praktfulle skogteiger, men den kommersielle skogsverdien er begrenset i det hogstmoden skog er lite tilgjengelig og vanskelig å drive ut..

Det er jakt, fiske og rekreasjon som  står i sentrum ved denne eiendommen. Nøklandsteigen representerer først og fremst et fantastisk jakt, fiske og rekreasjonsterreng.

Det er bilvei frem til biloppstillingsplass med rett til parkering. Herfra har må man gå eller bruke annet utstyr for å komme seg frem i terrenget. Selger har brukt en 6 hjuling med henger for å ta seg frem inn i området på det som kan karakteriseres som traktorvei, stier og tråkk. I vintersesongen anbefales snøscooter eller ski. Selger er gitt dispensasjon for bruk av snøscooter. Det er også mulig å få løyve til å bruke helikopter. Det er en helikopterbase nord for den nordligste hytta Oddevatn på et sted som heter Jordsland. Herfra har man vært gitt mulighet til å fly inn i området for å hente jaktbyttet når man har nedfelt storviltet.

Dagens eier har i sin eiertid bidratt til dugnad for å fremme Nøklandsheia sammen med sine sameiere. Herunder er det bygget 2 nye broer og veier er oppgradert.

Jakt

Det er rikelig med muligheter til jakt og fiske på eiendommen. Her er det mange gode fiskevann, rype og elgjakt, for å nevne noe. Storviltjakt er et populært knapphetsgode og det er få forunt å få tilgang til slike store attraktive jaktområder. Eiendommen har et yrende dyreliv. Nøklandsheia er et tilholdssted for vilt med de nordiske arter av planter og dyr. Området er kjent for sine tallrike vann og vassdrag med stor ørret. Her finnes vilt i de fleste kategorier i et rikt utvalg av den en norske faunaen. Et unntak er de store rovdyrene som ulv og bjørn.

Storvilt.
I området er det elg, hjort og rein.
Elg;
Eiendommen inngår i eget elgjaktområde som utgjør vesentlige deler av eiendommen. Dette området utgjør ca.40 000 daa. som er meget godt arrondert jaktterreng. Elgjakta foregår med løshund. I senere tid er det praktisert en selvpålagt streng forvaltning av elgstammen, for å bygge opp denne . Man har utført en praksis som tilsier at man har latt elgkuer og elg okser med mer enn 5 takker være i fred. Man har konsentrert seg om ungdyr. Dette har gitt resultater og det blir nå observert mye elg i området.

For planperioden 2019-2022 har nøklandsteigen fått tildelt 6 elg. En mindre andel av Nøklandsheias sørlige deler ( dog 5 - 10 000daa.) tilhører et såkalt samjakt område. Dette området består av ca. 40 000 daa. Det er 13 andeler i denne samjakta , hvorav Nøklandsheia har 3 av disse. På dette området er elgkvoten for perioden 9 elg!

Rein og Hjort:
Det er for planperioden år 2019-2022 gitt jaktkvote på 12-13 hjort. og 12 reinsdyr årlig.

Hjortebestanden i området er stigende. Denne jakt har ikke vørt prioritert når jakten starter opp i september har det vært rype og elg som har vært prioritert. Hjorten har en tendens til å trekke sydover og ut av terrenget utover høsten. Det ville sannsynligvis vært gode muligheter dersom man prøvde hjortejakta i begynnelsen av sesongen.

Reinsdyr er et sjeldent syn i terrenget i disse dager. Reinen har vært i området tidligere og kan komme tilbake i fremtiden. Nøklandsheia tildeles kvote som selges/ brukes i forbindelse med den såkalte samjakta.

Lirype og orrfugl.
Det er mye flott skogsfugl- og lirype terreng. Man kan oppleve orrhaneleik i disse skogene. Rypeterrenget deles inn i en nordlig og sørlig del (tilnærmet like store selger disponerer eksklusivt 100 % mot at han betaler til de andre sameierne kr 16 500,-. Rypejakta starter 10 september. På den sørlige delen deles jakta opp i geværdøgn slik at selger disponerer 50 % av geværdøgnene. Eier har ca. 40 geværdøgn mens de 2 andre sameierne har 20 geværdøgn hver seg. Sameierne står fritt til å eventuelt avtale andre ordninger.

Rådyr- og småviltjakt
Det er rikelig med  annet småvilt som rådyr og hare.

Fiske
Det er mye godt fiske i området hvor det tas mye ørret. Det er ikke uvanlig med ørret på 3- 4 kg. Det er fritt fiske for grunneiere og deres familier, samt at de to sauebøndene har fått lov å fiske. Det skal i tidligere tider ha blitt satt ut fisk i flere fiskevann. Det opplyses at det skal være nok fisk til alle.

Landskapsvernområdet
Vesentlige deler av eiendommen inngår i et landskapsvernområde som dekker et areal på 2 347 km2 av Agder og Rogaland. Grensen for landskapsvernområdet går like nord for hytta Lykkje. Formålet er å ta vare på et sammenhengende, særlig og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med et særlig plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Her er man sikret mot inngrep som vesentlig kan endre eller innvirke på landskapet sin art eller karakter. Man kan ikke påregne å få bygget nye bygninger men reglene vil ikke være til hinder for vedlikehold og mindre påbygg av eksisterende bygninger. Her er man vernet mot oppføring av nye anlegg med "monstermaster" og "vindmølleparker" i området kan betegnes som bevart Norsk villmark..

Innhold og standard

Alle hyttene er utstyrt med vedovn og kjøkkenkrok med gassbluss. Hyttene har enkel standard og er uten innlagt vann og strøm.

Lykkje (ca. 25 kvm.)
Lykkje er den sydligste hytta som ligger idyllisk til ved Lykkjevatn, ca. 200 meter syd for grensen til landskapsvernområdet. Eier har ofte benyttet 6 hjuling fra parkeringsplassen ved Espeskaret for adkomst til denne hytta. På vinterføre er det benyttet snøscooter eller ski. Det blir gjerne kjørt skispor med scooter inn til Lykkjevatn. Denne hytta med tomt eies 100 % av andelen. Lykkje ligger på et koselig hyttetun samen med 2 øvrige hytter som eies av de 2 andre sameierne. Lykkje er bygget i år 1977 og har 4 sengeplasser.

Storevasshytta (ca. 25 kvm.)
Storevasshytta eller Linjehytta som den også fremkommer som på kartet ligger øst for Homevatn syd for Storevatn ca. 575 m.o.h. Storvasshytta er bygget i år 1948 og har 4 sengeplasser. Denne hytta har man en ideell andel på 50 % av og disponeres sammen med de 2 andre sameierne.

Hytta ved Rone (ca. 25 kvm.)
Hytta ved Rone ligger på en odde ved Rudlends- Vedvatn ca. 610 m.o.h. Hytta er bygget i år 1988 og har 4 sengeplasser.

Oddevassbu (ca. 10,5 kvm.)
Oddevassbua er den nordligste hytta og denne ligger ca. 10 km i luftlinje nord for Lykkje. Koia ligger ved Oddevatn ca. 820 m.o.h. nedenfor Oddevassheia som ruver 966 m.o.h.. Oddevassbu er bygget i år 1998 og har 2 sengeplasser.

Oppvarming, piper og ildsteder

Oppvarming skjer ved vedfyring i alle hyttene. Alle hyttene er ustyrt med vedovn og pipeløp.

Reguleringsforhold

Vesentlig del av Nøklandsheia ligger innenfor Setesdal/ Vesthei/ Ryfylkeheiane verneområde. Det er ca. 5 000 daa. som ligger utenfor dette verneområdet og denne delen av eiendommen har status som et landbruks, natur og friluftsområde i kommuneplanen.

Odel - Konsesjon

Eiendommen er odelsfri. Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven men det er ingen priskontroll. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 101
 • Bruksnummer: 28
 • Fylkesnummer: 42
 • Fylkesnavn: Agder
 • Kommunenummer: 4226
 • Kommuneområde: Hægebostad
Les mer