Skogeiendom på ca. 866 dekar mellom Risør og Kragerø - bilvei og jaktrettigheter

Strat, 4993 Sundebru
Prisantydning:
2 150 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 866 000 kvm
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Eiendommen Strat ligger akkurat der de tre kommunene Gjerstad, Risør og Kragerø møtes, øst for E18 mellom byene Risør og Kragerø.
Ca. 15 minutters kjøring fra E18 og du er inne på arealet. Arealet består i sin helhet av produktive skogarealer, med stipulert ca. 4.700 kbm. stående skog i hogstklasse 5.
Det er jaktrettigheter til eiendommen, både småvilt og storvilt. Skogteigen har ingen bebyggelse.
Etter salg skal det gjennomføres en delings- og konsesjonssak. Les mer om dette i salgsoppgaven.

Skogen kan fritt besiktiges på egenhånd. Det er låst bomvei på vinterstid. Ta eventuelt kontakt med eiendomsmegler for å avtale.
Bud må innleveres skriftlig innen fredag 30. april 2021 kl. 12.00, og ha akseptfrist tidligst samme tidspunkt. Selger vil da ta standpunkt til innkomne bud. Det er mulighet for forhøyning av egne bud underveis og interessenter vil bli holdt oppdatert ved nye bud frem til oppgitte frist for budgivning.

Beliggenhet

Eiendommen Strat ligger akkurat der de tre kommunene Gjerstad, Risør og Kragerø møtes, øst for E18 mellom byene Risør og Kragerø. Strat ligger i kommunene Gjerstad og Risør, og grenser mot Kragerø i øst.
Ca. 15 minutters kjøring fra E18 og du er inne på arealet. Fra eiendommen er det 20-25 minutters kjøring til Kragerø sentrum (ca. 13 km. i luftlinje), og ca. tre kvarters kjøring til Risør sentrum (ca. 12 km. i luftlinje).
Kysten er nær, stille og fredelige omgivelser, og kort vei til E18.

Adkomst

Fra E18 ved Sannidal/Avkjøring til Kragerø syd:
Sving av E18, og kjør over broen over E18. Ta første vei til høyre inn i  Kjølebrøndsveien. Følg veien i 4,5 km. og ta til høyre inn i Lindheimsveien (grusvei). Hold mot venstre og inn i Stratveien. Følg Stratveien i ca. 6 km. og du er inne på eiendommen.
For bruk av GPS kan adressen Stratveien 585 benyttes.

Skogen

Skogeiendommen Strat ligger samlet i én teig, og fordeler seg i kommunene Gjerstad og Risør. Teigen beholder en vanngrense på vannet Lillesvart på ca. 150 meter.
Til skogen er det etablert en felles vei med kun kjøringsrett, snøbrøyting må eventuelt betales selv. På selve eiendommen er det etablert bil- og traktorveier på ca. 1,5 km. I tillegg vil skogeiendommen få bruksrett til å benytte veien på arealet selger beholder.

Det foreligger skogbruksplan utført av ATSkog fra hhv. 2010 og 2012. Bestandene er fremskrevet til 2019. Bestandskart og nøkkeltall ligger vedlagt i salgsoppgaven. Fullstendig skogbruksplan med bestandslister kan fåes oversendt ved henvendelse til eiendomsmegler.

Korrigert for bestandsdelene som beholdes av selger, er det iht. skogbruksplanen registrert følgende kubikkmasse fordelt på treslag*:
Gran: ca. 1.212 kbm.
Furu: ca. 4.790 kbm.
Lauv: ca. 1.226 kbm.
Sum: ca. 7.228 kbm. drivbar skog.

Korrigert for bestandsdelene som beholdes av selger, er det iht. skogbruksplanen registrert følgende hogstklassefordelinger*:
Hkl. 1: ca. 48 kbm.
Hkl. 2: ca. 47 kbm.
Hkl. 3: ca. 1.610 kbm.
Hkl. 4: ca. 791 kbm.
Hkl. 5: ca. 4.732 kbm.
Sum: ca. 7.228 kbm. drivbar skog.

* Tallene er ikke korrigert hvor deler av bestanden beholdes av selger, se beskrivelse under "Fradeling av tun med areal".

Jakt

Det er jaktrettigheter til eiendommen, både småvilt og storvilt.
I området gjelder en arealgrense på 400 dekar pr. rådyr, noe som tilsvarer to rådyr i sesongen for denne eiendommen.
Eiendommen inngår også i Holte vilt- og jaktlag som disponerer et jaktareal på ca. 22.000 dekar. Arealet har for tiden rettigheter til 5 elg, noe som tilsvarer omtrent 1/5-del dyr til eiendommen. Jaktlaget inngår også i hjortejakt.
Det har vært praktisert at grunneier kan få tildelt sin andel i kilo kjøtt, eller kr. 75,- pr. kg.

Reguleringsforhold

Det foreligger ingen reguleringsplan for arealet.
I henhold til Kommuneplanen 2011-2023 for Gjerstad kommune, ligger eiendommen i et område avsatt til Landbruks,- natur- og friluftsformål (LNF).
I henhold til Kommuneplanen 2019-2030 for Risør kommune, ligger eiendommen i et område avsatt til Landbruks,- natur- og friluftsformål (LNF) + Hensynsone høyspent.

Utsnitt av kommuneplanene ligger vedlagt i salgsoppgaven. Planbestemmelser til kommuneplanene er innhentet og kan fåes tilsendt ved henvendelse til eiendomsmegler.

Fradeling av tun med areal

Skogeiendommen er i dag tilknyttet landbrukseiendommen Strat, som ligger på gnr. 43, bnr. 13 i Gjerstad kommune. I forbindelse med salget vil det søkes fradeling av gårdstunet med et areal på ca. 150 dekar. Det er ønskelig fra kommunens side at det inngås en avtale med kjøper før delingssaken blir behandlet. Søknad om fradeling og konsesjonssøknad fra kjøper vil dermed bli innsendt og behandlet samtidig.
Det er en forutsetning at deling tillates og gjennomføres før overtakelse og oppgjør finner sted. Dersom fradeling ikke godkjennes i det hele tatt, står partene fritt til å fratre avtalen uten å kunne kreve noe fra den andre. Partene bærer sine egne eventuelle kostnader.

Som nevnt vil det søkes om fradeling av gårdstunet Strat med et areal på ca. 150 dekar. Dersom fradeling godkjennes, men det endelige arealet avviker fra hva som er fremlagt i salgsoppgaven, vil det gjennomføres et etteroppgjør. Det betyr at dersom arealet som fradeles blir mindre enn 150 dekar, forplikter kjøper seg til å i tillegg betale for det ekstra arealet som tilfaller kjøper. Betaling for ekstra areal vil beregnes fra gjennomsnittlig avtalt dekar-pris for skogeiendommen.
F. eks. eiendommen selges til en gjennomsnittlig dekar-pris på kr. 2 500,-. Det fradelte arealet blir etter godkjenning og matrikkulering kun på 100 dekar (ikke 150). Kjøper er dermed forpliktet til å betale ut det ekstra arealet på 50 dekar til en pris á kr. 2 500,- pr. dekar, noe som tilsvarer kr. 125 000,-. I motsatt fall, dersom arealet som søkes fradelt blir større enn ønskelig, f. eks. 200 dekar, vil det bli foretatt en reduksjon i kjøpesummen til en tilsvarende verdi.

Basert på arealskisse som ønskes fradelt og beholdt av selger, ligger flere av skogbestandene innenfor dette arealet. Det tas forbehold om at dette kan endres ved endelig grensesetting og matrikkulering.
Følgende bestander medfølger ikke: 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 40 og 44.
Deler av følgende bestander ligger innenfor arealet som ønskes beholdt: 17, 19, 24, 33, 37, 42, 46 og 47.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og matrikkeldata.

Eiendommen selges slik den fremstår. Utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Det hviler også odel på eiendommen, men det er ikke kjent at noen av de odelsberettigete ønsker eiendommen løst på odel.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Bud må innleveres skriftlig innen fredag 30. april 2021, kl. 12.00, og ha akseptfrist tidligst samme tidspunkt. Selger vil da ta standpunkt til innkomne bud. Det er mulighet for forhøyning av egne bud underveis og interessenter vil bli holdt oppdatert ved nye bud frem til oppgitte frist for budgivning. 

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, når som helst, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.    
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. 

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 43
 • Bruksnummer: 13
 • Fylkesnummer: 42
 • Fylkesnavn: Agder
 • Kommunenummer: 4211
 • Kommuneområde: Gjerstad - Sundebru