Seljord - Fjelleiendom på 354 dekar, beliggende på Jaspisfjellet ca. 1100 moh.

Breikvamfjellet, 3840 Seljord
Prisantydning:
250 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype: Tomt
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 354 204 kvm
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen til Breikvamfjellet i Seljord

Er du en som har alt fra før av? En del av en fjelltopp har du sannsynligvis ikke...

Fjellteigen Breikvamfjellet er på 354,3 dekar og er en del av Jaspisfjellet i Seljord. Eiendommen ligger på 1025-1159 moh. og er på det lengste ca. 2 km. lang. Eiendommen er uten bebyggelse og ingen bilveiforbindelse. Samtidig kan den være et flott mål etter en god fottur. Hva er vel bedre enn å nyte en kaffekopp på egen fjellgrunn etter en god tur ut i sunn, norsk natur. Om du allerede har en egen fjelltopp, men kjenner noen som mangler det og gjerne skulle hatt det, kan Breikvamfjellet anbefales. Kjøretid ca. 2,5 timer fra Oslo (pluss gåtur).

Eiendommen kan fritt besiktiges på egenhånd. Bud må innleveres skriftlig innen mandag 8. mars kl. 12.00, og ha akseptfrist tidligst samme tidspunkt. Selger vil da ta standpunkt til innkomne bud. Det er mulighet for forhøyning av egne bud underveis ved åpen budgivning.

Beliggenhet

Fjellteigen Breikvamfjellet ligger på ca. 1025-1159 moh. mellom Sundsbarmvatn og Flatdal i Seljord kommune.Teigen ligger like nord for fjellet Skorve (1370 moh.) og er forlengelsen av samme fjell nordover. Seljord kommune er en kommune i Telemark-området i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen ligger sentralt i fylket og grenser i øst til Bø og Notodden, i nord til Tinn og Hjartdal, i vest til Tokke og Vinje, og i sør til Kviteseid. Seljord ligger midt i Telemark, omkring Seljordvassdraget og Seljordsvatnet. Flere dalfører går gjennom kommunen. Flatdal, Åmotsdal og Kivledalen møtes ved vestbredden av Seljordsvatnet, der kommunesenteret Seljord ligger.

Adkomst

Det er ingen vei frem til eiendommen og man er avhengig av å ta seg frem til fots.
Den enkleste adkomstveien er sydvest fra, fra østsiden av Sundsbarmvatn i Seljord. På østsiden av Sundsbarmvatn går bilveien Millionvegen (privat bomvei). Herfra er det mulig å ta seg til fots frem til eiendommen via stier. Fra Millionvegen til eiendommen er det ca. 3,5 km. til fots med en høydeforskjell på ca. 400 meter. Eiendommen har ingen rett til parkering på annen manns grunn, ei heller adkomstrett, det må selv eventuelt etableres av ny eier.

Arealet

Iht. NIBIOs gårdskart består eiendommen av følgende areal:
Annet markslag: 351,5 dekar
Vann: 2,8 dekar
Totalt areal: 354,3

Fjellteigen består i sin helhet av fjellterreng med noe lav vegetasjon. Laveste punkt ligger omtrent på 1025 moh., og høyeste punkt ligger på 1159 moh. Teigen strekker seg fra syd og i nordvestlig retning. Sydenden starter rett ved Brudgomskaret og Bøkretjønn, og teigen strekker seg ca. 2 km. i nordvestlig retning.

Jakt

Fjellteigen er for liten til å ha egen jakt, men arealet inngår i Mandal jaktlag. Ta eventuelt kontakt med Seljord kommune for nærmere informasjon.

Bygninger

Tomten er ubebygget.

Reguleringsforhold

Det foreligger ingen reguleringsplan for eiendommen.
Iht. Kommuneplanens arealdel, vedtatt 12.06.2006, ligger eiendommen i et LNF-område.
Seljord kommune opplyser at kommuneplanens arealdel er under rullering og er forventet klar vår/sommer 2021. Det er lite trolig at det skjer endringer i planen og at arealformålet for eiendommen vil bli endret.

Fra føresegner og retningsliner til Kommuneplanen sin arealdel i Seljord:
4. Landbruks-, natur og friluftsområde (PBL § 20-4, nr. 2).
4.1 LNF - område:
LNF- område der det ikkje er opna for spreidd utbygging, inneheld sterke landbruks-, natur- og friluftsinteresser. I desse områda kan berre utbygging som har direkte tilknyting til stadbunden næring (landbruksnæringa) finne stad.
Retningsliner til dispensasjonshandsaming i LNF-område:
4.1.1 På gamle tufter kan det førast opp driftshusvære/hytter under føresetnad av at dei i storleik og form gjenspeglar den gamle busetnaden.
4.1.2 For bygging av driftshytter må det dokumenterast at bygget har nytte for utøvinga av landbruksnæringa.

Utsnitt av kommuneplanen og føresegner og retningsliner ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Fjellteigens bakgrunn

Fjellteigen eies i dag av Orkla Eiendom AS, og ble overtatt i forbindelse med Orklas oppkjøp av Elkem i 2005. Elkem ble grunnlagt i 1904 av industrigründeren Sam Eyde (1866 - 1940). Han utnevnte selskapet Det Norske Aktieselskap for Elektrokemisk Industri, og målet var å skape et internasjonalt industriselskap basert på norske naturressurser. Bakgrunnen for Elkems kjøp av denne fjellteigen var tidligere et ønske om å utvinne mineralet jaspis*, noe det aldri ble noe av. Fjellteigen går under navnet Breikvamfjellet, og er en del av Jaspisfjellet i Seljord.
Selger har ingen kunnskap om fjellteigens innhold av dette mineralet, og det er heller ikke vektlagt muligheter for uttak av dette. Men det er en fin del av historien.

* Jaspis er en tett kryptokrystallinsk variant av mineralet kvarts som er ugjennomsiktig og farget av jernoksider. Den typiske jaspis er rød, men navnet har også vært brukt om brune, gule eller grønne varianter. Materialet er ofte massivt, båndet eller forekommer som runde knoller. Agat, flint og kalsedon er lignende varianter av kryptokrystallinsk kvarts. Jaspis kan bearbeides til smykker og prydgjenstander. Mineralet er ganske vanlig i enkelte lavaer og sedimenter.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og matrikkeldata.
Eiendommen selges slik den fremstår. Utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet.

Odel - Konsesjon

Det er ingen odel på eiendommen.
Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Bud må innleveres skriftlig innen mandag 8. mars kl. 12.00, og ha akseptfrist tidligst samme tidspunkt. Selger vil da ta standpunkt til innkomne bud. Det er mulighet for forhøyning av egne bud underveis og interessenter vil bli holdt oppdatert ved nye bud frem til oppgitte frist for budgivning. 

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, når som helst, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.    
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. 
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 51
 • Bruksnummer: 8
 • Fylkesnummer: 38
 • Fylkesnavn: Vestfold og Telemark
 • Kommunenummer: 3820
 • Kommuneområde: Seljord