Usjenert husmannsplass med utviklingspotensial ved Veikåker - ingen konsesjon og boplikt.

Hellerudveien 30, 3536 Noresund
Prisantydning:
1 300 000,–
 • Primærrom: 53 kvm
 • Bruksareal: 55 kvm
 • Soverom: 1
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 3588
 • Tomteareal: 3 148 kvm
 • Byggeår: 1900
 • Energimerking: Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Hellerudveien - heltidsbolig eller fritid?

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende langs en avstikker (Hellerudveien) fra Krøderfjordveien som går på østsiden av Krøderen. Det er til Noresund, som er nærmeste tettsted med fasiliteter og servicetilbud som finnes der, ca. 8 km. Til Hønefoss er ca. 40 km. Det er kort vei til Norefjell med de aktiviteter som
finnes der. Det er noe begrenset med offentlig kommunikasjon i området.

Adkomst

For å komme til Hellerud fra Oslo følger man E16 fra Sandvika mot Hønefoss. I rundkjøringen tar man av E16 og følger Riksvei 7 mot Gol. Følg veien videre gjennom Sokna. Rett etter Ørgenviktunellen tar man av til høyre inn på 280 - Krøderfjordveien. Følg denne forbi skilt til Veikåker Gård på venstre side, ta deretter første vei inn til venstre inn Hellerudveien. Fortsett frett frem og hold mot venstre til du kommer til eiendommen.

Fra Drammen følger man 35 mot Vikersund. Ved Vikersund følger man riksvei 280 - Krøderveien. Ved Noresund følger man veien videre inn på Krøderfjordveien. Følg denne og se anvisningene over.

Jord, skog og tun

Eiet tomt på 3148,5 m² som er kupert og delvis opparbeidet med plen, ellers naturtomt. Gruset gårdsplass og adkomstveg.

Jakt

Det er ingen jaktrettigheter tilknyttet eiendommen. Ta evt. kontakt med Krødsherad JFF for mer informasjon vedr. jaktmuligheter i kommunen.

Innhold og standard

Hellerudveien 30 ligger ved en avstikker fra Krøderfjordveien. Boligen ligger meget usjenert til med et hyggelig tun bestående av en enebolig, frittstående garasje og to uthus.
Eneboligen er bygget over en etasje og er oppført på støpt grunnmur. Eiendommen har vært utleid siden 1. januar 2015. Standarden er enkel og har behov for oppgradering til dagens standard og krav men boligen holder en grei hyttestandard.

Planløsning bolighus;

1. etg; Bad, kjøkken, vindfang, gang, soverom.

Vindfang/gang;
Boligen har en praktisk vindfang hvor det er fin plass til å henge fra seg yttertøyet og sette fra seg skoene. Videre fra vindfanget kommer vi inn til gangen som binder de øvrige rommene i boligen sammen.

Stuen;
I stuen er det god plass til både spisestue og salong. Her er det god nok plass til å samle familien. I stuen finner vi en koselig vedovn som gir god varme på kalde vinter kvelder.

Kjøkken;
Kjøkkenet har god plass til spiseplass. Kjøkkeninnredning med laminerte skrog. Del av benk med heldekkende beslag, ellers laminert benkeplate.

Baderom;
Servant på vegg og dusjhjørne. Opplegg for vaskemaskin. Gulvmontert wc. Ventil på vegg. Oppvarming med stråleovn.

Overflater på gulv; vegger og himlinger;
Gulvbelegg på gulv, baderomsplater på vegg og himlingsplater i himling.

Oppvarming, piper og ildsteder

Boligen varmes opp av strøm og vedfyring. I hovedsak ved hjelp av vedovn og panelovner.
Murt pipe. Ildsteder er montert i stue.
Ventilasjonen består av naturlig ventilasjon. Frisk tilluft blir tilført gjennom ventil i yttervegg, ventiler i vindu eller gjennom aktiv lufting med vinduer. Brukt luft trekkes ut uten bruk av vifter. Mekanisk avtrekk fra kjøkken.
El-anlegg med skrusikringer. I hovedsak åpent ledningsnett.

Reguleringsforhold

Iht til opplysninger fra Krødsherad Kommune;
Eiendommen ligger ikke i et regulert område.
Eiendommen omfattes ikke eller er en del av en bebyggelse etter eldre plan og bygningslov.
Det er ikke igangsatt planleggingsarbeid som inkluderer/berører eiendommen.
Det eksisterer ikke planforslag som berører eiendommen.

LNFR for spredt bolig- fritidseller næringsbebyggelse - Framtidig.
LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det foreligger ikke odel eller konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Siden eiendommen er på over to mål må kjøper fylle ut et egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet som godkjennes av kommunen. Eiendomsmegler vil bistå med dette

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 219
 • Bruksnummer: 55
 • Fylkesnummer: 30
 • Fylkesnavn: Viken
 • Kommunenummer: 3046
 • Kommuneområde: Krødsherad