Skogeiendom på over 7 000 dekar - hytte ved Trysilelva - gode jakt- og fiskemuligheter

Elvdalsvegen 1047 - Tannånesteigen, 2422 Nybergsund
Prisantydning:
9 000 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal: 44 kvm
 • Soverom: 1
 • Boligtype: Hytte
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 7 012 331 kvm
 • Byggeår: 1954
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Tannånesteigen og Kolåsteigen

Stor skogeiendom på totalt 7.012,5 dekar beliggende i Trysil, øst i Innlandet. Eiendommen er hovedsakelig fordelt på to hovedteiger, Tannånesteigen og Kolåsteigen. Kolåsteigen ligger langs med Trysilelva, her ligger det også ei egen hytte i enkel standard. Hovedteigen, Tannånesteigen på 6.531,3 dekar, ligger ca. 10 km. østover mot svenskegrensa.
Av totalarealet er 5.856 dekar oppgitt som produktiv skog. Stående volum er anslått å være ca. 31 000 kbm., hvorav 33% i hogstklasse 5 og 51% i hogstklasse 4. Det er ikke utført hogst siden 2008.
Eiendommen har både storvilt- og småviltjakt, samt fiskerett i Trysilelva.

Eiendommen kan fritt besiktiges på egenhånd, nøkkelvisning av hytta etter avtale. Bud må innleveres skriftlig innen onsdag 19. mai 2021 kl. 12.00, og ha akseptfrist tidligst samme tidspunkt. Selger vil da ta standpunkt til innkomne bud. Det er mulighet for forhøyning av egne bud underveis og interessenter vil bli holdt oppdatert ved nye bud frem til oppgitte frist for budgivning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Trysil kommune, øst i Hedmark mot svenskegrensen. Hytta ligger litt syd for Nybergsund og langs med Trysilelva. Denne teigen kalles Kolåsteigen og hytta har adresse Elvdalsvegen 1047. Kolåsteigen grenser til Trysilelva med ca. 700 meter. 
Skogsteigen ligger øst for Nybergsund og nærmere svenskegrensen. Det er ca. 15 minutters kjøring mellom teigene.

Trysil er mest kjent for Trysilfjellet hvor man finner Norges største alpinanlegg med et yrende folkeliv. Kommunen har to tettsteder, Innbygda i nord og Nybergsund lengre sør. Innbygda regnes som Trysil sentrum og er et levende handelssted med to kjøpesentre, en rekke spesialbutikker og andre servicebedrifter. Her ligger kommunens administrasjonssentrum. Trysil sentrum ligger ved Trysilelva kun to kilometer fra turistsenteret i Trysilfjellet. Skogen, elva og fjellet innbyr til uteliv både sommer og vinter og er et eldorado for jakt, fiske og friluftsliv interesserte.

Adkomst

Trysil og Nybergsund ligger ca. 21 mil nordøst for Oslo med beregnet kjøretid ca. 2 timer og 40 min. Fra Elverum er det ca. 1 times kjøretid.
Fra Oslo følger du E6 nordover mot Trondheim. Ta av mot Elverum og Trysil. Fra Elverum følger man riksvei 25 frem til Nybergsund. Ta av til høyre og kryss Trysilelva. Kjør inn på riksvei 26 (Elvdalsvegen) sydover. Følg Elvdalsvegen i ca. 11 km. Hytta har avkjøring på høyre side umiddelbart etter liten bro over utløpet av elven/bekken Koloa.
For å komme videre fra hytta til Tannånesteigen, tar man til venstre inn på fylkesvei 565 ca. 200 meter syd for hytta. Ta deretter til venstre inn på fylkesvei 564 og følg denne nordover helt til riksvei 25. Følg veien østover mot svenskegrensen, ta etter litt til høyre inn på fylkesvei 569 mot Flermoen. Følg veien i 3,5 km til en stikkvei inn mot høyre. Følg denne helt inn og du er nå i Tannånesteigen. Koordinatene hit er 61.198174, 12.690922.

Jord, skog og tun

Eiendommen består av to hovedteiger, Kolåsteigen og Tannånesteigen, og totalt 5 matrikler.
Kolåsteigen med hytta ligger langs Trysilelva og er på ca.  481,2 dekar. Ved hytta er det også registrert ca. 8,1 dekar med innmarksbeite.
Tannånesteigen ligger mot svenskegrensen og er på ca. 6 531,3 dekar. I Tannånesteigen er det ei eldre skogskoie i dårlig forfatning, beliggende ved Vestgardskjelda omtrent midt i teigen.
Totalt areal hele eiendommen er på ca. 7.012,5 dekar.

I følge NIBIOs gårdskart har eiendommen følgende arealinndeling:
Fulldyrka jord: 0,0 dekar.
Overflatedyrka jord: 0,0 dekar.
Innmarksbeite: ca. 8,1 dekar.
Produktiv skog: ca. 5.856 dekar.
Annet markslag: ca. 1.116 dekar.
Bebygd, samf., vann, bre: ca. 32,4 dekar.
Totalt: ca. 7.012,5 dekar.

Som nevnt over er totalt 5.856 dekar å regne som produktiv skog.
Iht. verditakst utført av Forstkandidat Myrbakken AS v/Severin Myrbakken datert 10.03.2021 er det estimert følgende volumfordeling i hogstklasser:
Klasse 5: 33% (ca. 11.900 kbm.)
Klasse 4: 51% (ca. 18.400 kbm.)
Klasse 3: 10% (ca. 3.700 kbm.)
Klasse 2: 5% (ca. 1.800 kbm.)
Klasse 1: 1% (ca. 100 kbm.)
Stående volum er anslått å være ca. 31 194 kubikk. I verdsettingen av skogen er det lagt opp til at det er mulig med en "åpningshogst" på brutto 7 500 kubikk, og deretter jevn drift (balansekvantum) med et årlig uttak på 800 kubikk.

Tallene er basert på skogbruksplan fra 2007. Det er innhentet avvirknings- og aktivitetsstatistikk siden 1996. Den viser at siden 2007 er det avvirket 1100 salgskubikk. Det er ikke avvirket noe siden 2008. Det ble markberedt ca. 260 dekar i 2009. Siden 2009 har det ikke vært aktivitet. Ingen miljøfigurer er registrert.
På bakgrunn av dette er det satt sammen skoglige tall ved fremskriving av tilvekst fratrukket avvirkning. Som man skjønner er tallene beheftet med usikkerhet, men det er det beste man har på det nåværende tidspunkt.
Tilveksten er på 800 skogskubikkmeter pr år. Skogen har en stor andel hogstklasse 4 og 5 hvorav det meste er furu. Man kan forsére avvirkningen om man vil realisere verdier, men samtidig er furu så fleksibel at den kan overholdes lenge. Eiendommen har en stor andel hogstklasse 2 som også er furumark. Denne bærer preg av elgens tilstedeværelse. Dette er også en grunn til å husholdere med den eldre skogen.
Av disse årsakene og med vekt på forstlig drift legges det til grunn en begrenset forsért avvirkning. I hogstklasse 4 og 5 er det tilgjengelig rundt 30.000 skogskubikkmeter. Skogen tåler godt et årskvantum på 1200 kubikkmeter de første 20 årene. Deretter 800 kubikkmeter i all fremtid. Produksjonsevnen er stor slik at med god skogskjøtsel og mindre elg vil potensialet være større.

Jakt og fiske

Eiendommen har fiskerett på en strekning på omkring 700 meter i Trysilelva. De vanligste fiskeslagene er sik, gjedde, ørret og harr. Strekningen ved Kolos ligger rett ovenfor Grøtøya og Sagnfossen med noe friskere stryk.
Utbytte for fisket er ikke kjent, men et normalnivå er ca. 1 krone pr. meter i året.

Trysil er først og fremst skogsfugl- og harejegerens rike. Naturen preges av slake terrengformasjoner med store skog- og myrområder. For denne eiendommen er det antatt at en langsiktig elgkvote vil være 1-2 elg pr. år.
De siste årene har arealkravet pr. elgrett ligget rundt 3-3.500 dekar og det benyttes i beregningen. Det betyr at eiendommen har en årlig kvote på rundt 2 elg.
Det selges småviltkort gjennom grunneierlaget. Normal årlig inntekt for salg av småviltkort er ca. 1 krone pr. dekar og det legges til grunn.
Det kan også felles rådyr.

Tannånesteigen er for tiden utleid for både stor- og småviltjakt gjennom to leiekontrakter. Avtalene gjelder frem til de sies opp. Partene har gjensidig adgang til å si opp avtalene med 3 måneders varsel og innen 1. januar i jaktåret. Storviltjakten er utleid til Flermoen Jaktlag, og småvilt er utleid til Flermoen Utmarkslag.
Kopi av leiekontraktene kan fåes hos oppdragsansvarlig.

Innhold og standard

På Kolosteigen ligger det en jakt/fiskehytte. Den er greit vedlikeholdt, innlagt strøm og pent beliggende med utsikt over Trysilelva. Hytta holder en enkel standard med stort behov for påkostninger og oppgraderinger. Hytta kan fint leies ut i forbindelse med både jakt og fiske. Det vil også være mulig i leie denne ut i fritidsmarkedet. I tillegg står det et laftet uthus i dårlig forfatning.
På Tannånesteigen er det også ei eldre skogskoie i dårlig forfatning. Skogskoia er beliggende ved Vestgardskjelda omtrent midt i teigen.

Pipe og oppvarming

Elektrisk, ved e.l. Det er ikke varmekilder i alle oppholdsrom.
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS opplyser at de har ingen opplysninger om fyringsanlegg. Det ble varslet om tilsyn i 2019, men ikke utført.

Reguleringsforhold

Iht. del av kommunens arealplan for perioden 2014-2025, ligger eiendommen i et område avsatt for LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler), samt friluftsområde.
Det foreligger planbestemmelser til kommuneplanens arealdel. Det er særlige bestemmelser for inngrep og bygging i LNF-områder og generelt byggeforbud langs vann og vassdrag. Komplette planbestemmelser kan fåes hos oppdragsansvarlig.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for bebyggelsen.

Kulturminner og fredninger

På Kolåsteigen er det registrert en bygning i Sefrak-registeret fra 1875-1899. Bygningen er revet/brent. På Tannånesteigen er det registrert et kulturminne (fangstgrop fra jernalder/middelalder) litt øst for Røtosbekken.

Overtakelse

Etter avtale.
Angi ønsket overtakelse i bud.

Utleieforhold

Tannånesteigen er for tiden utleid for både stor- og småviltjakt gjennom to leiekontrakter. Avtalene gjelder frem til de sies opp. Partene har gjensidig adgang til å si opp avtalene med 3 måneders varsel og innen 1. januar i jaktåret. Storviltjakten er utleid til Flermoen Jaktlag, og småvilt er utleid til Flermoen Utmarkslag.
Kopi av leiekontraktene kan fåes hos oppdragsansvarlig.
Det er ingen øvrige leieforhold på eiendommen.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.
Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.

Odel - Konsesjon

Det er ingen odel på eiendommen.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Til tross for at det ikke er boligenhet på eiendommen, satt Trysil kommune ved forrige konsesjonsvedtak i 2015, vilkår om boplikt. Det innebar at kjøper måtte tilflytte Trysil kommune i 5 år for å oppfylle vilkåret. Det er stor sannsynlighet for at Trysil kommune vil sette et slikt vilkår igjen ved neste konsesjonsbehandling. Kjøper må dermed være forberedt på at det vil bli satt vilkår om tilflytting til Trysil kommune dersom kjøper ikke bor der fra før av.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Bud må innleveres skriftlig innen onsdag 19. mai 2021, kl. 12.00, og ha akseptfrist tidligst samme tidspunkt. Selger vil da ta standpunkt til innkomne bud. Det er mulighet for forhøyning av egne bud underveis og interessenter vil bli holdt oppdatert ved nye bud frem til oppgitte frist for budgivning. 

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, når som helst, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.    
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. 

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Eiendommens betegnelse

Eiendommen har totalt 5 matrikler:
Gnr. 15, bnr. 94 og gnr. 17, bnr. 6 og gnr. 26, bnr. 22 og gnr. 6, bnr. 24 og gnr. 15, bnr. 28 i Trysil kommune.
Hytta ved Trysilelva har adresse Elvdalsvegen 1047, 2422 Nybergsund.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 15
 • Bruksnummer: 94
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3421
 • Kommuneområde: Trysil