Numedal - Bratterud gård og sameiet Kvisle Skog - skogeiendom med tun og festetomter

Vergjedalsvegen 50, 3628 Veggli
Prisantydning:
7 900 000,–
 • Primærrom: 124 kvm
 • Bruksareal:
 • Soverom: 3
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 4169.75
 • Tomteareal: 4 253 907 kvm
 • Byggeår: 1840
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen til Bratterud og Kvisle Skog

Eiendommen Bratterud ligger på østsiden av Numedalslågen i Numedal, og nord i Rollag kommune. Enkel adkomst med noen hundre meters avkjøring fra hovedveien gjennom Numedal. Bratterud er en landbrukseiendom stort sett bestående av skogareal. Totalarealet utgjør 2.645,6 dekar og av dette er 2.423,3 dekar produktiv skog. Rundt tunet er det noe fulldyrka og overflatedyrka jord som egner seg best som beite. Tunet har spesielle, eldre tømmerbygninger med våningshus, driftsbygning, sommerstue, lade, stabbur mm. Det er mange år siden tunet har vært bebodd, og bygningene må for det meste totalrestaureres.
Bratterud har i tillegg 1/3 eierskap i Kvisle Skog, et sameie mellom tre eiendommer. Sameiearealet er på totalt 4.821,2 dekar, og 2.881,1 dekar av dette utgjør produktiv skog. I sameiet er det mange hytter. Det er totalt 125 festetomter som gir inntekter til sameiet. Det er også under regulering for ytterligere 88 festetomter. Eiendommen har også en ideell andel i kraftverk.

Beliggenhet

Eiendommen har en fin beliggenhet øst for Nummedalslågen og FV40 like sør for Kravikfjorden og nord for Veggli. Eiendommen har et vestvendt og åpent tun med ca. 600 meter felles privat vei til avkjøring fra FV40, Nummedalsvegen. Eiendommen ligger i Rollag kommune som ligger i hjertet av Numedal i Buskerud, om lag 50 kilometer nord for Kongsberg langs fylkesveg 40. Kommunen har i overkant av 1400 innbyggere.

Hovednæringsveger er landbruk og industri og det finnes mange mindre bedrifter i kommunen både innen bygg og anlegg, transport, varehandel m.m. Kommunesenteret er Rollag med statlige og kommunale kontorer. I kommunen ligger også Numedal Folkehøgskole - Idrettsskolen med idrettsanlegg og svømmehall. Barneskolen på Veggli ligger bare 6 km. unna eiendommen. På Veggli finner vi også Idrettsskolen Numedal folkehøgskole, som er Norges eneste frilynte idrettsfolkehøgskole, skolen har stor og variert faglig tyngde innen idrett. Den kommunale barnehagen finner vi også på Veggli.

Rollag kommune kan by på ren og vakker natur, rike kulturminner og mange aktivitetsmuligheter. Nordvest i kommunen ligger Vegglifjell, som er en av innfallsportene til Hardangervidda.

Fra Eiendommen til Gardermoen er det ca. 175 km. Til Oslo er det ca 150 km. Kongsberg ca. 67 km. og 106 km. til Drammen eller Hønefoss.

Adkomst

Se vedlagte kartskisse i nettannonse eller i salgsoppgaven.

Jord, skog og tun

Del av eiendommen man er eneeier til er totalt på 2645,6 dekar ifølge gårdskart fra NIBIO, og har følgende inndeling:
Fulldyrka jord: ca. 7,8 dekar.
Overflatedyrka jord: ca. 5 dekar.
Innmarksbeite: ca. 1,2 dekar.
Produktiv skog: ca. 2423,3 dekar.
Annet markslag: ca. 172,6 dekar.
Bebygd, samf., vann, bre: ca. 35,7 dekar.
Totalt: ca. 2645,6 dekar.

I tillegg har eiendommen en andel på 1/3-deler av gnr. 1, bnr. 10. Iflg. NIBIOS gårdskart har sameiearealet følgende arealfordeling:
Produktiv skog: ca. 2 881,1 dekar.
Annet markslag: ca. 1704,8 dekar.
Bebygd, samf., vann, bre: ca. 235,3 dekar.
Totalt: ca. 4821,2 dekar.

Innmarka henger sammen ved tunet og er mest aktuelt som beite.
Skogsarealet er samlet i forbindelse med dyrka jord og består av 83% barskog, og lauvskog på 17%. Det er variert terreng, mye bratt og hardt. Godt utbygd veinett. I 2013, skal det være hogd ca. 2000 m3 siden registrering (mest HKL 4). Se vedlagte takst for informasjon om bonitet og hogstklasse.

Det er 10 festetomter til eiendommen med festeavgift på til sammen kr. 28 047,-­
Eiendommen har 1/3 av sameiet Kvisle Skog gnr. 1, bnr. 10 i Rollag. Dette er 4828 dekar skog og utmark med en rekke festetomter med mer.

Jakt

Jaktrett i 2710 dekar utmark på gnr. 1, bnr. 6 og gnr. 2, bnr. 2. I tillegg er det jaktrett i ca. 4900 dekar utmark på gnr. 1, bnr. 10 som eiendommen har en ideell andel på 1/3 i.

Innhold og standard

Våningshus;
P-rom; 124 kvm. totalt for hele huset.
1. etg; Hverdagsinngang til vindfang, bad/vaskerom, wc, kjøkken, kammers, stue og trappehus med hovedinngang.
2. etg; Trappehus, soverom/stue, to soverom.
Det er ikke i landbrukstaksten oppgitt primærromareal pr. etasje.
Fint gammelt tømmerhus, men store behov for modernisering/restaurering.

Oppvarming, piper og ildsteder

Oppvarming av våningshuset foregår ved bruk av ved og strøm.
Det er ikke faste varmekilder i alle oppholdsrom.

Reguleringsforhold

Gbnr; 1/6; Eiendommen ligger i hovedsak innunder LNF - område, et mindre areal er regulert til fritidsbebyggelse.
Gbnr; 1/10; Eiendommen hører inn under Kvisle Skog og Kvisle Skog sameie, og er regulert til jord og skogbruk, fritidsbebyggelse, vei og parkering.
Gbnr; 2/2; Eiendommen hører inn under kommuneplanens arealdel, og er regulert til LNF-område.

Sameie Kvisle skog og Verja Kraft BA

Eiendommen har 1/3 av sameiet Kvisle Skog, gnr. 1, bnr. 10 i Rollag. Dette er ca. 4821,2 dekar hovedsakelig skog og utmark med en rekke festetomter med mer. Det er totalt tre eiere i sameiet hvor alle har en andel på 1/3.
Det er 125 festetomter til eiendommen med festeavgift på til sammen kr. 347 275,- pr. år.
Det er utarbeidet en reguleringsplan på deler av eiendommen. I denne er det lagt opp til fremtidig bortfeste av 88 tomter. Fullt utbygd ville det da bli 213 hyttetomter på eiendommen. Feste av bebygde tomter er nylig avgjort ved dom. Festeavgifter på nye tomter er som en følge av dette tenkt å ligge på ca. kr. 5 500,- pr. år i nåverdi.

Det er anlagt en kraftstasjon i forbindelse med Bratterudfossen. Dette er et prosjekt fra 2003 og er delt mellom tre grunneiere fordelt etter fallrett omregnet til fallmeter. Til denne eiendommen ligger 26 fallmeter, tilsvarende 12,6% av kraftverket. Inntekter fra verket utgjør fri nettleie så lenge det produseres strøm. I tider med høyere kraftpriser kan det bli et overskudd utover renter og avdrag på verket som vil utgjøre 12,6% av 30% av det eventuelle overskuddet. De senere år har kraftverket dekket sine egne kostnader i form av renter og avdrag på lån.
Verja Kraft har demning, men ikke dam, så produksjonen er væravhengig. Produksjonen opplyses til å være ca. 1,6 millioner Kwh årlig. Årlig verdi av spart nettleie avhenger av strømforbruket, men er i verditaksten satt til kr. 15 000,-.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.
Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Bolighuset og øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.
Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er opparbeidet odel på eiendommen. Alle kjente, myndige odelsberettigede har skriftlig fraskrevet seg odelen.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Ved konsesjonsbehandling skal det ikke foretas priskontroll, da eiendommen er bebygd og har mindre enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 1
 • Bruksnummer: 6
 • Fylkesnummer: 30
 • Fylkesnavn: Viken
 • Kommunenummer: 3051
 • Kommuneområde: Rollag