Meglerinformasjon
Drangedal
Landbrukseiendom

Straume Østre - Skogeiendom på ca. 3.906 daa hvorav 3.435 daa produktiv skog. Stor- og småviltjakt, fiske og grustak

Seterveien, 3750 Drangedal
Prisantydning:
5 900 000 kr
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:3906 dekar
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Eiendommen kan befares ved selvssyn. Ta eventuelt kontakt med eiendomsmegler.

Adresse:

Seterveien, Drangedal 3750

Velkommen

Velkommen til skogeiendommen Straume Østre i Drangedal. Eiendommen er en ren skogeiendom på totalt ca. 3.906 dekar hvorav ca. 3.435 dekar er betegnet som produktiv skog ihht. Nibios Gårdskart. Dette avviker noe fra skogbruksplanen. Stående kubikkmasse i skogen er beregnet til ca. 27.000 m3. Eiendommen har en flott beliggenhet på Østre Straume i Drangedal og grenser til Øvre Toke mot vest. Eiendommen er fint samlet i en stor teig og har ca. 4,5 km med skogsbilvei og traktorvei. Eiendommen har eget grus-/masseuttak med ca. 20.000 m3 gjenværende masser, samt jakt på små- og storvilt og fiske i egne vann eller i Øvre Toke. Videre er et areal på ca. 200 dekar satt av til fritidsbebyggelse i kommunedelplan.

Eiendommen kan befares ved selvsyn. Ta eventuelt kontakt med eiendomsmegler. Første mulige akseptfrist for bud er 26.09.2023 kl. 12.00.

Se video av eiendommen i videosymbolet!

Beliggenhet

Skogeiendommen har en relativt sentral beliggenhet på Straume ca. 11 km syd for Drangedal sentrum og ca. 24 km nord for E-18. Videre er det ca. 36 km til Kragerø, 44 km til Porsgrunn og 82 km til Larvik. Eiendommen grenser til Øvre Toke som er en stor innsjø i Drangedal kommune. Toke, eller Tokke er et eldorado for båtfolk og sportsfiskere, og det finnes både ørret, røye, sik og abbor her. Videre består eiendommen av en variert topografi med daler og små topper. Adkomsten til eiendommen er god via skogsbilveier, traktorveier og stinettverk. Eiendommen har to egne tjern på eiendommen hvor det de siste årene har blitt satt ut ørret.

Adkomst

Eiendommen har adkomst via privat vei.

Skog

Eiendommen er samlet i en stor teig. NIBIO's gårdskart oppgir produktivt skogareal til ca. 3.435 dekar, hvor skogbruksplanen med registreringsår 2014 oppgir produktivt areal til 2.881 dekar. Videre er det oppgitt at drivverdig areal er på 2.650 dekar.
Resten av arealet er hovedsakelig uproduktiv skog, vann, fjell og veier.

I følge skogbruksplan er stående kubikkmasse på drivverdige areal pr. 2014: 23.443 m3
Hogst i perioden 2014 - 2023 (10 år) 5060 m3 = 506 m3 i snitt pr år.
Tilvekst: 3,4 % pr år i 10 år = ca. 8550 m3
Netto tilvekst i 10-årsperioden: 3500 m3
Ny beregnet  stående kubikkmasse pr. 31.12.2023: ca. 27000 m3
Hoveddelen av skogen står i middels bonitet, ca. 70%. Andelen høy bonitet utgjør 14%.
Fordeling treslag: Furu 71%, gran 17% og lauv 10%.

Store områder, spesielt i Lappedalen er i driftsplanen fra 2014 kategorisert som hogstklasse 3.
Her ble det gjennomført store snauhogster på 70-tallet, bla PGA tørke som følge av barkbillene. Granskogen er nå 45-50 år, og i kraftig vekst. Trolig må mye av denne grana avvirkes om ca. 10-20 år. Disse feltene er nå i hogstklasse 4, og vil være i hogstklasse 5 når furubestandene er tatt ut om 10-12 år.

Det er ikke registrert miljøregistreringer i skogen på NIBIO's gårdskart.

Veier

Eiendommen er medeier i Straume grendevei på 2,4 km, som totalt har 18 oppsittere. Gnr 14/bnr 2 har en andel i vedlikehold i grendeveien på
kr. 4.000 i 2024. Gnr 14/2 eier alene 3,3 km med skogsbilvei, og er medeier (30%) i en fellesvei på 1,1 km. I tillegg er det bruksavtale med nabo,
eier av skogsbilvei på 1,2 km, som går inn til grustaket. Totalt er eiendommen involvert i 8 km veier.

Jakt

Eiendommen er på vel 3900 da, og inngår i Østre Straume Jaktlag (ØSJ) som i tillegg består av tre andre eiendommer. Tilsammen er jaktlagets areal ca. 14000 da.   Denne eiendommen utgjør snaut 28 % av arealet.

Hver eiendom har en jegerplass pr ca. 1000 da, dvs at denne eiendommen har 4 faste jegerplasser. I tillegg kan hver eiendom ha med ekstra jegere som gjester eller for å rekruttere nye (ungdom) jegere.

Kjøttutbyttet fra elg- og hjortejakt deles forholdsmessig mellom eiendommene etter areal. I 2022 var kjøttutbyttet av elgjakta 131 kg på denne eiendommen. Det ble da tatt ut 3 dyr av en kvote på 5.

ØSJ er med i et storvald: Rundkoll storvald på ca. 60.000 da. Dette omfatter 5 andre jaktlag i tillegg. Videre er Rundkoll storvald med i driftsplanområde med to andre storvald, som tilsammen dekker ca. 140.000 da. Det utarbeides treårige driftsplaner for elg- og hjorte-forvaltning. Neste planperiode er 2024-2026.

Årlige kvoter i ØSJ:
Elg i siste treårsperiode: 13 dyr fordelt på 3 år: 4 - 5 - 4.
Hjort: 3 fellingsløyver i året, med mulighet for ekstra tildeling fra storvaldet.

Rådyrjakt og småviltjakt forvaltes av hver eiendom for seg. ØSJ har fri kvote på rådyr, og det gjelder da også denne eiendommen.

Grustak
På eiendommen er det et større grustak, som tidligere (ca. 1995-2005) var utleid til en entreprenør som disponerte massene, og tok ut ca. 20.000 m3. Selger har gjort et anslag med beregning av gjenværende masser. Et forsiktig anslag gir ca. 20.000 m3. Dette selvfølgelig med forbehold om at det kan være andre mengder.
Masseuttaket består i hovedsak av følgende:
Grovmasser: kulestein i blanding med finere masser: ca. 85 %
Finmasser; veigrus og støypesand: ca. 15 %
Ved utkjøring av masser betales det som nevnt over en avgift til Straume Grendevei på 5 kr. pr. m3.

Verdi på lignende masser i lokalområdet er ca. 80-100 kr pr m3. Dette med forbehold om at prisene varierer.

Område for fritidsbebyggelse
I kommuneplanens arealdel er det satt av et område på ca. 200 mål til fritidsbebyggelse. Dersom ny eier ønsker å utvikle dette videre må det utarbeides en reguleringsplan

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område og i kommuneplans arealdel for LNF (landbruk, friluft og natur).
Delareal på 202 dekar er satt av i kommunedelplanen som fritidsbebyggelse, nåværende med områdenavn F17.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er ikke opparbeidet odel på eiendommen.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 den 25.09.2023, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper
er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor:
Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene. I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på
kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre
setning. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før
avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10  000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell
utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper):
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for
kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er
avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 14
 • Bruksnummer: 2
 • Fylkesnummer: 38
 • Fylkesnavn: Vestfold og Telemark
 • Kommunenummer: 3815
 • Kommuneområde: Drangedal
Les mer