Sande ved Holmestrand | Et lite stykke Norge! Skogeiendom på 243 dekar

Østskogen, 3089 Holmestrand
Prisantydning:
500 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 243 000 kvm
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Østskogen i Sande! En skogseiendom på ca. 243 dekar med sentral beliggenhet i Sande i Holmestrand kommune. Skogsteigen består av ca 203,9 produktiv skog og 39,1 dekar annet areal.
Det har i lengre tid ikke vært utført tømmerdrift i skogen og at det da er stor overvekt av hogstmoden skog på eiendommen. Takstmann anslår at det kan gjøres en engangsavirkning på ca 2 000 m3.

Beliggenhet

Skogeiendommen ligger sydøst for Sande sentrum og vest for Selvik og Sandebukta. Fra laveste punkt er det ca. 100 m.o.h. frem til høyeste punkt som befinner seg ca 300 m.o.h.

Adkomst

Se kart. Eiendommen ligger etter Bekkeveien, videre mot Sjuverud og ca. 2 050 meter til gården Sjulerud. Dette er en privat vei med mange brukere. Eiendommen 5% andel i denne veien for sommer- og vintervedlikehold. Den private gårdsveien går av fra fylkesveien mellom sande og Svelvik. Videre går det en traktorvei fra nord på Sjulerud gård. En jordskiftesak(vedlagt) fastslår tilgangen til skogen nord for Sjulerud gård og videre langs den gamle skogveien. På kartet fremstår denne veien med en stifplet linje fremt il høyspentlinjen. Denne veien er ca. 600 meter lang.  Etter Syverudmyra  er det et større område med gorv granskog hvor alt er tørrgran. Tilgangen til dette området er usikkert. Det går en gammel hestevei syd i bunnen av dalen og etterhvert over til en traktorvei mot bygda vest for et lite vann ved Bruserud og videre ved siden av dyrka mark frem til gården Bruserud. Det er ikke avklart om det er rettigheter for bruk av dette veinettet.

Vedlagte dokumenter viser rett til traktorvei og andel av felles vei inn i området.

Skog

Skogteigen består i henhold til NIBIO sin database av 203,9 dekar produktiv skog og 39,1 dekar annet areal, i alt 243 dekar.

Utklipp fra takstrapport(vedlagt):
Det foreligger skogbruksplan fra 2003 gjeldende til 2013.
Disse dataene gjengis i hovedtall her.
Areal 243 dekar, herav produktiv drivverdig areal 123 dekar og ikke drivverdig areal 73 dekar, 7 dekar myr, 8 dekar skrapskog og 31 dekar
impediment.
Hogstklassefordelinger:
Volum i hogstkasse 1 og 2             0 %
Hogstklasse 3, 92 m3                      9 %,
Hogstklasse 4, 97 m3                    10 %,
Hogstklasse 5, 808 m3                  81 %,
Totalt volum 998 m3.

Tilvekst:
Hogstklasse 3, 10 m3                    23 %
Hogstklasse 4, 5 m3                         3 %
Hogstklasse 5, 18 m3                    42 %.
Treslag:
55 % gran, 39 % furu og 6 % lauv.
Prognose produksjon:
Produksjonsevne i alt 63 m3, 0.3 m3 pr dekar.
Planen er laget i 2003 og det er 18 år siden.
Tilveksten i denne perioden er etter skogplanten årlig tilvekst 63 m3 x 18 år = 1 134 m3.

I følge takstmannen etter forespørsel til kommunen er det ikke avsatt noe på skogfond til eiendommen. Det er mye hogstmoden skog på eiendommen og den kan avvirkes ca. 2 000 m3.

Jakt

Det tilfaller rettigheter til småviltjakt på eiendommen. Minsteareal pr rådyr er 500 dekar.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område i kommuneplan avsatt til Landbruk-, Natur- og Frilufsformål(LNF)

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er ikke odel på eiendommen.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Bud må inngis på eiendommen med tidligste mulig akseptfrist mandag 02.12.2021 kl. 12.00.
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 428
 • Bruksnummer: 5
 • Fylkesnummer: 38
 • Fylkesnavn: Vestfold og Telemark
 • Kommunenummer: 3802
 • Kommuneområde: Holmestrand