Meglerinformasjon
Sauda
Landbrukseiendom

SAUDA - Innholdsrik og sentralt beliggende landbrukseiendom med stort landareal og god bygningsmasse

Austarheimsvegen 274, 4200 Sauda
Prisantydning:
7 500 000 kr
 • Primærrom:198 kvm
 • Bruksareal:
 • Soverom:5
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:1462.25
 • Tomteareal:9565 dekar
 • Byggeår:1992
 • Energimerking:Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter D
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Ta kontakt med megler for avtale om visning!

Adresse:

Austarheimsvegen 274, Sauda 4200

Velkommen

Velkommen til Herheim og Austarheimsvegen i Sauda! Eiendommen er en driftsenhet som består av to tidligere bruk, bruksnumrene 6 og 13, som dagens eier overtok for få år siden. Dagens gårdsdrift består av sauehold og ammekyr. Gården leier også en del jord i næromrpdet, og noe av dette vil kunne videreføres til ny eier. Våningshuset og dridtsbygningen på bnr. 13 er under fradeling, og det legges til grunn i salgsinformasjonen at denne delen av eiendommen ikke medfølger i handelen. Arealet som søkes fradelt utgjør ca. 1,5 dekar. Dette vil komme til fradrag i arealet som er oppgitt.

Beliggenhet

Beliggende på Herheim i Sauda kommune, ca, 3 km fra sentrum i Sauda med alt av offentlig og privat servicetilbud. Fine turområder i nærområdet til alle årstider.

Adkomst

Kjør fylkesveg 714 nordover fra Sauda sentrum, og følg denne i ca. 3,5 km før du kommer til eiendommen som er beliggende på venstre side.

Jord, skog og tun

Ifølge gårdskart.nibio.no er eiendommens arealer slik fordelt:
Bruksnummer 6:
Fulldyrka jord: 15,6 daa
Overflatedyrka jord: 3,4 daa
Innmarksbeite: 29,9 daa
Produktiv skog: 370,1 daa
Annet markslag: 6338,8 daa
Bebygd, samf., vann, bre: 463,8 daa
Til sammen: 7364,4 dekar

Bruksnummer 13:
Fulldyrka jord: 23,0 daa
Overflatedyrka jord: 0,0 daa
Innmarksbeite: 25,8 daa
Produktiv skog: 320,6 daa
Annet markslag: 1 803,0 daa
Bebygd, samf., vann, bre: 28,2 daa
Til sammen: 2200,6 dekar

Til sammen har eiendommene et areal på 9565 dekar

I prisvurderingen er det lagt til grunn kr 10 000,- per dekar for dyrket areal.
Det er lagt til grunn ca. kr 3 500,- per dekar for innmarksbeite.
For annet areal og jakt er det lagt til grunn en verdi på kr 550 000,-

Jakt

Til eiendommen hører det jakt i felles storvald på elg og hjort, samt småviltjakt og fuglejakt.

Innhold og standard

1.             Våningshus:
Enebolig oppført i 1992, og oppgradert i 2011, samt noe senere år.
Eiendommen har totalareal på 216 kvm BRA, 198 kvm P-rom og 18 kvm S-rom.
Det foreligger tilstandsrapport datert 14.04.2023 fra takstmann Tor Petter Alfredsen. Rapporten er vedlagt prospektet.

2.             Kårhus oppført ca. 1910 med areal på 119 kvm BRA, 96 kvm P-rom og 23 kvm S-rom. Det er ikke foretatt tilstandsvurdering av dette huset. Det foreligger egen oppmålingsrapport, og denne vil også være en del av prospektet. Huset har enkel standard, men har de siste årene vært benyttet til utleie. Det er per i dag pålegg om utbedring av septiktank, og huset har ikke vært bebodd siden september 2022.

3.             Driftsbygning 1, redskapshus, som er registrert tatt i bruk i 2004 ifølge matrikkelrapporten. Det er påbygget/ombygget  både i 2007 og 2014. Arealet på dette bygget er angitt til 136 kvm BTA i tidligere takst. Redskapshuset er i alminnelig god stand. Støpt dekke med bindingsverk, og en isolert del med verksted. Lagerdel er uisolert. Trekledning på yttervegg og taktekking av aluminiumsplater.

4.             Driftsbygning 2, den gamle sauefjøsen,  er ifølge tidligere takst oppført i 1937 og påbygget/ombygget/modernisert i årene 1997, 2000 og 2016. Bygget er oppført i tre og mur, og har et areal på 190 kvm BTA ifølge gammel takst. Bygningen har dyrerom, lager og huser per i dag 6 ammekyr med kalver. Bygningen har også lagerdel, dyrerom for høner. Åpen gjødselkjeller under deler av bygget.

5.             Driftsbygning 3, ammekufjøsen, er tatt i bruk 2010 med et areal på 136 kvm BTA. Bygningen er et kaldfjøs med plass til ca 20 storfe. Betongplate med enkelt reisverk og aluminiumsplater på tak. Forrom og gjødsellager påbygget i 2012. Innlagt vann.

6.             Driftsbygning 4, saghuset, ble oppført 2019 og har et areal på 30 kvm BTA. Huset har en båndsag av typen Woodland Mills. Bygget er åpent på to sidevegger og har aluminiumstak og støpt plate.

7.             Eldhuset har ukjent byggeår og et areal på 8 kvm BRA, ifølge matrikkelrapporten. Dette bygget er sefrak-registrert. Påbygg med sommaerstue er utført i 2014, og er angitt med et areal på 22 kvm BRA iflg. gammel takst. Gammel del har tømmerkasse og ny del har bindingsverk med store glassflater. Hele bygget har torvtak, og er i alminnelig god stand.

8.             Det nye sauefjøset er oppført i 2020 med et areal på 250 kvm BTA, herunder et for-rom på ca. 100 kvm og et dyrerom på ca. 150 kvm. Det er i tillegg et toalett/garderobe samt kontor/oppholdsrom. Trekledning på yttervegg, full gjødselkjeller under dyrerom, plastrister i sauedel, støpt dekke på resterende og stålplater på yttertak. Innlagt vann.

9.             Pumpehus for brønn er på ca. 6 kvm BTA. Bygget har trykktank og pumpe, og ble bygget ca. 2010.

Arealer foruten bolighusene, er basert på selgers opplysninger, offentlige registre (matrikkelopplysninger) samt meglers eget anslag av areal.

Oppvarming, piper og ildsteder

Huset har elektrisk oppvarming, samt vedfyring på stue, i gang underetasje og i kjellerstue. Varmepumpe på stue og i trapperom til underetasje. Varmekabler på vaskerom og begge bad.

Reguleringsforhold

Eiendommen er ikke beliggende i regulert område, men i kommuneplanen er den innenfor areal som er godkjent benyttet til LNF-formål. Det foreligger reguleringsplaner for hytteområde i Herheimsdalen, men området er ferdig utbygget.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er ikke opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 36
 • Bruksnummer: 6
 • Fylkesnummer: 11
 • Fylkesnavn: Rogaland
 • Kommunenummer: 1135
 • Kommuneområde: Sauda
Les mer