SV og regjeringen vil gi mer til landbruket

Budsjettforhandlingene om statsbudsjettet med SV førte stort sett til bedringer for bøndene.

Den nye regjeringen har konkretisert en del tiltak for landbruket gjennom sitt forslag til tillegg til årets statsbudsjett. I tillegg har forhandlingene med SV bidratt til enda mer.

Flertall for nytt klimafond

Avtalepartene er enige om å etablere Bionova, et klimafond for primærnæringene med fokus på å bygge grønn bioøkonomi i Norge. SV foreslo dette i sitt alternative budsjett og fikk regjeringspartiene med på dette. Budsjettposten i 2022 er 240 millioner kroner som delvis finansieres ved reduksjon av annen støtte til skogbruket på 170 millioner kroner. Bionova skal finansieres utenfor jordbruksforhandlingene.

– Tiltak skal innrettes slik at det gir bønder med ulike driftsstørrelser og driftsformer i alle deler av landet reell mulighet til på motta midler til klimatiltak på sin gård, står det i forliket mellom SV og regjeringen.

Bionova skal være et virkemiddel for at jordbruket skal nå sine klimamål. Fondet skal også bidra til at skognæringen øker videreforedlingen av biomasse i Norge. Det er et mål at Bionova skal være operativt fra andre halvår 2022.

Enighet om inntektsløft

SV vil støtte regjeringspartiene i at det skal legges fram en forpliktende og tidfestet plan i løpet av 2022 for å tette inntektsgapet for jordbruket. 

– Jeg er veldig fornøyd med at det med SVs stemmer er flertall på Stortinget for å gi bonden en inntekt på linje med andre grupper. Men jobben med å tette inntektsgapet, den må starte allerede i vårens jordbruksoppgjør, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Ut over dette støtter SV forslaget om økning av rammen til investeringstilskudd på 200 millioner kroner. Økningen skal blant annet gå til små- og mellomstore melkebruk for å følge opp løsdriftskravet.

Dette fikk ikke SV igjennom

I sitt alternative budsjett før forhandlingene med regjeringspartiene startet, hadde SV et par punkter som de ikke har fått gjennomslag for i forhandlingene. For å gi bøndene et inntektsløft allerede nå foreslo SV å fjerne bunnfradraget fra det beregnede produksjonstilskuddet som utbetales i februar. Det ville gitt en umiddelbar inntektseffekt på 6.000 kroner for alle bønder

Ett annet forslag var å øke den inntektsavhengige delen av jordbruksfradraget til kr 110.000, mens den i 2021 er kr 90.000. Regjeringen foreslår en økning til kr 93.000. I tillegg ville SV at den videre satsen økes fra 38 til 42 prosent. Maksimalt fradrag ville ut fra SVs forslag dermed økt til kr 200.000, mens den i 2021 er kr 190.400. Med regjeringens forslag vil maksimalt samlet fradrag ende på kr 195.000.