Opprydding i kvoteregelverk for melk

Bondelaget vil ha slutt på spekulasjon i melkekvoter og fokuserer mer på de som produserer melken.

En god ordning kan også bli dårlig over tid, hvis man ikke tillater seg å se på utviklingen med et kritisk blikk. Politikere og bondeorganisasjoner har med jevne mellomrom vurdert kvoteordningen for melk. Men de senere årene har det ikke vært vilje eller evne til å ta nødvendige grep. 

Nå har Norges Bondelag, etter et årsmøtevedtak i 2019, gjort en god gjennomgang med forslag om nødvendige tiltak. Hovedtanken er at de som produserer melken skal kunne eie rettigheten og at prisen på denne rettigheten ikke skal være for høy.

Følg vår facebookside og hold deg oppdatert på nyheter innen landbruk og økonomi.

Landbruksnytt fra Landkreditt

Begrense utleie av kvote

Bondelaget ønsker å innføre en begrensning på 10 år for utleie av en melkekvote. Samme tidsfrist vil også gjelde hvis man eier en sovende kvote. Sammen med dette gjeninnføres krav om sammenhengende leveranse av egenprodusert melk i 2 år før kvoten igjen kan leies ut.

Noen melkeprodusenter har sett på kvotekjøp som en finansplassering ved å kjøpe mer kvote enn de har bruk for, og så leie den ut videre. Dette har gitt god avkastning, men ikke vært en del av intensjonen. Nå ønsker Bondelaget å sette en stopper for denne tilpasningen.

Endring for samdrifter 

Det blir noen utfordringer for hvordan endringer skal takles for samdrifter. De nye kravene skal kun omfatte nye samdrifter etablert etter en angitt dato og nye deltakere som tas inn i eksisterende samdrifter etter denne datoen.

For å unngå omgåelse av 10 års begrensingen gjennom skjult kvoteleie i samdrift, innføres et avstandskrav og et minimumskrav til eierandel i samdrifta.

Pris og skatt skal reduseres

Et av forslagene som Bondelaget kommer med er å senke kvotetaket både for ku- og geitemelk. Hvor mye det skal senkes konkretiseres ikke nå, men målet er å bidra til en reduksjon av kvoteprisene. 

For produsenter som har en disponibel kvote over nytt kvotetak, foreslås det at denne disponible kvoten blir det nye kvotetaket. Det er også ønskelig at det settes en begrensing på kjøp av kvote til kvotetaket.

Høy skatt på salg av kvote i forhold til utleie, har vært dempende for salg av kvote. Bondelaget ønsker at leie og salg av kvote skal sidestilles ved at begge deler beskattes som kapitalinntekt, for tiden 22 prosent skatt.