Norden anno 2020

Alle de nordiske børsene endte i pluss etter en sterk avslutning på året. På agendaen kan nevnes; pandemi og håp om vaksiner, presidentvalg i USA, langvarige brexit-forhandlinger og enorme tilførsler av likviditet for å stimulere økonomien.

Svake makrotall i nuet trumfes av investorers forventninger om forbedringer og vekst neste år. Med rekordlave renter er det flere som er villig til å ta mer risiko for å få bedre avkastning. Lav rente medfører at selskaper med antatt sterk vekst typisk verdsettes høyere. Dette har også medført at rekordmange nye selskaper har funnet veien til børs. Mange av disse har kort historikk og liten eller ingen kontantstrøm i dag, noe som medfører høyere risiko og mindre forutsigbarhet. Fondet som jeg forvalter, Landkreditt Norden Utbytte, fokuserer på det motsatte; lavere risiko og mer forutsigbarhet.

Valuta har bidratt positivt

Avkastningen for norske sparere i nordenfond har det siste året vært enda mer gunstig enn lokal avkastning på de nordiske børser skulle tilsi. Dette skyldes at norske kroner har svekket seg både mot svenske kroner og mot euro. Hovedårsaken er at oljeprisen har utviklet seg negativt gjennom året og dermed svekket den norske kronen, noe som er positivt for avkastningen i norske kroner når man er investert i utenlandske aksjer. Det motsatte skjer når norske kroner styrker seg.

Det er deilig å være norsk i Danmark

Den danske børsen var soleklart best i Norden, til tross for at den kan betegnes som dyrere enn øvrige nordiske børser. Jeg tror dette kan forklares utfra sammensetningen av indeksen, hvor et høyt antall selskaper er lite påvirket av pandemien. Dette gjelder særlig selskaper innen farmasi, fornybar energi og – kanskje overraskende – transport, hvor volum er ned, men pris er opp.

Oslo Børs svakest i Norden

Svak oljeprisutvikling medførte at Oslo Børs utviklet seg svakere enn øvrige Norden. Lavere oljepris innebærer typisk at hele oljeservicesektoren i tillegg til oljeselskapene blir svak. Også bankene har en tendens til å utvikle seg svakt da det muligens medfører økt tap på utlån. I tillegg har også sjømatselskapene hatt en svak utvikling i 2020.

Sverige er en industrimaskin

Svensk industri, som er svært syklisk, fikk et sterkt år. Også informasjonsteknologi og detaljhandel var bra, mens bankene hadde en svak kursutvikling. Eiendomssektoren er stor i Sverige, og med lave renter skulle man tro utviklingen ville vært mer positiv i 2020. Imidlertid har frykt for lavere etterspørsel innen hotell, kontor og detaljhandel medført et svakt år for eiendom.

Finland klarte seg også bra

Også børsen i Helsinki viste en fin utvikling i 2020. Akkurat som i Sverige var det syklisk industri som bidro til positiv avkastning. Dagligvarer og byggevarer var også bra. Bank og finans var svakt. Det samme for telekom.

Utbytter

Før sommeren var det mange selskaper som av forsiktighetshensyn valgte å utsette eller redusere utbytter. Mange har likevel har valgt å betale utbytter denne høsten fordi pandemiens påvirkning på selskapenes inntjening var mindre enn antatt. Reduksjonen i utbytter synes å være størst i Sverige og minst i Danmark. Av regulatoriske årsaker er det hovedsakelig banker som ikke har kunnet betale utbytter.

Posisjonering 2021

Strategien for aksjefondet Landkreditt Norden Utbytte i år blir den samme som forrige år. Som ansvarlig forvalter leter jeg etter nye selskaper til porteføljen, samtidig som jeg følger opp eksisterende investeringer.

De fleste selskapene i Landkreditt Norden Utbytte tjener penger både i oppgangstider og nedgangstider. Selskapene er veletablerte, men bruker likevel mye ressurser på at virksomheten skal være både lønnsom og bærekraftig i årene som kommer.