Nå kan du selge melkekvoten digitalt

Foto: Ku på beite

Innen 1. august kan du som har melkekvote selge hele eller deler av grunnkvoten din. Papirskjemaene er nå historie.

Vinteren 2020 var det en ekstraordinær salgsrunde av melkekvoter. 435 kvoteeiere valgte å selge kvote. Ved siste ordinære salgsrunde i 2019 fikk Landbruksdirektoratet inn 609 søknader.

Usikker effekt på årets salg

— Det var stor omsetning i fjor i forbindelse med det ekstraordinære statlige oppkjøpet av kumelk-kvote. Hvordan dette vil påvirke årets ordinære salgsrunde, er vanskelig å forutsi, sier seksjonssjef Olav Sandlund i Landbruksdirektoratet til direktoratets hjemmesider.

Minst 40 prosent av den mengden kvoteeieren vil selge, må selges til staten for kr 4,00 per liter. Det er også mulig å selge hele grunnkvoten til staten. Inntil 60 prosent kan selges til eiere av landbrukseiendommer innenfor samme produksjonsregion til en pris som selger og kjøper avtaler seg i mellom.

Større behov for gode avtaler

Landbruks- og matdepartementet endret forskriften om kvoteordningen for melk i mai i år. Det er blant annet klargjort hvem som er berørte tredjeparter. Dette innebærer at det nå ikke blir innhentet samtykke fra leietakere. 

— Forvaltningen kan ikke ta på seg et ansvar for at private avtaler mellom eier av kvote og foretak som disponerer kvote overholdes. Avtaler om disponering av melkekvote må anses som et privatrettslig anliggende mellom utleier og leietaker.

Dette skrev departementet i forbindelse med endringen av forskriften i mai i år. Det gjør at eier av grunnkvote og den som leier må ha større fokus på å skrive gode avtaler med beskrivelse av vilkårene for  leieforholdet.

Digital salgsprosess

Som kvoteselger har du tidligere måttet fylle ut minst tre skjemaer. Nå er prosessen blitt digital. Målet for direktoratet er at salgsjobben skal bli enklere, tryggere og raskere. Landbruksdirektoratet behandler søknadene fortløpende, men søknadsfristen er 1. august. Vedtak om innvilget salg får virkning fra 1. januar 2022.

Den digitale løsningen henter alle panteforhold og medeiere fra Kartverkets grunnbok og Landbruksregisteret.  Medeiere og panthavere får forespørsel om samtykke tilsendt digitalt via Altinn. Det er et mål at den nye løsningen gjør søknadsbehandlingen mer effektiv og at det blir lettere å kontrollere at vilkårene i kvoteforskriften er oppfylt.