Gigantinvestering må til i melkeproduksjonen

Det vil være behov for at 70.000 båsplasser for ku gjøres om til løsdrift innen 2034. Det kan koste rundt 20 milliarder kroner.

NIBIO har leverte Landbruks- og matdepartementet en rapport med beregninger av investeringsbehovet i melkeproduksjonen som følger av næringens omlegging fra båsfjøs til løsdrift. 

Et gjennomsnitts båsfjøs har i dag 18 kyr. Kostnaden for denne bonden vil være 6-7 millioner kroner hvis han ikke samtidig utvider.

Gjelder 4.554 bønder

I 2019 var 60 prosent av besetningene og 47 prosent av melkekyrne fremdeles i båsfjøs. Disse produserte 37 prosent av melkemengden i landet. Fylkene Vestland og Agder har den høyeste andelen båsfjøs. Viken, Vestfold og Telemark har de laveste andelene produsenter med denne fjøstypen.

Av de 4554 produsentene med båsfjøs i 2019 vil samtlige ha krav om å legge om driften til løsdrift innen 2034. Spørsmålet blir hvor mange av disse som kommer til å være med videre og om de som blir med videre også vil utvide. I 2019 var besetningene i gjennomsnitt 40,4 kyr i løsdrift og 17,6 kyr i båsfjøs.

Følg vår facebookside og hold deg oppdatert på nyheter innen landbruk og økonomi.

Landbruksnytt fra Landkreditt

Trenger 70.000 løsdriftsplasser

Behovet for nye kuplasser vil være påvirket av etterspørselen etter melk og meierileveranse per ku. 

– På bakgrunn av en referansebane for husdyrproduksjon, er behovet for melk i 2034 beregnet til å være 1.496 millioner liter og meierileveransen 8.090 liter per årsku. Det er beregnet et behov på 70.000 nye kuplasser i løsdrift for å møte etterspørselen i 2034, skriver NIBIO i rapporten.

Høye kostnader per båsplass

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har utarbeidet investeringskalkyler for løsdriftsfjøs tilpasset ulike besetningsstørrelser. Kalkylene viser at kostnaden for nye løsdriftsfjøs med 50 prosent påsett er fra kr 202.000 per kuplass for de største besetningene (120 kuplasser), til 386.000 per kuplass for de minste besetningene (15 kuplasser). 

For bygninger med 35 prosent påsett er det cirka 8–12 prosent lavere investeringskostnad per kuplass. Faktorer som størrelsen på besetningen og muligheter for ombygging/påbygging til eksisterende driftsbygning vil påvirke kostnadene i stor grad. 

Båsfjøs som er egnet for ombygging/påbygging vil kunne komme ned i en investeringskostnad på kr 147.000 per kuplass.

Samlet kostnad på 18-22 milliarder kroner

Det er vist tre scenarier på mulige strukturfordeling av de nye kuplassene og i hvor stor grad dette påvirker det totale investeringsbehovet. Der er det antatt ombygging/tilbygg for besetninger med 15 og 20 kuplasser og nybygg for større besetninger. I tillegg er hovedscenariet vist med forutsetning om bare nye bygninger. Hovedscenariet er også vist med forutsetning om 35 prosent påsett. 

Det totale investeringsbehovet i driftsbygninger til løsdriftsfjøs er beregnet til å være mellom 18 og 22,8 milliarder kroner i disse fem scenariene. 

– Muligheter for å redusere investeringsbehovet er diskutert. Dette kan være slikt som å nytte eldre fjøs også for større besetninger eller uisolerte bygg i stedet for isolerte bygg. På den andre siden er det gjerne betydelige følgeinvesteringer ved utviding av driften, skriver NIBIO.