Bondeinntekten i 2020 økte med 9 prosent

Det unormale året 2020, ble et relativt bra økonomisk år for bøndene. Men resultatene er som alltid sprikende.

 

Jordbruksinntekten økte med 9 prosent fra 2019 til 2020 viser tall fra NIBIOs driftsgranskinger. Husdyrprodusentene økte inntekten, mens planteprodusentene opplevde av ulike årsaker nedgang.

Økt etterspørsel ga gode priser

Mindre grensehandel og mer etterspørsel innenlands, ga god priser på husdyrproduktene i 2020. Resultatet ble en samlet økning i produksjonsinntekter på fire prosent. For eksempel økte inntektene fra salg av storfekjøtt med syv prosent og fra slaktegris med 15 prosent. Men inntekt knyttet til melk hadde en negativ utvikling, blant annet som følge av lavere etterbetaling. 

Kostnadene økte noe mindre enn inntektene, noe som kjent er veldig positivt. Fôrkostnadene økte bare med to prosent. Kostnader til elektrisk kraft og drivstoff gikk ned med henholdsvis 12 og 28 prosent. Som vi vet, blir ikke dette tilfelle i 2021.

Korn og svin var vinneren

Etter tre år med inntektsnedgang, opplevde melkeprodusentene en økning på fire prosent i resultat. Selv om melkeprisen gikk ned, bidro økt produksjon sammen med økning i prisene på storfekjøtt, til at inntekten økte.

Svinehold i kombinasjon med korn fikk best jordbruksinntekt i 2020 med 473.700 kroner per årsverk. Det var en økning på 28 prosent fra 2019. Bruk med sauehold ligger i andre enden av skalaen og fikk samme jordbruksinntekt som i 2019, 163.900 kroner per årsverk.

Investeringene økte

Nettoinvestering viser om investeringen er større enn slitasje og salg. Gjennomsnittlig nettoinvestering per bruk økte fra 113.800 kroner til 161.400 kroner. Dette er en økning på hele 42 prosent. Høyeste nettoinvestering fant NIBIO blant brukene i Trøndelag. I en såpass liten statistikk gjør det fort utslag at noen av brukene hadde investert mange millioner i nye driftsbygninger. 

På Jæren var det negativ nettoinvestering for andre år på rad. Men dette må sees på bakgrunn av at investeringsviljen har vært stor tidligere år. Negativ nettoinvestering betyr at verdien på driftsmidlene går ned.

Gjelden økte med fem prosent i snitt per bruk. Gjeldsandelen for de 924 brukene som er med i driftsgranskingene var 48 prosent i 2020. Tallet er stabilt og viser fortsatt god soliditet i landbruket.