Andel leid hjelp i jordbruket doblet på 20 år

FOTO: Tre personer arbeider i grønnsaksåker

Effektiviseringen fortsetter med full styrke i landbruket. Antall årsverk reduseres, samtidig som produksjonen opprettholdes.

Tall fra Landbrukstellingen 2020 er presentert av Statistisk Sentralbyrå (SSB). De kjente trendene i landbruket fortsetter. Arbeidsandelen utført av innleid hjelp er mer enn doblet på 20 år.

Større andel innleid hjelp

Det ble utført snaut 45.000 årsverk i jordbruket i 2020. Går vi 20 år tilbake i tid ble det utført drøyt 80.000 årsverk, en nedgang på 44 prosent. Men arbeid utført av andre enn familien øker. I 1999 utførte innleid hjelp 10.452 årsverk, noe som i 2020 var økt til 13.205, en økning på 26 prosent. 

Men ser vi disse to årsverksresultatene i sammenheng, ser vi tydelig at jordbruket gjør seg mer avhengig av ekstern arbeidskraft. I 1999 ble 87 prosent av jobben utført av brukerparet eller deres familie. I 2020 har den andelen sunket til 71 prosent.

3 av 4 gårdsbruk lagt ned på 50 år

– Frå 1969 til 2020 har talet på jordbruksbedrifter blitt redusert med 75 prosent, frå 155.000 til 38.600. Mange av jordbruksbedriftene som legg ned drifta, sel eller leiger bort jordbruksarealet til jordbruksbedrifter som framleis er aktive, skriver SSB i en kommentar.

10 av 11 melkeprodusenter har sluttet i denne 50-års perioden. Tallet på melkeku er halvert, fra 436.000 til 214.000, noe som også understreker effektivitetsøkningen.

Blant grøntprodusentene ser vi totalt sett en stabil arealbruk de siste 20 årene, men det er likevel en trend som er markert: Mens potetarealet er redusert med rundt 15 prosent, har arealet til grønnsaker, frukt og bær økt tilsvarende.

Følg vår facebookside og hold deg oppdatert på nyheter innen landbruk og økonomi.

Landbruksnytt fra Landkreditt

Hvert 6. gårdbruk over 500 dekar

Konklusjonen av de tallene som er presentert foran, er selvfølgelig at hver enkelt driftsenhet blir større. Antall jordbruksbedrifter med mer enn 500 dekar øker. I 1999 var bare to prosent av jordbruksbedriftene i denne størrelsesgruppen, mens andelelen har økt til 13 prosenn i 2020.

Foreløpige tall fra Landbrukstellingen for 2020 viser at det var 38.600 aktive jordbruksbedrifter i landet. Omtrent 5 prosent av disse hadde upersonlig bruker, det vil si ansvarlig selskap, aksjeselskap eller institusjon.

Kr 200.000 i overskudd i  jordbruket

For de 36.800 personlige brukerne i jordbruket økte næringsinntekten med 0,7 prosent fra 2018 til 2019, viser SSBs utdrag av skattestatistikk. Skattbar inntekt fra jordbruket bikket akkurat kr 200.000. Siden 2014 har inntekten økt med 16 prosent. Jordbruksinntekten utgjorde i snitt 28 prosent av brukerens samlede inntekt, 12 prosent kommer fra ulike tilleggsnæringer.

18.800 av landets 115.700 skogeiere hadde i 2019 positiv næringsinntekt fra skogen, kr 57.000. Skogbruksinntekten utgjorde 18,6 % av næringsinntekten eller 7,4 % av bruttoinntekt. Med skog over 2.000 dekar begynner skogen å få en større betydning. Gruppen med mellom 2-5.000 dekar hadde akkurat over hundre tusen i overskudd. For denne gruppen utgjør skogrbuksinntekten nær 12 % av bruttoinntekt.