Tilskudd for økt aktivitet i skogen

Som skogeier får du nå økonomisk støtte til å engasjere entreprenører med helmekanisk hogstutstyr.

Usikkerheten som følge av koronasituasjonen fører til en usikkerhet i markedet for treprodukter og dermed for tømmer. Konsekvensen er at tømmerprisene synker og at maskinentreprenørene får for lite å gjøre. Nå bevilges penger til å få hogsten i gang igjen.

Usikkert marked, men positive signaler

Avvirkningen i Norge falt med to prosent i første kvartal i år i forhold til samme tid i fjor. Dette har mest med tømmerpris å gjøre, siden prisen også var 13,6 prosent lavere. Men i mars var det mange sagbruk som sendte de ansatte ut i permisjon som følge av usikkerheten knyttet til Covid-19.

– Markedet preges fortsatt av stor usikkerhet, men vi ser nå noen små lyspunkter fra Sverige som vi må tolke positivt. Flere store sagbruksaktører opphever permitteringene på flere sagbruk og kjører nå som normalt, sier daglig leder i Viken AT, Market Håkon H. Myhra, til egne hjemmesider. Han bekrefter at de ser samme trend i Norge.

Ny forskrift og 50 millioner kroner

Departementet har vedtatt en midlertidig forskrift som får virkning fra og med 12. mai 2020. Midlene skal bevilges gjennom revidert nasjonalbudsjett og er på 50 millioner kroner. I den korte høringsfristen fikk departementet mange negative tilbakemeldinger knyttet til at tiltakene kunne redusere artsrik gammelskog. Men næringen og det offentlige var udelt positive.

– Det er viktig at vi nå fastsetter denne forskriften slik at skogeiere får et ekstra insitament til å holde hjulene i gang hos skogsentreprenører der det er avsetning for virket som produseres, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Tilskudd opp til 120 kr/fm3

Det kan gis tilskudd til helmekaniserte skogsdrifter. Tilskuddet vil være på inntil 75 prosent på den delen av driftskostnaden som overstiger 160 kr/fm3, begrenset oppad til 120 kr/fm3. Totale driftskostnader omfatter kostnad til hogst og transport fram til leveringssted ved bilvei.

Men det kan også gis tilskudd til helmekanisert tynning. Her gis inntil 75 prosent tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 230 kr/fm3 rundvirke eller energivirke, også her begrenset oppad til 120 kr/fm3.

For taubanedrift er det allerede mulig å få tilskudd etter den såkalte NMSK-forskriften, men i tillegg gis det nå inntil 60 kr/fm3 gjennom den nye forskriften.

Kun til helmekanisert drift

Som nevnt er det skogsentreprenørene som er hovedmålgruppen, ikke skogeieren som selv gjør jobben med eget utstyr. Det gis derfor ikke tilskudd til skogsdrifter med motormanuell hogst og utkjøring med stammelunner, landbrukstraktor med vinsj eller tømmerhenger samt enklere belte- eller hjulgående driftsutstyr.

Fylkesmannen kan etter denne forskriften gi tilskudd til slike drifter som er påbegynt 12. mai 2020 eller senere. Tiltakene skal være skogfaglig forsvarlige. Samtidig skal viktige miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen ivaretas. Søknadsfrist er senest 30. november 2020.