Permittert bonde og sesongarbeidere

Foto: Bonde i grønnsaksåkeren

Er du deltidsbonde og permittert fra din jobb utenom gården? Eller ønsker du å bruke permitterte som sesongarbeidere?

Noen deltidsbønder er permittert fra annen jobb og vet ikke hvor mye de kan jobbe på gården uten å miste dagpenger. På den annen side er det ønskelig at permitterte lønnsmottakere kan ta jobb som sesongarbeidere i jordbruket uten å miste dagpenger. Her kommer et forsøk på en oppklaring: 

Kort om permisjon og dagpenger

Er du minst 40 prosent permittert, kan du ha rett til dagpenger. Du vil få lønn de første 20 dagene du er permittert. Fra og med 20. mars er ordningen endret slik at arbeidsgiver skal betale lønn de 2 første dagene, staten betaler de neste 18 dagene inntil 6 G (kr 599 148).

Etter 20 dager som permittert får du dagpenger. For de første 3 G (kr 299.574) av grunnlaget ditt får du 80 prosent i dagpenger. Hvis du har hatt høyere inntekt får du 62,4 prosent utbetalt mellom 3 G og 6 G. Det betyr at du ikke får dagpenger for den delen av inntekten din som er over 600.000 korner. Med en lønn på kr 500.000, vil dagpengene være cirka kr 1.400 per dag.

Du kan jobbe mens du er permittert

Du oppfordres til å jobbe under permisjon, men naturlig nok blir dagpengene da redusert. I permisjonstiden må du annen hver uke sende inn et meldekort. Her svarer du blant annet på hvor mye du har jobbet de siste 14 dagene.  

– Jobber du mer enn 60 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldeperiode, får du ikke utbetalt dagpenger for denne perioden. I svaret på søknaden din får du vite hva vi har beregnet som din vanlige arbeidstid, skriver NAV på sine hjemmesider.

Permittert deltidsbonde

Mange bønder har lønnet arbeid ved siden av gårdsdrifta. Selv om det ikke alltid ser slik ut på inntekten, er arbeidsinnsatsen i lønnet jobb og på gården som regel langt over 100 prosent jobb. Disse kan møte en utfordring i forhold til regelverket for avkortning av dagpenger. NAV spør om hvor mange timer du jobber, ikke hvor mye du tjener på de timene du jobber. Utgjør arbeidsinnsatsen, ikke inntekten, på gården en for stor andel av full stilling, mister du retten helt til dagpenger.

– Er du permittert fra arbeidsforhold utenfor gården, vil du ikke ha rett på dagpenger om arbeidstiden på gården utgjøre mer enn 40 % av en fulltidsstilling (37,5 time). Dette medfører at en del arbeidstakere som driver gård ved siden av jobben faller utenfor dagpengeordningen, skriver Norges Bondelag på sine hjemmesider.

Permittert som vil jobbe som sesongarbeider

Som hovedregel skal du alltid oppgi til NAV det antall timer du faktisk arbeider. En time i arbeid skal føres som en time på meldekortet. I og med at dette reduserer dagpengene blir det et spørsmål for mange om det vil lønne seg å ta jobb som sesongarbeider i jordbruket. 

Nå vil regjeringen innføre en ordning der dagpengemottakere som arbeider i landbruket bare trenger å føre halvparten av timene på meldekortet. På den måten blir det en positiv forskjellen mellom tapet av dagpenger og hva bonden kan betale i timelønn.

Økonomisk vurdert må du ta utgangspunkt i dagpengene du får utbetalt, i mitt eksempel kr 1.400 per dag. Hvis du jobber to dager som jordbærplukker vil du miste dagpenger fra NAV tilsvarene én dag. Minstelønn for arbeid i jordbruket i 2019 var kr 123,15 per time for arbeider over 18 år som skulle jobbe inntil 12 uker. På to dager får du utbetalt av bonden snaut kr 1.850, det vil si kr 450 mer enn dagpengene du blir trukket.