Lønnsomme kuer er mest klimavennlige

FOTO: Ku på jordet

Vi må ikke tenke at alle klimatiltak koster. Effektiv og lønnsom melkeproduksjon kan også være mest miljøvennlig.

Forskere hos NIBIO mener at det kan påvises en god sammenheng mellom lavere utslipp av klimagasser hos ku og økonomisk lønnsomhet i produksjonen.

Gjennom en studie i Møre og Romsdal har forskerne tatt for seg 8 økologiske og 10 konvensjonelle melkebruk. De har studert miljøbelastningen gjennom utslipp av klimagasser, nitrogenbalanse og totalt forbruk av energi. Svaret er økonomisk oppløftende.

Vinn-vinn mellom økonomi og miljø

– Enkelt sagt viser resultatene en vinn-vinn situasjon mellom økonomi og miljø.  Drift med effektiv ressursutnytting gir mindre sløsing og gagner både miljøet og økonomien for den enkelte bonde, sier NIBIO-forsker Ola Flaten.

I den delen av prosjektet som han har ledet, har de satt de økonomiske resultatene fra driftsgranskingene opp mot gårdens klima- og miljøregnskap. Dette omfatter miljøbelastning ved bygninger, traktorer og annen utstyr som brukes for å produsere mjølk og kjøtt på den enkelte gard.

Ulike miljøhensyn

Det kan være en utfordring at noen miljøhensyn kan være motstridende globalt og lokalt. Forskerne bruker kraftôr for å illustrere det.

– For eksempel fant vi at lite bruk av kraftfôr kunne gi både lavere lønnsomhet og høyere klimagassutslipp per produsert enhet, altså per kilo mjølk eller kjøtt. Men samtidig kunne det ha en positiv miljøeffekt lokalt. Lite bruk av kraftfôr ga som regel mindre nitrogenoverskudd regnet per dekar, forteller Flaten med henvisning til NIBIO-prosjektet «Miljømelk».

Økologisk eller konvensjonell

De økologiske brukene i undersøkelsen kom best ut på miljø. I tillegg hadde de økologiske brukene lavere variable kostnader og fikk mer betalt for melken og høyere tilskudd. De konvensjonelle brukene oppnådde høyere avling av grovfôr og avdrått av melk, men brukte til gjengjeld mer kraftfôr og gjødsel.

– Men målt per time, var arbeidsinnsats og lønnsevne omtrent lik i de to driftsformene. Det er mange som tror at økologisk drift gir mye mer arbeid, men i dette studiet var timebruken temmelig lik, sier Ola Flaten i NIBIO.