Høyrentemarkedet tok telling i mars, men har reist seg igjen

Høyrentefondet Landkreditt Extra ga minus 18,43 prosent avkastning til andelseierne i mars.

Om Landkreditt Extra

  • Et rentefond som investerer i foretaksobligasjoner med lav rentefølsomhet
  • Er bredt eksponert på bransje- og utstedernivå
  • Passer for deg som har en mellomlang til lang investeringshorisont

Se avkastning og fondsfakta

Mars ble en måned med historiske utslag i det norske høyrentemarkedet, med rekordhøye kredittpåslag og manglende likviditet i annenhåndsmarkedet. Vi opplevde et kraftig kursfall på de fleste posisjonene i fondet, da risikopremien på høyrenteobligasjoner steg til rekordhøye nivåer på ekstremt kort tid. Den negative trenden snudde ultimo mars, da likviditeten i markedet ble vesentlig bedre og mange av papirene i vår portefølje opplevde betydelig kursoppgang mot slutten av måneden.

Den positive trenden har fortsatt inn i april og fondet har steget 6,09 prosent hittil denne måneden (per 09.04.2020). 

God risikospredning

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av måneden var det kun flytende rente obligasjoner i fondet, så andelseierne er beskyttet mot renterisiko. 

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 47 ulike obligasjoner fordelt på 30 utstedere.

Fokus på kredittanalyse

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.