Full erstatning ved ekspropriasjon

Foto: Pengesedler

Stortinget har vedtatt at erstatning til pelsdyrbøndene skal gis som om det var ekspropriasjon. Her er litt fakta om ekspropriasjon.

Ekspropriasjon kan defineres som en tvungen avståelse av eiendomsrett eller andre formuesrettigheter mot full erstatning. Denne erstatnigen er grunnlovsbestemt og jeg siterer § 105 i grunnloven:

— Fordrer statens tarv at noen må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig bruk, så bør han eller hun ha full erstatning av statskassen.

Konsekvens for pelsdyrbøndene

Etter lange diskusjoner om erstatningsordningen for pelsdyrbønder som er tvunget til å legge ned virksomheten, ble det vedtatt noen forbedringer i ordningen høsten 2019. Men resultatet var langt fra full erstatning. 11. februar i år ble det flertall for følgende vedtak i Stortinget:

— Stortinget ber regjeringen endre erstatningsordningen for pelsdyrbønder som rammes av vedtaket i Stortinget 13. juni 2019 om forbud mot hold av pelsdyr slik at det gis erstatning som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep.

Bruksverdi eller tomteverdi

Grunneieren har ved ekspropriasjon krav på en erstatning tilsvarende salgsverdien. Er bruksverdien høyere, kan den legges til grunn. I begge tilfeller skal det tas hensyn til «pårekneleg utnytting». Bruksverdien vil beregnes ut fra hvilke muligheter det er til landbruksproduksjon på arealet og hvilken løpende avkastning arealet gir.

Tomteverdi kan ikke legges til grunn hvis det hadde vært små sjanser til å få igjennom de nødvendige planvedtak etter bygningslovgivningen. For et jordstykke som kommunen eksproprierer til for eksempel sykehjem, vil det derfor oftest bli bruksverdi som legges til grunn.

Tapte framtdige inntekter

Beregningen av bruksverdi vil legge til grunn en normal drift. Hvis det skal legges til grunn at den enkelte bonde er dyktigere enn en annen, såklat «subjektiv bruksverdi», må også mervedien begrenses til brukerens normale driftstid. 

Tidsperspektivet kan også forkortes som følge av forventing om at bonden må kunne tilpasse seg den nye situasjonen. Ved beregningen brukes ofte 4 prosent. Ved en årlig avkastning på ett tusen kroner vil erstatningen (bruksverdi) bli kr 25.000 ved en uendelig tidsrekke. For et tidsperspektiv på 100 år er beløpet tilnærmet det samme. Ved 25 års varighet vil bruksverdien beregnes til kr 15.600.

Noen føringer for pelsdyrerstatningen

Høyre, Venstre, KrF og Frp har i tillegg til stortingsvedtaket inngått en avtale som sier noe om hva forskriften skal legge til grunn for taksering og verdivurdering av pelsdyranlegg. Diskonteringsrenten settes til 4 prosent og diskonteringsperioden settes til 100 år.

Videre skal det ved beregningen benyttes skinnpriser som gjenspeiler gjennomsnittspriser basert på trendutvikling og -beregning. Ved vurdering av forventet salgsverdi skal man legge til grunn et marked uten forbud mot hold av pelsdyr. I og med at dette markedet er internasjonalt, vil slike opplysninger være lett tilgjengelig i for eksempel Danmark.