Behov for å ha plan B for våronna

I år har våronna blitt gjennomført relativt normalt. Framover må forventes større utfordringer og behov for en plan B.

Våronna i 2015 i Trøndelag glemmer ikke bøndene så fort. Mens de er vant til å så kornet i begynnelsen av mai, var det mange som ikke hadde sådd når det var blitt midten av juni. Dette utløste et behov for å vurdere alternative våronnstrategier.

Start på «Plan B»

– Vi vil undersøke ulike alternative våronns-strategier for å se hva som kan fungere som en god plan B, sa forsker Anne Kari Bergjord Olsen ved Norsk institutt for bioøkonomi ved prosjektstart i 2017.

Gjennom dette ville de teste hvordan ulike redskaper for jordarbeiding og såing fungerer ved en forenklet våronn. Det gjelder både under lagelige og mer fuktige jordforhold. Det mest ekstreme er at en ikke får bearbeidet jorda i det hele tatt, men må så direkte uten noen form for jordarbeiding.

Endringer ble gjennomført

Spørreundersøkelsen NIBIO gjennomførte blant kornprodusenter i Trøndelag ved årsskiftet 2017/2018, viste at flertallet av gårdbrukerne (81 prosent) hadde ikke erfart å måtte forenkle våronna eller opplevd å søke avlingsskadeerstatning på grunn av vanskelig våronn.

Likevel hadde de aller fleste gjennomført endringer i korndyrkinga som kan tilskrives tilpasning til vanskelige værforhold. Resultatene viste at forenklet jordarbeiding praktiseres, og at det er bevissthet rundt bruk av lettere traktor og redskap for å takle ulaglig jord og for å unngå jordpakking.

Best resultat ved tiltak om høsten

Feltforsøkene i prosjektet inkluderte både redskap som kan bidra til redusert kjørebelastning ved ulaglige forhold, samt redskap som kan bidra til å redusere antall operasjoner og dermed nødvendig tidsbruk i en hektisk våronnsperiode.

– Resultatene viste at en lykkes best om en har tatt noen forholdsregler høsten før, enten ved å kutte eller fjerne halmen og gjennomføre tiltak mot flerårige ugras sier NIBIO-forsker Randi Berland Frøseth.

Breisåing kan være et alternativ

I en artikkel på NIBIOs hjemmesider beskrives også de vanskelige situasjonene. Forsøkene viste at det kan være vanskeligere å få bra resultat av forenklet jordarbeiding på leirjord enn sandjord. Bruk av direktesåmaskin om våren på ulaglig høstpløyd jord, ga i ett av to år litt høyere avling enn bare breisåing på jordoverflaten. På upløyd ulaglig jord var det derimot større utfordring med direktesåing.