Bare hver niende skogeier hogger tømmer

Foto: Grantre

Mer tømmer hogges i Norge, men bare hver niende skogeier hadde tømmerhogst i sin skog i 2019.

I alt 13.900 skogeiere foretok hogst av tømmer i 2019. Det utgjør bare 11 prosent av alle skogeiendommer i Norge. Det positive er at volumet som hogges øker. Tall fra SSB viser at det ble hogget drøyt 11 millioner kubikkmeter i 2019. Dette er en økning på 42 prosent på ti år. På den tiden lå hogstkvantumet i Norge rundt 8 millioner kubikkmeter per år.

Større hogster når det hogges

Antall eiendommer som hogger det enkelte året har variert 10 prosent opp og ned i siste 10-års periode.  Det er naturlig å tro at dette dreier seg om variasjon i tømmerpris, men det ser ikke ut til å være så enkelt. Antageligvis spiller også driftsforhold inn når valget om hogst gjøres. 

I gjennomsnitt ble det hogd 810 kubikkmeter tømmer for salg på disse skogeiendommene i 2019. For 10 år siden var det hogst på omtrent like mange eiendommer, men  i snitt var hogstkvantumet på hver eiendom rett under 600 kubikkmeter.

Hedmark dominerer

De største skogeiendommene finner vi Hedmark. Av de 15 største skogkommunene i Norge er 10 i Hedmark. Trysil er kommunen i Norge med størst produktivt skogareal. En eiendom defineres som skogeiendom når det produktive skogarealet er mer enn 25 dekar.

Men når det gjelder hogst i 2019 er det kommunene Elverum og Kongsvinger som er på topp. De to kommunene stod for 5,5 prosent av avvirkningen i Norge i fjor. Skogeierne i Hedmark hogde mest ilandet med et snitt på 1.200 kubikkmeter.

Privat eierskap på 86 prosent av skogarealet

Norge er i en særstilling når det gjelder andel privateid skog. I alt 86 prosent av det produktive skogarealet er i privat eie. 

– Enkeltpersoner eier knapt 80 prosent, mens 6 prosent av skogen er eid av andre private skogeiere. Det resterende skogarealet er eid av det offentlige og bygdeallmenninger med henholdsvis 12 og 2 prosent. I Sverige og Finland er omtrent halvparten av skogarealet eid av privatpersoner, skriver Statistisk Sentralbyrå i en kommentar til tallene.