Bare hver niende skogeier hogger tømmer

Foto: Grantre
Mer tømmer hogges i Norge, men bare hver niende skogeier hadde tømmerhogst i sin skog i 2019.

I alt 13.900 skogeiere foretok hogst av tømmer i 2019. Det utgjør bare 11 prosent av alle skogeiendommer i Norge. Det positive er at volumet som hogges øker. Tall fra SSB viser at det ble hogget drøyt 11 millioner kubikkmeter i 2019. Dette er en økning på 42 prosent på ti år. På den tiden lå hogstkvantumet i Norge rundt 8 millioner kubikkmeter per år.

Følg vår facebookside og hold deg oppdatert på nyheter innen landbruk og økonomi.

Landbruksnytt fra Landkreditt

Større hogster når det hogges

Antall eiendommer som hogger det enkelte året har variert 10 prosent opp og ned i siste 10-års periode.  Det er naturlig å tro at dette dreier seg om variasjon i tømmerpris, men det ser ikke ut til å være så enkelt. Antageligvis spiller også driftsforhold inn når valget om hogst gjøres. 

I gjennomsnitt ble det hogd 810 kubikkmeter tømmer for salg på disse skogeiendommene i 2019. For 10 år siden var det hogst på omtrent like mange eiendommer, men  i snitt var hogstkvantumet på hver eiendom rett under 600 kubikkmeter.

Hedmark dominerer

De største skogeiendommene finner vi Hedmark. Av de 15 største skogkommunene i Norge er 10 i Hedmark. Trysil er kommunen i Norge med størst produktivt skogareal. En eiendom defineres som skogeiendom når det produktive skogarealet er mer enn 25 dekar.

Men når det gjelder hogst i 2019 er det kommunene Elverum og Kongsvinger som er på topp. De to kommunene stod for 5,5 prosent av avvirkningen i Norge i fjor. Skogeierne i Hedmark hogde mest ilandet med et snitt på 1.200 kubikkmeter.

Privat eierskap på 86 prosent av skogarealet

Norge er i en særstilling når det gjelder andel privateid skog. I alt 86 prosent av det produktive skogarealet er i privat eie. 

– Enkeltpersoner eier knapt 80 prosent, mens 6 prosent av skogen er eid av andre private skogeiere. Det resterende skogarealet er eid av det offentlige og bygdeallmenninger med henholdsvis 12 og 2 prosent. I Sverige og Finland er omtrent halvparten av skogarealet eid av privatpersoner, skriver Statistisk Sentralbyrå i en kommentar til tallene.