Vi kjører midt i veien

Overskriften på denne artikkelen oppsummerer vår investeringsfilosofi med hensyn til høyrenteobligasjoner på en enkel og kortfattet måte. Vi kjører ikke fra grøft til grøft, men tar begrenset med risiko og liker forutsigbare investeringer.

Et av de absolutt viktigste investeringskriteriene for oss er at vi kun vurderer selskaper som kan betjene sine forpliktelser gjennom kontantstrøm fra drift. Det innebærer videre at vi ikke investerer i oppstartselskaper, prosjektselskaper, selskaper uten kontantstrøm eller selskaper som er i mislighold.

Videre har vi fokus på etablerte selskaper som har vært aktive i obligasjonsmarkedet over lengre tid og som benytter dette markedet som kilde til finansiering. Bakgrunnen for dette er at vi har tro på at selskaper som er avhengige av tilgang til et kapitalmarked ønsker å bevare denne tilgangen gjennom kreditorvennlig atferd. Samtidig har etablerte selskaper gjerne flere utestående obligasjoner, noe som i de fleste tilfeller leder til høyere grad av likviditet i verdipapirene.  

Et annet vesentlig element i vår investeringsfilosofi er at vi har sterkt fokus på risikospredning, både med hensyn til sektoreksponering og utstedereksponering. Vi søker aktivt å spre risikoen i fondet på flere sektorer med ulike drivere, samt begrense maksimal eksponering per enkeltselskap. Rent konkret innebærer dette at vårt høyrentefond normalt aldri har mer enn 25 prosent av fondet eksponert mot en enkeltsektor eller mer enn fem prosent av fondet investert i et enkeltselskap.

Vi har et langsiktig perspektiv på våre investeringer og tenker kvalitet fremfor kvantitet. Vi følger selskapene tett gjennom egenutviklede kredittmodeller og bruker disse modellene aktivt i porteføljesammensetningen.

Solid risikojustert avkastning

Vår overordnede målsetning med forvaltning av høyrenteobligasjoner er å tilby solid risikojustert avkastning. Samtidig ønsker vi å tilby et høyrentefond som svinger mindre enn sammenlignbare fond. Med dette bakteppet er det også slik at vårt høyrentefond sjelden vil toppe avkastningslistene i år med sterke markedsforhold, men vi vil kanskje ligge i toppen i år med svake markedsforhold.

Sammenhengen mellom avkastning og risiko kan illustreres med figuren under. Den vertikale aksen viser årlig gjennomsnittlig avkastning over den siste treårsperioden, mens den horisontale aksen viser grad av risiko, definert som gjennomsnittlig årlig volatilitet, over samme måleperiode. Som figuren viser, kan investorer i norske høyrentefond forvente å oppnå høyere avkastning ved å akseptere høyere risiko og vice versa.

Figur 1: Gjennomsnittlig årlig avkastning og volatilitet for fond i Morningstar kategorien «Rente, NOK High Yield», målt over den siste treårsperioden, oppdatert per 31.05.2019. Data er hentet fra Morningstar.

Over den siste treårsperioden kan Landkreditt Extra vise til en avkastning på linje med mange sammenlignbare fond, men med betydelig lavere volatilitet. Dette er akkurat i tråd med våre målsetninger.

Landkreditt Forvaltning har investert i høyrenteobligasjoner siden november 2005, da vårt første rentefond, Landkreditt Høyrente, ble etablert. Landkreditt Høyrente er et fond som investerer minimum 65 prosent av fondet i solide bank- og finansobligasjoner, og inntil 35 prosent i høyrenteobligasjoner. Landkreditt Extra, vårt andre rentefond, ble etablert i oktober 2012 og er et fond som utelukkende investerer i høyrenteobligasjoner.