Større effekt av jordbruksfradraget

Partene i jordbruksoppgjøret ble enige om å styrke jordbruksfradraget. Mange bønder vil spare kr 5.200 mer i skatt.

Grensebeløp og maksimale satser for jordbruksfradraget har stått uendret i syv år. Det betyr at ordningen taper seg i verdi som følge av prisvekst ellers i samfunnet. For statsbudsjettet 2019 beregnet staten at skatteprovenyet blir redusert fra 755 millioner kroner til 725 millioner, noe som viser at effekten samlet sett blir lavere.

Foruten at satsen ikke er inflasjonsjustert, er den største delen av reduksjonen en følge av redusert skattesats. Fradraget gis ikke i personinntekt, men kun i alminnelig inntekt. Denne skattesatsen er redusert de siste årene og har fra 2018 til 2019 blitt redusert fra 23 til 22 prosent.

Bondelagene foreslo endring

Jordbruksfradraget gis fullt ut for de første kr 63.500 av inntekten. Deretter gis det et fradrag på 38 prosent av næringsinntekten utover kr 63.500, begrenset opp til et samlet fradrag på kr 166.400.  For å oppnå maksimalt fradrag må næringsinntekten minst være kr 334.289. I og med at skattesatsen for alminnelig inntekt er 22 prosent, er spart skatt av fradraget kr 36.608. 

Bondelagene foreslo i årets krav til jordbruksoppgjør at mindre og mellomstore bruk i alle produksjoner burde styrkes gjennom å endre innslagspunktet. Forslaget var å gi fullt fradrag opp til en inntekt på kr 100.000.

Løfte fra finansministeren

Bonelagene fikk i stor grad gjennomslag for sitt forslag. Endring i jordbruksfradraget må imidlertid skje via statsbudsjettet til høsten og får først virkning for 2020. Det er derfor innhentet uttalelse fra finansminister Siv Jensen hvor hun blant annet skriver:

– Jeg tar sikte på å foreslå økning av jordbruksfradraget innenfor en provenyramme på 90 millioner kroner i budsjettet for 2020. Finansdepartementet vil komme tilbake til den endelige utformingen av jordbruksfradraget i forbindelse med statsbudsjettet til høsten.

Fullt fradrag for de første kr 90.000

Finansministeren skriver at det vil bli en økning av det generelle fradraget fra kr 63.500 til om lag kr 90.000. Det vil si at det innenfor dette inntektsnivået blir fullt fradrag, mens det i dag er 38 prosent fradrag fra kr 63.500 og oppover. For inntekter på kr 90.000 vil skattefordelen av denne endringen være kr 3.615.

Regjeringen antyder at maksimalt mulige fradrag kan øke fra kr 166.400 til om lag kr 190.000. Hvis det blir tilfelle vil en bonde ha glede av jordbruksfradraget helt opp til en inntekt på kr 353.158. Spart skatt blir kr 41.800, eller kr 5.200 høyere enn gjeldende regler.

Det ikke varslet andre endringer i reglene for jordbruksfradrag.