Statsbudsjettet: Jordbruksfradraget øker

Økt jordbruksfradrag og avskrivningssats for frukt- og bærfelt er det vi kan notere oss av direkte endringer for landbruket i statsbudsjettet.

Som et resultat av jordbruksavtalen i vår følges nå endringen i jordbruksfradraget opp. Grensebeløp og maksimale satser for jordbruksfradraget har stått uendret i syv år. Det betyr at ordningen har tapt seg i verdi som følge av prisvekst ellers i samfunnet. I tillegg er effekten redusert som følge av lavere skattesats.

5.280 kroner i spart skatt

Jordbruksfradraget gis fullt ut for de første 63.500 kroner av inntekten. Deretter gis det et fradrag på 38 prosent av næringsinntekten utover 63.500 kroner, begrenset opp til et samlet fradrag på 166.400 kroner.  For å oppnå maksimalt fradrag må næringsinntekten minst være 334.289 kroner. I og med at skattesatsen for alminnelig inntekt er 22 prosent, er spart skatt av fradraget 36.608 kroner.

I statsbudsjettet for 2020 foreslås en økning av det generelle fradraget fra  63.500 til 90.000 kroner. Det vil si at det innenfor dette inntektsnivået blir fullt fradrag, mens det i dag er 38 prosent fradrag fra 63.500 kroner og oppover. For inntekter på 90.000 kroner vil skattefordelen av denne endringen være 3.615 kroner.

Regjeringen vil også øke maksimalt mulige fradrag fra 166.400 til 190.400 kroner. Etter dette vil en bonde ha glede av jordbruksfradraget helt opp til en inntekt på 354.211 kroner. Spart skatt blir 41.888 kroner, eller 5.280 kroner høyere enn gjeldende regler.

Større avskrivningsmulighet for frukt og bær

– Kostnader til etablering av frukt- og bærfelt kan i dag ikke avskrives løpende over investeringens levetid. Fradrag gis først når feltene ryddes. Nyere driftsformer innebærer at det kan være rasjonelt at feltene ryddes og etableres på nytt raskere enn det som tidligere har vært vanlig. Det tilsier at kostnadene til planter og planting bør kunne avskrives, skriver regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2020.

Departementet foreslår at kostnadene til planter og planting ved etablering av fruktfelt og bærfelt kan avskrives med henholdsvis 10 og 20 prosent årlig. Bakgrunnen for satsene har med forventet levetid for de ulike typer frukt- og bærfelt å gjøre.

Ingen klimaskatt på gjødsel

Grønn skattekommisjon anbefalte også å innføre en avgift på nitrogen i mineralgjødsel for å prise utslipp av lystgass. En slik avgift anser regjeringen som praktisk gjennomførbar, men gjør det likevel ikke i år.

– I lys av avtalen som Regjeringen og organisasjonene i jordbruket under tegnet 21. juni 2019, er det ikke aktuelt å innføre nye avgifter på utslipp av metan og lystgass fra jordbruket nå. Det må vurderes hvordan intensjonsavtalen følges opp av partene i jordbruksoppgjøret, skriver regjeringen.