Staten kjøper 40 millioner kvoteliter

Melkekrisen skal løses ved midlertidig oppkjøp av melkekvoter i 2021 og ellers reduksjon i forholdstall på disponibel kvote.

Staten og Norges Bondelag er enige om å gjennomføre nedskaleringen ved bruk av forholdstallet på disponibel kvote og oppkjøp av melkekvoter med finansiering over omsetningsavgiften for melk. Det er også enighet om at produksjonsregionenes andel av grunnkvote skulle videreføres omtrent på dagens nivå. Grunnkvotene blir ikke redusert.

Dette skjer i 2020

Melkemarkedet reguleres med forholdstall på disponibel kvote etter ordinær prosess, det vil si at Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet etter kvotedrøftinger i november/desember 2019. Forholdstallet benyttes på hele kvotemengden. Landbruks- og matdepartementet gjennomfører en moderat økning av overproduksjonsavgiften fra 1. januar 2020.

Dette skjer i 2021

For kvoteåret 2021 etableres det en midlertidig oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 millioner liter kvote. Staten dekker deler av disse kostnadene, gjennom en bevilgning på 200 millioner kroner. Resterende behov for nedskalering tas gjennom forholdstallet på disponibel kvote.

Midlertidig oppkjøpsordning

Det etableres en ekstraordinær oppkjøpsordning hvor 80 prosent av kvoten som selges må selges til staten. Det tas sikte på å kjøpe opp 40 millioner liter fordelt ut fra produksjonsregionens andel av grunnkvote. Innmelding av salg skjer fra 1. januar 2020. Ordningen løper maksimalt til 31. mars 2020.

I hver region løper ordningen til regionens fastsatte oppkjøpsvolum er nådd, etter prinsippet «først til mølla». Da suspenderes ordningen i produksjonsregionen. Pris på kvoteliter solgt til staten deles inn i fire grupper slik:

  1. Hedmark, Rogaland, Agder           kr 15,50
  2. Oppland, Møre og Romsdal, Trøndelag           kr 14,00
  3. Vestland, Nordland, Østfold/Vestfold, Akershus/Oslo       kr 12,50
  4. Buskerud, Telemark, Troms, Finnmark           kr 10,00

 

Bakgrunn

Stortinget vedtok å fase ut eksportstøtten til Jarlsbergost som følge av endret holdning i WTO. Datoen er 1. juli 2020. Det blir ulønnsomt for Tine å produsere Jarlsbergost for eksport. Kvantumet denne osteproduksjonen representerer utgjør snaut 8 % av samlet melkeproduksjon i Norge. I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å kutte 100 millioner liter.

Fristen for staten og bondeorganisasjonene hadde de selv satt til 1. oktober. Staten har langt på overtid levert sitt svar til bondelagenes forslag. Småbrukarlaget trakk seg fra videre forhandlinger da de mente at forslaget ikke innfridde på avgjørende punkter.