Stabile markedsforhold i det norske høyrentemarkedet

Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,21 prosent avkastning til andelseierne i juni.

Det norske høyrentemarkedet var jevnt over stabilt i juni måned, med få store kursbevegelser på høyrenteobligasjoner i norske kroner. De aller fleste posisjonene i fondet bidro positivt til avkastningen, med unntak av vår investering i helse- og velferdsselskapet Norlandia Health & Care.

Hittil i år har Landkreditt Extra levert 3,64 prosent avkastning, mens det er opp 5,11 prosent det siste året. Siden oppstart i oktober 2012 har fondet gitt 4,42 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.

God risikospredning

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av måneden var det kun flytende rente obligasjoner i fondet, så andelseierne er beskyttet mot stigende renter.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 49 ulike obligasjoner fordelt på 31 utstedere.

Fokus på kredittanalyse

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.