Sommerdvalen ankom det norske høyrentemarkedet i juli

Høyrentefondet Landkreditt Extra leverte 0,58 prosent avkastning til andelseierne i juli.

Så godt som alle posisjonene i fondet bidro positivt til avkastningen, med unntak av helseteknologiselskapet Melin og solenergiselskapet Scatec Solar. Det var generelt lite aktivitet i det norske høyrentemarkedet gjennom juli måned grunnet sommerferieavvikling blant norske og nordiske investorer. Den positive trenden fra første halvår fortsatte dog i juli, med fallende risikopremier på høyrenteobligasjoner, både i de internasjonale markedene og i Norge.

Hittil i år har Landkreditt Extra levert 4,24 prosent avkastning, mens det er opp 5,17 prosent det siste året. Siden oppstart i oktober 2012 har fondet gitt 4,45 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.

God risikospredning 

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av måneden var det kun flytende rente obligasjoner i fondet, så andelseierne er beskyttet mot stigende renter.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 49 ulike obligasjoner fordelt på 30 utstedere. 

Fokus på kredittanalyse 

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.