Satser på nordiske kvalitetsaksjer med nytt fond

Det norske aksjefondet Landkreditt Utbytte har levert sterke resultater siden oppstarten i 2013. Nå tar Landkreditt Forvaltning suksesshistorien videre til de nordiske aksjemarkedene og etablerer aksjefondet Landkreditt Norden Utbytte.

Landkreditt Norden Utbytte

  • Basert på samme velprøvde investeringsfilosofi som Landkreditt Utbytte
  • Investerer i veletablerte, utbyttebetalende selskaper på de nordiske børsene
  • Norden er et spennende investeringsunivers som byr på langt flere selskaper og andre sektorer enn vi finner på Oslo Børs
  • Fondet forvaltes av Ulf Leinebø 

Kontakt meg om sparing i fond

Landkreditt Norden Utbytte er et aktivt forvaltet fond hvor forvalter velger solide, utbyttebetalende selskaper på de nordiske børsene uavhengig av land, sektor eller indeksvekt.

Landkreditt Norden Utbytte vil bygge på samme investeringsfilosofi som Landkreditt Utbytte. Landkreditt Utbytte, som er forvaltet av Sigurd Klev, har gitt andelseierne en årlig avkastning siden etableringen i 2013 på nesten 14 prosent, og derved slått de fleste sammenlignbare norske fond.

– Dette er en velprøvd modell. Hypotesen er at modellen skal fungere godt, også i det nordiske markedet, sier Ulf Leinebø, som skal forvalte Landkreditt Norden Utbytte.

Grunntanken er å investere i aksjer som har lavere svingninger enn markedet generelt, og som leverer stabilt, forutsigbart utbytte.

– I likhet med Landkreditt Utbytte, skal vi i Landkreditt Norden Utbytte kun fokusere på kvalitetsaksjer, det vil si etablerte selskaper som har utbyttehistorikk, positiv kontantstrøm og som er i god stand til å betjene gjelden sin, sier Leinebø.

Et spennende investeringsunivers

– Hva gjør det nordiske markedet så interessant?

– Det nordiske universet gir tilgang til langt flere selskaper i andre og mer defensive sektorer enn Oslo Børs. Eksempler er blant annet helse, finans og konsumvarer, som er sektorer som har andre drivere og som passer godt side om side med en mer oljedrevet Oslo Børs, sier Leinebø.

Dette gjør at Landkreditt Norden Utbytte vil være et fint supplement til Landkreditt Utbytte, som baserer seg på norske selskaper. Går det norske markedet ned, kan det likevel være oppgang ellers i Norden.

Leinebø trekker også frem våre nordiske nabolands evner til å bygge industri.

– Flere av de nordiske landene har utviklet seg til store industrinasjoner. Vi snakker her om kjente selskaper med solide merkevarer, som gjerne også er markedsledere på verdensbasis. Dette er med på å gjøre Norden til et spennende investeringsunivers.

Utbytte, historikk og forutsigbarhet

Leinebø fremhever tre stikkord når han skal beskrive investeringsfilosofien i Norden Utbytte: Utbytte, historikk og forutsigbarhet. Selskapene skal være store, med en minimumsstørrelse på 5 milliarder kroner i børsverdi.

Det er et absolutt krav at selskapene betaler utbytte, har positiv kontantstrøm og sterk balanse. Selskapene bør også ha en viss historikk å vise til.

– Vi ser på selskaper som har vært på børs i noen år, og har levert gode resultater. Vi unngår oppstartselskaper og kjøper ikke høyrisikoaksjer i for eksempel bioteknologi. Vi fokuserer på veletablerte selskaper med gode og velprøvde forretningsmodeller.

Selskapene bør ha stabil omsetning og marginer, og gjerne ha solide ordrereserver, påpeker Leinebø.

– Da vet vi at de har godt med jobb fremover. Vi ønsker dessuten at selskapene kommuniserer godt med markedet om hvilke målsettinger og planer de har. Det gir god forutsigbarhet, noe som er et vesentlig element i investeringsfilosofien.

Aktivt og verdifokusert

Landkreditt Norden Utbytte er indeksuavhengig. Det er et aktivt forvaltet fond, hvilket betyr at forvalterne håndplukker aksjene. 

– Mange tror at forvaltning i all hovedsak handler om å plukke vinnere. Jeg tenker det er vel så viktig om å unngå taperne, sier Leinebø.

Der mange forvaltere er vekstfokuserte, er Leinebø og kollegene verdifokuserte:

– Vi plukker selskaper med høy forutsigbarhet og jevn kontantstrøm.  Denne måten å forvalte et fond på, gjør at man ikke er så opptatt av vinnerne eller taperne. Vi ser etter stabilitet. Det er ikke høyest mulig avkastning som er målet, men høy avkastning hensyntatt den risiko man har tatt.

Forvalter med bred erfaring i det nordiske markedet

Leinebø har bred erfaring som både som megler, analytiker og forvalter i flere finansinstitusjoner. I sine ni år i Nordea jobbet han utelukkende med nordiske aksjer. Han kjenner dermed det nordiske markedet svært godt.

– Hvordan investerer du dine egne penger?

– Jeg er en langsiktig sparer i aksjemarkedene og vil være med i Landkreditt Norden Utbytte fra oppstart, sier Leinebø avslutningsvis.

Bli med fra start du også

Salgsstart for Landkreditt Norden Utbytte er 15. februar.