Ny prisøkning på leiejord

Tre peronser luker ugress i en åker med salat.

Middelpris for jord til bær- og grønnsaksproduksjon er for første gang over tusen kroner per dekar. Leiepris på all jord går opp.

Økningen er nesten ikke merkbar for jord til grasdyrking og den er liten for kornproduksjon. Det er jord til bær- og grønnsaksproduksjon som har den store økningen fra 2018 til 2019. Som middelverdier for landet er følgende middelpriser aktuelle per dekar på god jord i 2019 (med 2018-priser i parentes): 

  • Grasdyrking, kr 264 (263)
  • Korndyrking, kr 374 (369) 
  • Potetdyrking, kr 678 (661) 
  • Grønnsaker/bær, kr 1.020 (985) 
  • Kulturbeite, kr 71 (66)

Store variasjoner i landet

Etter flere år med markert stigning i leiepris for jord til potet, grønnsaker og bær, gjorde prisøkningen en overraskende pause i 2018. Men for 2019 var det altså en ny økning, denne gangen på 2,5-3,5 prosent.

Naturlig nok er det store ulikheter mellom regionene i landet. Rogaland utmerker seg med høye priser på alle produksjoner. Enkelte kommuner melder om 750 kroner som leiepris for grasdyrking, mens middelprisen i fylket er 450 kroner for god jord. Til sammenligning har middelprisen for leie av god jord til grasproduksjon i Nord-Norge steget med 18 kroner siste året, men er likevel fortsatt under hundre kroner.

Indeks for jordleie viser utviklingen

I tillegg til å presentere de nominelle prisene, har landbruksdirektoratet også utarbeidet en prisindeks med år 2000 som basisår. Denne indeksen kan være et godt hjelpemiddel for regulering av jordleieavtaler.

I 2013 var den relative verdien av jord til grasdyrking 101, altså ingen stigning fra 2000. På to år økte den til 121 i 2015 og siden har den ligget på nivået den har i dag, 124. For kornproduksjon har økningen vært 43 prosent siden årtusenskiftet og kun 1,4 prosent siste året.

Godt grunnlag

Landbruksdirektoratet sender hvert år ut en forespørsel til kommunene om å rapportere jordleiepriser. Med svar fra mer enn 290 kommuner over hele landet, representerer resultatet et godt tallgrunnlag. Prisene kommunene oppgir vektes sammen til gjennomsnittlige priser i de respektive regionene, basert på leid areal i hver enkelt kommune.