Noe økt erstatning til pelsdyrbønder

Foto: Hender som holder mynter.

I hovedsak er kompensasjonen basert på bokførte verdier i regnskapet, men de som har mink eller er over 62 år kommer bedre ut.

Det har vært en lang strid om hvilken kompensasjon som skal gis til pelsdyrbøndene som tvinges til avvikling. Nå er forskriften klar og departementet har lagt til grunn at pelsdyroppdrettere ikke har krav på full erstatning etter ekspropriasjonsrettslige regler. 

Utgangspunkt i bokførte verdier

Opprinnelig forslag var at kompensasjonen skulle gis ut fra bokførte verdier i regnskapet, med et mindre tillegg ut fra antall avlstisper. Reaksjonene har vært tydelige på at dette slår veldig skjevt ut og jevnt over gir en klart for lav kompensasjon. 

Utgangspunktet er bokført verdi ved utgangen av 2017 og redusert med 7 prosent årlig fram til avviklingen gjennomføres. Ut over bokført verdi skal oppdretterne får 420 kroner per minktispe og 840 kroner per revetispe.

Alternativ for minkoppdrettere

De som driver med mink får en alternativ måte å beregne erstatningen på. Den baserer seg på forventet avkastning i produksjonen basert på pristrender for skinn og fôr. Men depratementet vil at det skal være en standard sats for kompensasjonen og setter den til 2.150 kroner per minktispe. Noe tilsvarende alternativ gis ikke for de som driver med rev.

For de oppdrettere som gjorde investeringer siste året før vedtaket om avvikling ble vedtatt, vil det vurderes særskilt kompensasjon. I tillegg vil det bli etablert en ordning med omstillingsmidler med en ramme på 100 millioner kroner.

Godt nytt for eldre oppdrettere

I høringsforslaget var det lagt opp til en særlig kompensasjon til oppdrettere som tar ut alderspensjon før fylte 67 år, dersom vedkommende ikke har annen lønns- eller næringsinntekt. Denne er satt til 200.000 kroner per år fra 62 til 67 år. Det blir nå åpnet for at denne kompensasjonen kan kombineres med inntekt opp til to ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Det er cirka 180 pelsdyrprodusenter i Norge som vil bli omfattet av vedtaket. For pelsdyrprodusenter som holdt pelsdyr 15. januar 2018, er det vedtatt en avviklingsperiode frem til 1. februar 2025.