Mens vi venter på ny arvelov

Ny arvelov er vedtatt, men ikke trådt i kraft. I mens kan du sjekke hovedpunktene og vurdere å etablere en framtidsfullmakt.

Diskusjonene var store og forslagene til dels radikale, men da loven ble vedtatt i mai var de store endringene moderert eller fjernet. Men noen viktige punkter bør du merke deg.

Pliktdelsarven øker

Den såkalte pliktdelsarven til livsarvinger er i dag ⅔ av avdødes verdi. Men etter dagens regler kan den begrenses til en million kroner per livsarving. Dette beløpet har stått uendret i mange år og vil med prisvekst tilsvare omtrent 2,2 millioner kroner med dagens pengeverdi.

Flertallet i Stortinget synes dette ble litt mye og begrenset beløpet til 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden. I 2019 tilsvarer det cirka 1,5 millioner kroner. Takket være at man nå kobler beløpet til grunnbeløpet, vil vi automatisk få en årlig regulering.

Større muligheter gjennom testamente

Utgangspunktet er at den nye loven vil gjelde for de som dør etter at loven er trådt i kraft, antageligvis fra 2021. Gyldigheten av bestemmelsene i et testamente følger loven på det tidspunkt testamente ble opprettet. Det blir likevel nødvendig å sjekke om innholdet er i strid med den nye loven og dermed unngå konflikter.

Hvis du i testamente har gjort bestemmelser som baserer seg på en pliktdelsarv på en million kroner ut fra dagens regler, vil dette fortsatt være gjeldende hvis dødsfallet skjer mindre enn ett år etter at ny lov trer i kraft. Dør testator senere enn ett år etter ikrafttredelse av ny lov, vil nye beløpsgrenser gjelde.

Det blir etter ny lov også mulig å testamentere bort en eiendel som har en høyere verdi enn den økonomiske andelen mottaker har rett på. Hvis det er tilfelle må arvingen betale det overskytende til boet.

Samboere fortsatt ikke likestilt med ektefeller

For de fleste er det overraskende at det er så stor forskjell mellom samboere og ektefeller når det gjelder retten til arv. Utvalget som la fram utredningen for justisdepartementet foreslo en utvidet arverett for samboere.

Departementet og Stortinget ønsket ikke disse endringene. Det betyr for eksempel at det fortsatt er en svært begrenset rett for samboere til å sitte i uskifte. Som hovedregel er det bare samboere med felles barn som har rett til å sitte i uskifte og bare med samboernes felles bolig og innbo samt fritidseiendom og bil. Det betyr at du som samboer ikke kan sitte i uskifte med et gårdsbruk som er næringseiendom.

Aktuelt å skrive en framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt gir én eller flere personer du velger mulighet til å ta vare på dine interesser hvis noe alvorlig skjer deg. Slike situasjoner er eksempelvis at du ikke kan ta vare på egne interesser som følge av sinnslidelse, demens eller på annen måte kraftig svekket helse. Uten en slik fullmakt er det Fylkesmannen som blir verge og avgjør hvordan dine interesser skal forvaltes.

Fullmakten vil bare gjelde det som er avtalt. Det er derfor viktig å vurdere om den skal gjelde mer enn økonomiske forhold, som for eksempel innsyn i pasientjournal. Du bør derfor bruke tid på å vurdere hva fullmakten skal inneholde. Selv om det finnes mange maler på nettet, kan det være lurt å drøfte innhold og formuleringer med advokat.