Kartlegger bøndenes brannrisiko

Det brenner for ofte i bolighus på norske gårdsbruk, viser ferske tall. Nå inviteres bøndene til å delta i en bred undersøkelse, for å kartlegge erfaringer og risiko.

– For driftsbygninger har brannstatistikken vist en positiv utvikling de siste årene, mens antall boligbranner i landbruket dessverre har økt. Derfor går vi nå aktivt ut for å undersøke situasjonen, sier Pål-Arne Oulie, leder i Landbrukets brannvernkomité (LBK).

I LBK samarbeider sentrale aktører innen landbruket, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsbransjen for å forebygge og begrense omfanget av branner i næringen.

– I landbruket har antall boligbranner med skadeomfang over 100 000 kroner doblet seg de siste tre årene. I 2018 ble antallet 198. Denne utviklingen ønsker vi å snu, sier Oulie.

Nå har bøndene fått tilsendt et spørreskjema som vil gi LBK et klarere bilde av situasjonen, både når det gjelder den enkeltes erfaringer og forebyggende tiltak på hvert enkelt gårdsbruk.

Vil gi nyttig informasjon

De rundt 30 spørsmålene omfatter temaer som brannalarmanlegg, systemer for varling, el-anlegg og kontrollrutiner. Bøndene blir også spurt om de har opplevd brann- eller branntilløp de siste tre årene, og om de nærmere omstendighetene rundt slike hendelser.

– Til sammen vil dette gi svært nyttig informasjon, og peke retning for hvordan situasjonen bør følges opp, sier Linda Stubsjøen, bransjeansvarlig i Landkreditt Forsikring og selskapets representant i LBK.

Med fornyet oppmerksomhet på brannsikkerheten håper hun også at enda flere bønder blir motivert til å jobbe aktivt med egen forebygging.

– Både Landkreditt og flere andre selskaper ønsker å stimulere til dette, blant annet gjennom rabattordninger som premierer brannvarsling med utringer-funksjon og god el-kontroll.

Ga merkbar bedring

I 2010 gjennomførte LBK en egen branntilløpsundersøkelse, for å finne årsaker til at den den gangen var mange branner også i driftsbygninger. Den viste at nær halvparten av tilløpene hadde sammenheng med elektriske installasjoner og ytterligere 20 prosent skyldtes elektrisk utstyr.

– Dette ble startskudd for et målrettet arbeid knyttet til sertifisering av el-kontrollører for landbruk, som ga klar bedring i kontrollenes omfang og kvalitet. Siden 2014 har over 10 000 gårdsbruk hatt kontroll med elektrotermografering. En stor mengde farlige feil er avdekket og utbedret, sier Pål-Arne Oulie.

Han mener dette er hovedforklaringen på den positive utviklingen for driftsbygningenes del.

– Norske bønder fortjener ros for at de grep fatt i problemet på den måten de gjorde. Jeg er overbevist om at det samme vil skje når det gjelder boligbranner.