Hver tredje gård selges i markedet

Gård med driftsbygning og to hvite hus, og åker. Foto.

Andelen som selger gården sin i fritt salg har økt de siste årene. Samtidig fortsetter prisene å øke.

Det ble registrert 8.400 tinglysninger av overdragelser av landbrukseiendommer i 2018. Sett i forhold til at vi har 182.300 eiendommer som defineres som landbrukseiendommer, betyr det at i underkant av fem prosent av gårdene skiftet eier i fjor.

Kjøpesum økt 80 prosent siden 2009

Prisene ved salg av gårder i fri handel øker fortsatt. I 2018 ble det ved tinglysning av eierskifte for 2.800 eiendommer krysset av for fritt salg. Andelen eiendommer med kjøpesum på mer enn fem millioner kroner har økt fra tre prosent i 2009 til 11 prosent i 2018.

Av gårdene solgt i fritt salg var 2.400 bebygde eiendommer. Gjennomsnittlig kjøpesum for disse var 2,7 millioner kroner. Denne gjennomsnittlige kjøpesummen har økt med 80 prosent i perioden 2009-2018.

Østfold ligger på pristoppen

Det er fylkene rundt Oslofjorden som har de høyeste gjennomsnittlige kjøpesummene. Statistikken viser her tall for bebygde eiendommer i fritt salg som har oppgitt landbruk, i motsetning til bolig eller fritid, som formål på skjøtet. 

Snittprisen i Østfold var tett opp under 5,6 millioner kroner. Akershus ligger rett etter med 5,4 millioner og Vestfold med 5,1 mllioner kroner. Rogaland og Buskerud ligger også markert over landssnittet med henholdsvis 3,9 og 3,4 millioner. I andre enden av skalaen finner vi Troms og Finmark på drøyt en million kroner.

Egen drift på hver tredje eiendom

Det er stor variasjon knyttet til jord- og skogbruksaktivitet på landbrukseiendommene som overdras. En del av omsetningene omfatter eiendommer som er uten registrert aktivitet, mens andre er driftssentrum for en jordbruksbedrift eller en eiendom med et aktivt skogbruk. Av de 8.400 overdragelsene i 2018, var det registrert aktivitet i jord- og skogbruk på 2.450 enheter.
I tillegg var det 3.300 omsetninger der eiendommene leier bort jordbruksareal.

For overdragelser som er registrert som gavesalg, det vil si overdragelser med ingen eller en lav kjøpesum, er halvparten registrert med aktivitet i jord- og/eller skogbruk. Dette er i hovedsak overdragelser av eiendommer innenfor familien. 

Statistikk med store feilkilder

Statistikken som SSB presenterer baserer seg på opplysninger som den enkelte gir på skjøtet ved tinglysning av eiendomsoverdragelsen. Tolkningen for de som fyller ut skjemaene kan være litt ulik og gir derfor grunnlag for feil. Gjennomsnittlig kjøpesum kan derfor ikke brukes som noen prisindeks. Det er store variasjoner fra år til år hva slags eiendommer som omsettes, og slike variasjoner gir store utslag i tallene.