Høyrentemarkedet har startet det nye året i en frisk tone

Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,82 prosent avkastning til andelseierne i februar.

Den positive trenden i det norske høyrentemarkedet fortsatte videre i februar, med fallende risikopremier og god etterspørsel etter solide høyrentekreditter i norske kroner. Med tilfredsstillende likviditet i annenhåndsmarkedet og få emisjoner i førstehåndsmarkedet har kursene på høyrenteobligasjoner i norske kroner stort sett trukket oppover.

Hittil i år har fondet levert 1,81 prosent avkastning, mens det er opp 4,98 prosent det siste året. Siden oppstart i oktober 2012 har Landkreditt Extra gitt 4,36 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.

God risikospredning

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid, og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av måneden var det kun flytende rente obligasjoner i fondet, så andelseierne er beskyttet mot stigende renter.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 46 ulike obligasjoner fordelt på 31 utstedere.

Fokus på kredittanalyse

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.