Foreslår halvert verdi for melkekvote

TINE innrømmer at vi står overfor tøffere tider for melkebøndene. Men spørsmålet er om tiltakene de foreslår gir nok effekt.

I innspillene fra TINE til årets jordbruksforhandlinger er fokus at det må skje en tilpasning av produsert melkevolum samtidig med at «en sikrer den langsiktige økonomien i næringa». Inndirekte innrømmer de at det på kort sikt vil bli økonomisk tøffere å være melkeprodusent.

Følg vår facebookside og hold deg oppdatert på nyheter innen landbruk og økonomi.

Landbruksnytt fra Landkreditt

Kvotesalg til staten økes til 70 prosent

Noen trender i markedet for melk er langsiktige og viser mindre behov for melk. På kort sikt er nok effekten av avviklingen av eksportsubsidier for ost i 2020 det som vil slå hardest ut. Rundt 8 prosent av norsk melkeproduksjon har blitt brukt i produksjon av ost til eksport de siste årene. 

TINE vil bruke kvoteordningen som virkemiddel for å regulere markedet. Det er naturlig i og med at regulering opprinnelig var målet med å innføre kvoteordningen. Problemet er at utviklingen av kvotemarkedet og regelverket har skapt skjevheter.

Nå foreslår organisasjonen at når kvote selges må den andelen som selges til staten økes fra 20 til 70 prosent. Det som er solgt til staten skal ikke selges videre til produsentene. Ordningen skal gjelde i to år.

Halvert verdi av melkekvoten

TINE forstår selvfølgelig at når en så stor andel skal selges til staten, vil salgssummen reduseres dramatisk. Ved salg til staten er prisen kr 2,50 per liter, mens det resterende selges normalt for mellom 8 og 17 kroner per liter. I 2018 var snittprisen for omsatt melkekvote gjennom nettstedet Melkekvoter kr 12,50 per liter.

Mens en kvoteeier med 100 tonn i dag kan selge kvoten for kr 1.080.000, vil forslaget til TINE kunne føre til at kvoten har en verdi på kr 550.000. Dette er forutsatt at gjennomsnittsprisen på kr 12,50 holder seg konstant.

Skattefritt salg gir for liten effekt

For å få de som sitter på gjerdet til å selge, foreslår TINE at salg de nærmeste to årene skal være skattefritt. Rent mentalt er nok det en gulrot som påvirker manges valg. Men regner man på det, ser man at det ikke monner.

Hvis en næringsdrivende bonde selger kvoten sin kan gevinsten fordeles over tid. Vi kan derfor anta at de fleste vil kunne gjennomføre beskatning av salget med en skatt under 40 prosent. Hvis vi også forutsetter at man ikke har noen inngangsverdi i regnskapet for kvoten (aldri har kjøpt noe kvote), vil bonden kunne sitte igjen med 675.000 kroner etter skatt.

Bønder som har sluttet tjener mest

– En utvikling i retning av at en stadig større andel av kvotene eies av personer som ikke lenger driver aktiv melkeproduksjon er med å svekke legitimiteten for ordningen, tappe næringa for penger og redusere effektiviteten i landbrukspolitikken, skriver TINE i sitt innspill til jordbruksforhandlingene.

Det antas at 45 prosent av kvoteeierne leier bort kvoten gjennom samdrift eller bortleie. Av de som leier bort, har en tredel sluttet som bønder. De som leier bort kvote betaler kun 22 prosent skatt på salg av kvoten. I eksemplet ovenfor vil disse sitte igjen med 840.000 kroner etter skatt.