Færre bor på gårdene, mange eldre eiere

Gård, åker og fjell

Ikke bare går antall personer som bor på en gård ned, men hver tredje eier av en landbrukseiendom er pensjonist.

Det er drøyt 182.000 eiendommer i Norge som regnes som landbrukseiendommer. Det vil si at de har minst 5 dekar jord og/eller 25 dekar skog. Av disse er 170.000 personlig eid. Resten eies av det offentlige eller dødsbo, samt noen aksjeselskaper.

Personlig eierskap dominerer

Det er altså mindre enn syv prosent av gårdene som har de vi kan kalle upersonlige eiere. Men det er en del gårder som har flere eiere. Hver femte landbrukseiendom hadde mer enn én eier, viser tall fra SSB.

Av disse personlig eide eiendommene er det bare 10 prosent som er eid av personer som er under 40 år. For 54.000 av eiendommene er eieren 67 år eller eldre.

Færre bor på gårdene

Det er bolighus på snaut 145.000 av landbrukseiendommene i Norge. I 2018 var 370.000 personer registrert som bostatte på disse eiendommene. Fra 2006 til 2018 er bosettingen redusert med 77.000 personer. Størst har nedgangen vært i Møre og Romsdal med 6.800 færre bosatte, mens Finnmark hadde den største prosentvise nedgangen på 26 prosent.

I 2006 bodde nesten 10 prosent av befolkningen på en gård. Nå er denne andelen sunket til 7 prosent. Størst er andelen i Sogn og Fjordane. Der bor 20 prosent av befolkningen på gårder.

Mer enn hver femte landbrukseiendom med bolighus var uten fast bosetning i 2018. I Nordland er hele 42 prosent av gårdene ubebodd.  Det hindrer selvfølgelig ikke at mange gårder brukes som fritidsboliger.