Det har vært deilig å være norsk – i globale aksjer

Aksjemarkedene har utvilsomt vært et godt sted å være de siste ti årene. Kursene har steget jevnt og trutt oppover. Når den norske kronen i tillegg har svekket seg mye, særlig mot amerikanske dollar, da har det vært deilig å være norsk – i globale aksjer.

Etter Finanskrisen i 2008 var aksjemarkedene svært lavt priset. På vårparten 2009 begynte så et langvarig oppgangsmarked for aksjer basert på lavere renter, et forventet konjunkturoppsving og etter hvert stigende selskapsresultater.

Det at aksjemarkedene før eller senere ville komme tilbake og passere gamle høyder, burde ikke overraske noen. At den norske kronen skulle miste såpass mye verdi mot sentrale internasjonale valutaer, er betydelig mer overraskende. Det var nok ikke så mange som så den komme!

Valuta for en stor del av pengene

I figuren nedenfor vises utviklingen for verdensindeksen (alle land) i perioden 30.11.2009-30.11.2019. Som det fremgår av figuren har en kronebasert investor fått 3,7 ganger (270 prosent avkastning) pengene (målt ved den blå linjen). En smått formidabel avkastning! For å sette det hele i perspektiv ville man fått knapt 22 prosent avkastning i samme periode hvis man hadde hatt pengene på en bankkonto med 2,0 prosent årlig rente.

Hvor stor andel av den nevnte avkastningen i aksjemarkedet skyldes svekkelsen av den norske kronen? En god indikasjon på det får man ved å sammenligne den blå linjen med den oransje linjen i figuren. Den oransje linjen viser avkastningen målt i lokal valuta, som er 170 prosent i perioden. Differansen mellom den blå og den oransje linjen angir valutaelementet, som her utgjør 100 prosent (270 prosent minus 170 prosent). Nesten 40 prosent av avkastningen stammer altså fra valuta alene!

Hvis du er en av dem som har hatt midler plassert i de globale aksjemarkedene under denne perioden, tar du antagelig økte kostnader i forbindelse med dine utenlandsferier med et stort smil. Jobber du i tillegg i en av våre eksportbedrifter, eller er tilknyttet norsk reiselivsnæring, har du dobbel grunn til å smile.  

 

Figur 1: Utviklingen for Verdensindeksen – alle land (MSCI AC World) målt i lokal valuta (oransje linje), amerikanske dollar (sort linje) og i norske kroner (blå linje) over de siste 10 årene.

Oljeprisen som forklaringsvariabel

I motsetning til mange andre land kom Norge seg rimelig velberget gjennom Finanskrisen. Og de aller fleste av oss vil nok kunne enes om at norsk økonomi har klart seg godt også i årene deretter. Antagelig var det få – om noen – som i 2009 forutså et slikt kroneforløp som vi har hatt over de siste 10 årene. Kronen har mistet 60 prosent av sin verdi mot amerikanske dollar og 20 prosent av sin verdi mot euroen. For å finne et svar på kronesvekkelsen, er det naturlig å se til oljeprisutviklingen. Den forklarer naturligvis mye av kronens verdifall, men antagelig ikke alt. Så langt i 2019 har for eksempel kronen fortsatt å falle i verdi mens oljeprisen er opp nesten 30 prosent (se figur 2 nedenfor).

Det er det manglende sammenfallet mellom kronen og oljeprisen hittil i 2019 som kan ha fått økonomene til å lete etter nye forklaringsvariabler for kronen. Helt i det siste har det vært lansert teorier som at kronen har svekket seg med bakgrunn i; «tynn likviditet i kombinasjon med risikoaversjon» og «at investorene holder seg unna olje i forbindelse med «det grønne skiftet».

Figur 2: Utviklingen for importveiet kronekurs (I44) (oransje linje, venstre akse) og prisen på nordsjøolje (sort linje, høyre akse) over de siste 10 årene.

Fornuftig å spre sine aksjeinvesteringer i flere markeder

Vi skal ikke forsøke å spekulere i hvorfor kronen har gått som den har gått mot andre valutaer, eller hvilken retning kronen vil ta fremover. Å spå om fremtidig oljeprisutvikling er også en øvelse vi skal avstå fra. Men vi tror fortsatt at oljeprisen målt i amerikanske dollar og importveiet kronekurs vil tendere til å følge hverandre. Fallende oljepris gir en svakere krone. I alle fall så lenge utslagene i oljeprisen er relativt store. Slik man kan se ut av figuren ovenfor for årene 2014 og 2015.

Ved å ha en andel av din samlede sparing i globale aksjer, vil du derfor ha en delvis sikring mot et eventuelt oljeprisfall og tilhørende fallende kronekurs. Når kronen mister verdi, gir det et ekstra avkastningsbidrag for deg som kronebasert investor. Skulle oljeprisen og kronen derimot stige i verdi, har du glede av din eksponering i norske aksjer. Vår anbefaling er derfor å satse på begge hester. Delvis eksponering i Norge og delvis globalt.    

Landkreditt Aksje Global har plass til flere kunder

Landkreditt Aksje Global har levert 12,6 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning de siste ti årene. Det blir en tøff jobb å kopiere den avkastningen over den neste ti-års perioden. Man kan ikke vente det samme avkastningsbidraget fra hverken aksjemarkedene eller valuta. Men at fondet vil fortsette å banke bankrenten med god margin, burde absolutt være mulig. Har du per i dag ikke Landkreditt Aksje Global i din portefølje og ønsker å gjøre noe med det? Ta kontakt med oss, fondet har plass til flere kunder!