Den velsignede tyngdekraften

Det kan være frustrerende å vente på avkastning. Men gode investeringsbeslutninger fortjener tålmodighet og langsiktighet. Tyngdekraften gjelder fortsatt, og vår tese er at selskaper på sikt vil bli verdsatt som fortjent på børsene.

Sigurd Klev

Investeringsdirektør og porteføljeforvalter i Landkreditt Forvaltning.

Aksjekurser gjenspeiler verdiutviklingen i selskaper. På aksjebørsene verdsettes aksjer til markedsverdier, og ny informasjon blir reflektert i nye kurser med lynets hastighet.

I teorien er det ikke mulig å finne feilprisede selskaper i såkalt effisiente markeder, ettersom all informasjon til enhver tid vil være reflektert i aktuelle børskurser.

Jeg har mine egne teorier om dette, men det skal jeg komme tilbake til.

Verdiskaping

All næringsvirksomhet har som målsetting å skape verdier utover avkastningskravet til kapitalen i foretaket. Noen lykkes, andre gjør det ikke – i alle fall ikke på kort sikt – men over tid bør de gjøre det. Ingen fornuftige investorer vil pådra seg økt risiko hvis de ikke samtidig kan forvente økt avkastning.

Det bør derfor ikke overraske noen at risikable aksjeinvesteringer har gitt høyere avkastning enn risikofrie plasseringer. Og det vil de fortsette å gjøre, så lenge tyngdekraften vil styre markedspriser mot «riktige» verdier.

Så lenge det tas verdiøkende beslutninger i børsselskapene, vil investorer kunne glede seg over dette, reflektert i regnskapsmessige resultater og bokført egenkapital – og i aksjekurser.

Oppdrift

I finansmarkedene verdsettes både egenkapital og gjeld til nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. Endrede markedsrenter har betydning for verdsettelse av både aksjer og obligasjoner.

Den siste tiden har usikkerheten økt, blant annet som følge av en eskalert handelskonflikt mellom USA og Kina. Økonomer spår redusert vekst i verdensøkonomien, og aksjeanalytikere spår avtakende inntjeningsvekst i børsselskapene.

I rentemarkedene har økt interesse for forutsigbar avkastning sendt obligasjonskurser opp og markedsrenter ned. Amerikanske, tyske og svenske statsobligasjoner som skal innfris om ti år, omsettes nå til negative markedsrenter.

Når antatt risikofrie kapitalplasseringer gir forutsigbart negativ avkastning, må investorer øke risikoeksponeringen i sine porteføljer – i alle fall hvis de vil opprettholde (og helst øke) kapitalens kjøpekraft over tid.

Dette vil trolig understøtte kjøpsinteresse for aksjemarkedene i lang tid fremover.   

Risiko

Det er risikabelt å investere i aksjer, sier du? Javisst, og det er denne risikoen du får betalt for i form av høyere avkastning enn det som tilbys i risikofrie plasseringer.

Aksjemarkedene er overpriset nå, sier du? Ja, noen mener det. Og noen mener at dagens verdsettelse er særdeles attraktiv, ikke minst sett i lys av avkastningsmuligheter fra alternative plasseringer.

Og som et apropos: Våren 2009 bunnet Hovedindeksen på Oslo Børs ut på 197,53 poeng. Alle aksjer var «riktig» verdsatt, all tilgjengelig informasjon var reflektert i aksjekursene. Det ble både kjøpt og solgt aksjer på børsen denne tirsdagen i mars for drøyt ti år siden. 

Det ble også omsatt risikofrie statssertifikater. Statssertifikater har gitt 1,3 prosent årlig rente siden mars 2009. Børsindeksen har i gjennomsnitt levert 14,9 prosent årlig avkastning i den samme perioden.

Kjøpekraft

Mens aksjeinvestorens investerte hundrelapp har økt til 431 kroner, har rentemarkedet belønnet forsiktighet med en samlet avkastning på 14,5 prosent. Hensyntatt generell prisstigning i perioden, har renteinvestorens kjøpekraft faktisk blitt redusert med ti prosent siden mars 2009.

Sett i ettertid er det klart at det var lite klokt å investere langsiktige midler i risikofrie statssertifikater for ti år siden. Kapitalens kjøpekraft er forringet; i absolutte termer – men i enda sterkere grad sett i relasjon til kapitaleiere som valgte å eksponere sine midler i aksjemarkedet.

Med langsiktighet og risikovilje som gode støttespillere er det ingen grunn til å vente at risikable investeringer vil gi lavere avkastning enn risikofrie plasseringer, heller ikke i fremtiden.