Dårlig el-anlegg drar ned takstverdien

Når takstfolk vurderer gården din er det svakheter ved det elektriske anlegget som trekker mest ned.

– På en skala der én er svært dårlig og fem betyr svært godt, mener 42 prosent av takstmennene at brannvarslingen på brukene bør ha bunnkarakterene én eller to. Bare 24 prosent bedømmer tilstanden til å ligge i motsatt ende av skalaen, og gir fire eller fem. De øvrige setter en treer.

Detet skriver bransjeorganisasjonen Norsk Takst i en pressemelding. Bakgrunnen er en undersøkelse utført blant landbrukstakstmennene i Norsk takst, og er basert på deres egen erfaring fra befaringer.

Sprikene resultater

– Det er naturlig at vurderingene spriker en del. De siste årene har landbruksnæringen selv gjort mye for å styrke brannsikkerheten, men tilstanden varierer nok foreløpig ganske mye, så det er viktig at det forebyggende arbeidet fortsetter, sier Espen Fuglesang, fagdirektør i Norsk takst.

30 prosent av takstmennene gir karakteren to for gårdens el-anlegg. Kun 19 prosent velger fire eller fem. Resten setter karakteren tre.

Også høy ulykkesrisiko

Takstmennene har også vurdert den generelle ulykkesrisiko på norske gårdsbruk og konkluderer med at heller ikke det er oppløftende. 23 prosent av landbrukstakstmennene mener at tilstanden knyttet til generell ulykkesrisiko bør settes til to. Ytterligere fire prosent går helt ned til én.

Er du godt nok forsikret?

– For bygningsmassen mener syv av ti takstmenn at tilstanden er midt på treet, men det er verdt å merke seg at 18 prosent gir karakteren to. Det rimer godt med vårt generelle inntrykk av at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep i landbruket, sier Espen Fuglesang.

Dårlig vedlikehold på gårdene

Driftsbygningene i norsk landbruk blir ikke godt nok vedlikehold. I en undersøkelse utført blant de samme landbrukstakstmennene anslår 56 prosent av de spurte at det generelle vedlikeholdsetterslepet ligger på mellom fem og ti år. 22 prosent mener etterslepet er enda større.

To av tre takstmenn mener situasjonen har forverret seg de siste 10 årene. Drøyt to av ti takstmenn karakteriserer etterslepet som moderat, tilsvarende to til fem års vedlikehold. Ingen av de spurte krysser av for at etterslepet er lite, definert som mindre enn to år.