Avklaring om vilkår for uførepensjon

Bonde står lent inntil traktoren sin.

Mange bønder opplever at de er medisinsk uføre, men ikke får uførepensjon. Årsaken er ofte at de fortsatt får inntekt fra gården.

Trygderetten har avsagt kjennelse i en sak hvor en bonde vant fram med at forpaktningsinntekten hans ikke reduserte muligheten for uførepensjon. I tillegg var det aksept for at poteter som lå på lager før uføretidspunktet kunne selges etter at han fikk pensjonen uten at denne ble redusert.

Både medisinsk og økonomsk ufør 

Å regnes som 100 prosent ufør av NAV er ikke bare basert på en medisinsk vurdering. Inntektsevnen din må i tillegg være nedsatt med minst halvparten som følge av sykdommen eller skaden. Det må vises en dato, uføretidspunktet, hvor inntekten før og etter vurderes.

For selvstendig næringsdrivende er det gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten for de 3 siste kalenderårene før uføretidspunktet som er utgangspunktet for vurderingen. Så er det også spørsmål hvilken type inntekt du har etter den samme datoen.

Bortforpaktning eller salg av gården

I flere tilfeller ser vi at et generasjonsskifte framskyndes ved en uførhet. Har du solgt gården får du heller ikke lenger pensjonsgivende inntekt fra gården etter overdragelsesdatoen. Uføretidspunktet er i dette tilfellet tydelig.

Men en del velger å forpakte bort gården i stedet. Bortforpaktning regnes som kapitalinntekt hvis man ikke fortsatt står for en betydlige aktivitet, for eksempel knyttet til vedlikehold. Her følger NAV de samme definisjonene som skatteetaten.

Norges Bondelag refererer saken i Trygderetten hvor det ble fastslått at «den ankende part har utført en meget begrenset innsats i forbindelse med gårdsdriften i 2017». At han hadde jobbet i hagen, på egen bolig og gitt noen ubetalte råd til etterfølgeren, ble ikke regnet som betydelig.

Mulig å selge varelager etter uførhet

NAV opererer med noe som kalles «etterslepsinntekt». Det er snakk om inntekter som er opparbeidet før uføretidspunktet, men som kommer til utbetaling etter at uførheten har inntrått. Den aktuelle bonden hadde høstet poteter i 2016, før uføretidspunktet som var 1. januar 2017. Disse solgte han vinteren 2017.

– Inntekter ved salg av poteter innhøstet året før og lagret og solgt i 2017 er en etterslepsinntekt av avsluttet virksomhet og arbeidet med dette er meget begrenset. Inntekten kan da holdes utenfor i beregningen, skriver Trygderetten i sin kjennelse.