Aksjer når renter er lave

Lånerentene i Norge er lave sett i et historisk perspektiv. I Sverige er sentralbankrenten negativ. Og i Danmark kan man til og med få betalt for å låne penger. Hva skjer med aksjemarkedet under slike omstendigheter?

Når privatpersoner og bedrifter kan låne penger til lav rente øker etterspørselen etter lån. Bankenes utlånsvolum stiger og det blir mer attraktivt å investere. Verdien av aksjer stiger fordi nåverdien av fremtidige kontantstrømmer øker fordi man neddiskonterer med en lavere rente. De fleste vil nok enes om at lav rente er bra for aksjemarkedet og derigjennom aksjefond.

For lav eller negativ?

Men hva hvis renten blir for lav eller blir negativ? Dette innebærer at noen er så negativ til fremtiden at de er villige til å betale for å bevare dagens verdier.

At en sentralbank har negative renter på bankenes innskudd handler mer om å gi bankene incentiv til å låne ut mer istedenfor å deponere penger i sentralbanken. Men hvis privatpersoner kan låne penger nærmest gratis betyr dette at man muligens står foran en periode med resesjon (negativ vekst i økonomien) hvor verdien av eiendom og aksjer typisk faller.

Langsiktig horisont

Å forlate aksjemarkedet helt er ofte en dårlig strategi. Hva hvis man tar feil og aksjer fortsetter å gi en positiv avkastning? Ofte blir man da uten avkastning og «løpende etter aksjemarkedet».

En bedre strategi er å spare jevnlig, for eksempel hver måned, og ha en langsiktig horisont på sparingen. Over lang tid får man bedre avkastning i aksjer enn om man har penger i banken. Man får altså betalt for å ta risiko bare tidshorisonten er lang nok. Gjerne 5-10 år.

Leter etter kvalitetsaksjene

En mer vanlig strategi når man er usikker på fremtiden er å kjøpe mere defensive aksjer. Altså aksjer som er mindre påvirket av veksten i verdensøkonomien og antatt vil fortsette å levere tilsvarende resultater som tidligere. Eksempler på dette kan være selskaper innen telekommunikasjon, farmasi eller dagligvarer.

I Landkreditt Forvaltning bruker vi mye tid på å lete opp selskaper som har defensive kvaliteter, selskaper som antatt leverer jevnt stabile resultater over tid. Vi kaller dem kvalitetsaksjer; selskaper med sterk balanse og god forutsigbarhet.

Og viktig hos oss; selskapene må betale utbytte. Disse selskapene er sjeldent billige. Men igjen; hva er dyrt når rentene er så lave? Hvis kostnaden å kjøpe et selskap er 20 ganger fortjenesten (P/E) tilsvarer det antatt 5 prosent avkastning (E/P). Egentlig ganske bra hvis alternativet er null avkastning i et risikofritt alternativ som bankinnskudd.

Lave renter og mer fokus på utbytteaksjer

En annen observasjon er at det i USA har blitt mer fokus på utbytteaksjer når rentene er lave. Grafen under viser hvordan de selskapene som betaler utbytte i den brede amerikanske indeksen S&P 500 har gjort det bedre enn S&P 500 indeksen helt siden finanskrisen for snart 11 år siden. Denne trenden har også fortsatt siste 12 månedene. I hele denne perioden har vi hatt lave renter.

Årsaken til bedre avkastning på utbytteaksjer enn aksjemarkedet generelt, er nok at det ansees som en kvalitet å ha inntjening som igjen kan anvendes til å kunne betale utbytte. Dessuten er det mange investorer som gjerne vil ha utbytter da de selv har løpende forpliktelser. 

I Landkreditt Norden Utbytte er det et absolutt krav om at selskapene i porteføljen skal betale utbytter. Det er ikke høyest mulig utbytte som gjelder, men jevnlige og forutsigbare utbytter. For å være i stand til å betale utbytter, må selskapene ha en god inntjening og en solid balanse. Kvalitetsaksjer.