Viktigheten av å være eierstyrt

Landkreditt er et samvirkeforetak av låntakere. Dette gjør oss ganske unike i norsk sammenheng, der samvirkeorganisering er langt fra vanlig i finansverdenen. Eierstyring er en viktig del av vår identitet.

Landkreditt har en over hundreårig historie bak seg som et av landbrukets viktige samvirkeforetak. Formålet med å etablere Landkreditt på begynnelsen av nittenhundretallet, var å bidra til bedre økonomi for medlemmene ved å sikre god og trygg tilgang på langsiktig kapital. Dette formålet står minst like sterkt i dag.

Blant våre viktigste egenskaper

Knut Nordmo har vært styreleder i Landkreditt siden 2010, og fremhever eierformen og eierstyringen som ligger i et samvirke som en av våre viktigste egenskaper.

– Ved å styre virksomheten etter et så tydelig formål som Landkreditt har, sikrer vi at vi hele tiden jobber for medlemmenes beste. Vi har ingen eksterne investorer som krever avkastning på kapitalen. Det vil si at vårt fokus er på å utvikle Landkreditt for å sikre medlemmenes og bondens interesser på kort og lang sikt, forklarer Nordmo.

Landkreditts øverste organ er årsmøtet. Dette er sammensatt av 30 årsmøterepresentanter fra hele landet. Hvordan påvirker dette styringen av konsernet?

– Vi har engasjerte tillitsvalgte som representerer sine landsdeler godt. Dette gjør at vi i styret, og administrasjonen, har gode sparringspartnere som utfordrer oss på å løse det som faktisk er bondens behov innen finansområdet. Vi har store regionale forskjeller, og forskjeller mellom produksjoner, som gjør at vi får gode politiske diskusjoner.

Prispress og påvirkning

Har du noen eksempler på hvordan Landkreditt jobber for å nå målene, og for å imøtekomme de innspill som kommer fra de tillitsvalgte?

– Landkreditt jobber på flere måter for å nå sine mål. Den mest åpenbare er at vi bidrar til bedre økonomi for bonden ved å ha gode priser og betingelser på våre egne produkter. En indirekte effekt av dette, er at vi tvinger andre banker til å møte våre betingelser. Dette gjør at hele landbruksnæringen nyter godt av Landkreditts eksistens, ikke bare våre egne medlemmer.

Nordmo trekker også frem den politiske påvirkningen Landkreditt SA bidrar med:

– Vi jobber vi også med politisk påvirkning for å bedre rammebetingelsene for landbruket. Vi har blant annet hatt flere utspill de siste årene for å sikre at bønder i alle deler av landet har like muligheter for å gjøre investeringer.

En viktig ressurs

Det å være tillitsvalgt i Landkreditt - et foretak som driver med bank, fond og forsikring, er kanskje noe fjernere fra det man tenker på som tillitsverv i et landbrukssamvirke. Hva tenker du om dette?

– Det er ingen grunn til å tenke sånn. Landkreditt bidrar på sin måte til å gi bonden viktige innsatsfaktorer, om det er lån, sparing eller forsikring. Våre tillitsvalgte har også en viktig rolle i å sette aktuelle problemstillinger på dagsorden, og er en viktig ressurs.  

En styreleders oppfordring

Valget på regionale tillitsvalgte dras i gang nå, og de neste ukene er det anledning til å foreslå kandidater som valgkomiteene kan ha med seg i sin jobb med å lage en innstilling til valget som skjer på nyåret. 

– Årsmøterepresentantenes rolle i å sette ting på dagsorden, og utfordre styret og administrasjonen krever engasjerte tillitsvalgte som er brukere av Landkreditts tjenester. Engasjerte tillitsvalgte kommer fra, og velges av engasjerte medlemmer. Jeg vil oppfordre alle som vet om noen som kan egne seg, eller som selv er interessert i tillitsverv i Landkreditt til å engasjere seg, sier Nordmo avslutningsvis.